Menu
Udskriv

Ordbog

Ordbog

A

Administrationsbidrag:

Administrationsbidraget er det beløb, som LD trækker på medlemmets konto til dækning af administrationsomkostningerne.
Beløbet opkræves månedligt og for en typisk konto på 100.000 kr. udgør det ca. 10 kr. pr. måned.
Medlemmer,der har valgt at placere opsparingen i puljer betaler ca. 18 kr. pr. måned for en konto på 100.000 kr. Puljeordningen kræver væsentlig mere administration. Det enkelte medlems bidrag bestemmes af størrelsen på indeståendet, og af om medlemmet benytter muligheden for at placere opsparingen i forskellige puljer.

Afgift til staten

Fra april 2015 kan afgift til staten afregnes enten i forbindelse med udbetaling eller ved omlægning til en LD-aldersopsparing. De ordinære satser for afgiften er 25 procent af saldoen den 31.12.1979 plus 40 procent af den aktuelle saldo minus 1979-saldoen. Inden for givne tidsfrister kan omlægning til LD-aldersopsparing eller udbetaling ske med nedsat afgift, hvor satserne nedsættes til 22,5 procent henholdsvis 37,5 procent. LD foretager afregning af afgiften til staten.

Afkast

Afkastet er summen af gevinster og tab på investeringerne i LD Vælger og puljerne. Afkastet omfatter både renter på obligationer, udbytter fra virksomhederne og kursgevinster på aktier, obligationer og andre værdipapirer. Der kan være tale om både realiserede og urealiserede kursgevinster. Under Afkast & Puljer oplyses LD Vælgers og puljernes år-til-dato afkast i procent og historiske afkast. Der er tale om tilskrevet afkast, som svarer til det et medlem i puljen får tilskrevet konten i forhold til det beløb, medlemmet har stående i puljen. Puljernes omkostninger er fratrukket i det tilskrevne afkast. Dvs. at afkastet er efter investeringsomkostninger. I årsrapporterne oplyses det investeringsmæssige afkast i LD Vælger og puljerne. Det investeringsmæssige afkast ligger som regel meget tæt på det tilskrevne afkast. Forskelle skyldes alene opgørelsestidspunktet, idet årets tilskrevne afkast opgøres på den sidste hverdag i året, mens det investeringsmæssige afkast opgøres den 31.12. I årsrapporten, på ld.dk og andre steder findes der oplysinger om afkastet på aktier, obligationer, alternative investeringer osv., Afkastet på forskelliger typer værdipapirer oplyses altdi før omkostninger og skat. Se i øvrigt nettoforrentning. ntoen. , hvor meget afkast det enkelte medlem har opnået i de puljer, medlemmet har haft sin opsparing placeret i. Medlemmet kan via log ind på ld.dk løbende følge udviklingen i afkastet. Afkastet oplyses efter puljens omkostninger til investeringspleje mv. Afkastet i en pulje omfatter udbytter, renter og både realiserede og urealiserede kursgevinster og opgøres på daglig basis. På ld.dk oplyses år-til-dato afkastet i procent for hver enkelt pulje, ligesom også man kan se tidligere års afkast. Se under Afkast & Puljer.

Afkastskat

Se Pensionsafkastskat, ofte forkortet PAL.

Aktieeksponering

Aktieeksponering er et udtryk for, i hvor høj grad formuen er placeret i aktier, og hvor i hvor høj grad udviklingen på aktiemarkederne påvirker afkastet.

Aktiefuture

En aktiefuture er en aftale om køb eller salg af en aftalt mængde aktier til en på forhånd aftalt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. En investor kan ved en aftale om aktiefutures opnå samme eksponering mod aktier, som hvis der var investeret i aktierne, uden at binde likvider i investeringen, før det tidspunkt, hvor der ifølge aktiefutureaftalen skal ske et køb. Sælgeren kan omvendt sikre sig pris og likviditet fra et salg på et aftalt tidspunkt i fremtiden. Aftalen kan bygge på et aktieindeks eller en bestemt aktie.

Aktieoption

En aktieoption er en aftale om køb eller salg af et aftalt mængde aktier til en på forhånd aftalt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. En investor kan ved at indgå en aftale om en aktieoptioner beskytte sig mod kursfald eller kursstigninger uden at sælge ud af sin aktiebeholdning. En aftale om aktieoptioner bygger ofte på udviklingen i et aktieindeks, men kan også bygge på udviklingen i aktier fra et bestemt selskab.

Aktiepuljer:

Se Puljer.

Aktivallokering

Aktivallokering er fordelingen af den investerede formue i aktivklasser. En aktivklasse er en generel betegnelse for værdipapirer med beslægtede egenskaber, som f.eks. danske statsobligationer, europæiske aktier, realkreditobligationer osv.

Aktiver

I LDs tilfælde omfatter aktiverne hovedsageligt investeringsaktiver, dvs. forskellige typer af værdipapirer, som formuen er placeret i. Nærmere information om LDs aktiver gives i årsrapporterne, som er tilgængelige på ld.dk.

B

Bestilt puljevalg

Et Bestilt puljevalg er et puljevalg, der endnu ikke er gennemført. Ved log ind på ld.dk kan du under Kontobevægelser se, om der ligger et bestilt puljevalg, som du stadig kan nå at annullere.

Børsnoteret

Der skelnes mellem børsnoterede og unoterede værdipapirer, f.eks. aktier og obligationer. Et værdipapir er børsnoteret, når det er optaget til handel på en børs, som f.eks. Nasdaq OMXC børsen i Købenahvn. Det er tyspisk selskaber, kreditinstitutter og stater, der står bag værdipapirer, der optages til ahndel på en børs, og dermed forpligter de sig til at informere åbent om alle forhold, der har betydning for værdien af værdipapiret. Børserne overvåger at der gives dækkende og rettidige oplysninger. Unoterede værdipapirer handles via mæglere eller direkte mellem købere og sælgere. Der er ikke nogen åben information om værdien af værdipapirerne.

C

CDS

CDS står for Credit Default Swap og er en kontrakt mellem to parter. Den ene part (investoren) køber beskyttelse med konkursrisiko på en obligationsudsteder. Investoren betaler en præmie for at opnå beskyttelse mod tabet på obligationen, hvis udstederen går konkurs. Hvis udstederen af obligationen går konkurs, vil sælgeren af CDS’en dække investorens tab. Der er således tale om et forhold, som vi kender mellem forsikringstager og forsikringsselskabet.

Corporate governance:

Corporate governance er det engelske ord for god selskabsledelse. Under Ansvarlig investeringspraksis oplyses der om, hvordan LD ser på god selskabsledelse i de selskaber, hvor LD er aktionær.

D

Derivater

Derivater er fællesbetegnelsen for en række finansielle instrumenter. Et derivat er en aftale indgået mellem to parter om køb eller salg af eksempelvis et værdipapir på fremtidigt tidspunkt. Se mere om aktiederivater under aktiefuture, aktieoption. Se mere om obligationsderivater/rentederivater under rentefutures, renteoption, renteswap og repoforretning. Se mere om valutaderivater under valutaterminsforretninger og valutaoptioner.

Developed markets

Developed markets er et udtryk, der i investeringsmæssig sammenhæng bruges om kapitalmarkeder i lande med en forholdsvis gennemsnitlig indkomst pr. indbygger, og hvor kapitalmarkedet er karakteriseret ved at være velfungerende med en stor løbende omsætning af værdipapirer. Velfungerende kapitalmarkeder er betinget af en god stabil regulering, gennemsigtighed og effektiv prissætning af værdipapirer, der handles på markederne. Globale finansielle servicevirksomheder definerer hvilke lande og markeder, der betragtes som ´developed markets' i indeks, der udbydes og anvendes som sammenligningsindeks af investorer verden over. Se f.eks. msci.com. Kapitalmarkederne i USA, Canada, Japan, Australien, Tyskland, Frankrig, De britiske øer, Spanien, Italien, Holland, Belgien, Østrig,de skandinaviske lande betragtes som 'developed markets'.

Digital Signatur:

Se NemID.

Din LD-konto

Din LD-konto er din personlige konto. Her kan du se din aktuelle saldo og meget mere.

Du skal logge ind med NemID, for at se din LD-konto.

E

Eksterne puljer

Eksterne puljer, er puljer, hvor som danske investeringsforeninger tilbyder LDs medlemmer efter aftale med LD. Du kan se alle puljer under Afkast & Puljer.

Emerging Markets

Emerging markets er investeringer i aktier eller obligationer, der er udstedt af virksomheder eller stater i lande, der kan karakteriseres ved høje vækstrater og ikke så udviklede kapaitalmarkeder. Ses der alene på befolkningens indkomstforhold og livsvilkår, kan en meget stor gruppe af lande karakteriseres som 'emerging markets', men også forhold som politisk stabilitet, de økonomiske udsigter og vilkårene på kapitalmarkederne i landene har betydning for, om der er interesse for at investere i værdipapirer, der er udstedt i landene. På MSCI.com kan man få indsigt i, hvilke lande, der i udgangsopunktet betragtes som emerging markets-lande, Her omtales også frontier-markets, som er lande og markeder, hvor investeringsrisikoen er ekstra høj pga. politiske, økonomiske og regulatoriske forhold.

Erhvervsobligationer:

Obligationer udstedt af virksomheder, hvorved virksomhederne låner penge til drift og udvikling.Se under Kreditobligationer.

ETF

ETF står for Exchange Traded Fund og er en fællesbetegnelse for investeringsfonde, der handles på børsen. Fondene er typisk investeret i enten aktier eller obligationer. De kan også være investeret i råvarer, ejendomme, kapitalfonde mv. En ETF minder i sin opbygning meget om en dansk investeringsforening. ETF’ere er såkaldte ”passive” eller ”indeksbaserede” fonde, hvilket betyder, at fondene f.eks. følger et aktieindeks eller obligationsindeks. Ud over brede aktie- og obligationsindeks følger nogle ETF’ere bestemte brancher, obligationer med en bestemt kreditkvalitet eller aktier, der er udvalgt efter, hvor kursstabile de er, om de udbetaler meget udbytte, eller hvor store/små selskaberne er.

Euribor

Euro Interbank Offered Rate er en daglig reference-rente, der baserer sig på den gennemsnitlige rente, som banker i eurozonen tilbyder andre banker at låne til.

F

Fastforrentede obligationer

Obligationer med samme pålydende rente i hele obligationens løbetid.

Fondsbørs

Et marked for handel med værdipapirer, fx aktier og obligationer. Fondsbørsen i København kaldes OMX Nasdaq Copenhagen og er en del af international fondsbørsvirksomhed. Ofte omtales også London Stock Exchange sammen med FTSE-aktieindeks, New York Stock Exchange (NYSE) sammen med Dow Jones aktieindeks, Nasdaq i New York, som bl.a. er kendt for Nasdaq Ciomposite indekset for teknologiaktier, den ledende tyske børs i Frankfurt med DAX-indekset samt Tokyo Stock Exchange med Nikkei-aktieindeks.

Friholdelsesbrøk

Friholdelsesbrøken har betydning for pensionsafkastskatten, som LD årligt indbetaler til Skat. Afkastskatten udgør 15,3 pct. af det i året opnåede afkast, dog skal det ikke betales skat af den del af afkastet som kan henføres til LDs formue pr. 31.12.1982. Formuen pr. 31,12,1982 er så at sige friholdt for pensionsafkastskat. Af samme grund beskattes LDs årlige afkast s med mindre end 15 procent. Som medlem i LD får du gavn af denne skattefriholdelse, idet LD beregner det bidrag, der skal trækkes på din konto til dækning af LDs pensionsafkastskat, på en sådan måde, at du ikke betaler skat for det afkastbidrag, der kan henføres til din 1982-saldo.

G

Gebyr

Se puljevalggebyr, flyttegebyr eller administrationsbidrag.

Gebyr for puljevalg

LD trækker et gebyr ved gennemførelse af puljevalg. Ved gennemførelse af puljevalg, der er bestilt via log ind på ld.dk, trækker LD et gebyr på 25 kr. Ved gennemførelse af puljevalg ved indsendelse af et puljevalgkort, trækker LD et gebyr på 85 kr. Gebyrene kan ændres over tid, idet de skal afpejle LDs omkostninger ved at yde denne service.

Gebyr for webvalg:

Se gebyr for puljevalg

Guldrandede obligationer:

Obligationer, der vurderes at have meget høj sikkerhed, dvs. meget lav risiko for at lånene, som obligationerne finansierer, misligholdelse af låntagerne. Udstederne er typisk stater eller realkreditinstitutter, som vurderes at have en høj kreditværdighed. Det er defineret ved lov hvilke krav,der skal være opfyldt, for at der er tale om guldrandede obligationer. Guldrandede obligationer kan ligesom andre obligationer give kurstab i tilfælde af rentestigninger.

H

High-yield-obligationer

High-yield betyder høj rente, og high-yield-obligationer er obligationer, hvor den relativt set høje rente skal ses som en betaling til investorerne for at løbe en risiko for misligholdelse, der er højere end ved andre obligationsinvesteringer. Se i øvrigt under Kreditobligationer.

Hjemfald

Hvis LD ikke kan finde kontaktoplysninger på et medlem, kan beløbet på medlemmets konto hjemfalde til medlemsformuen. Hjemfald kan tidligst finde sted 5 år efter, at medlemmets dødsfald, eller når medlemmet er fyldt 75 år. Inden hjemfald søger LD efter oplysninger hos folkeregistret og undersøger tidligere adresseoplysninger, som LD har fået. Hjemfald forekommer, når medlemmet er udrejst for flere år siden uden at give LD sine adresseoplysninger.

I

Ikke-børsnoterede aktier:

Ikke-børsnoterede aktier er det samme som unoterede aktier. Det er aktier, der ikke er noteret på reguleret fondsbørs.

Ikke-puljevælger:

Medlemmer, der har hele sin opsparing i LD Vælger, betegnes undertiden som ikke-puljevælgere. Langt de fleste medlemmer i LD er ikke-puljevælgere. Det gælder nemlig knap 90 pct. af LDs medlemmer er ikke-puljevælgere.

Indeks

Fondsbørser og finansservicevirksomheder offentliggør løbende aktie- og obligationsindeks. Indeksene måler den generelle udvikling i et bestemt investeringssegment f.eks. globale børsnoterede aktier, de største danske børsnoterede aktier, udenlandske kreditobligationer, realkreditobligationer, danske og udenlandske statsobligationer. På ld.dk vises 3 indeks, der beskriver den generelle udvikling på de investeringsområder, som LD primært investerer i:
• MSCI Verden, som er et verdens indeks bestående af globale børsnoterede aktier.
• Obligationsindeks med 50 procent danske statsobligationer og 50 procent danske realkreditobligationer med en varighed på typisk op til 5 år.
• OMXC25, som består af de 25 største danske børsnoterede aktier. Før den 1. januar 2017 blev OMXCcap aktieindekset vist. I det cappede indeks kunne den enkelte aktie maksimalt vægte 10 % af indekset.
Der er ikke tale om benchmark for LDs puljer. Indeksene giver en generel information om udviklingen på finansmarkederne.

Indeksobligationer

En indeksobligation er en obligation, hvor hovedstolen reguleres med et inflationsindeks. Obligationens rentesats er som hovedregel fast, men rentebeløbet beregnes på en hovedstol,der ændres i takt med inflationsindekset. Hvis inflationsindekset er stigende pga. stigende forbrugerpriser, vil hovedstol og rentebeløbene øges over tid. Modsat vil rentebetalinger og hovedstol falde, hvis der er deflation i samfundet.

Inkonverterbare obligationer:

Lån kan finansieres ved udstedelse af enten konverterbare eller inkonverterbare obligationer, og det har betydning for, hvordan lånet kan indfries. Hvis lånet er finansieret med inkonverterbare obligationer, kan lånet indfries ved, at låntageren aftaler med realkreditinsituttet eller banken, at der gennemføres et køb af obligationer, der ligger bag lånet. Hvis kursen på obligationerne ligger over 100, kan låntageren komme til at betale mere end restgælden ved indfrielsen. Indfrielse sker dog til kurs 100 ved omlægning af flexlån og lignende. For investorerne giver inkonverterbarhed den fordel, at rentebetalinger og løbetid er kendt på forhånd.

Investeringspuljer

De samme som LDs puljer.

Investeringsforening

Se forklaring her: https://finansdanmark.dk/investering-danmark/

Investeringsmandat:

Det samme som puljemandat. Bla. på ld.dk oplyser LD om de enkelte puljers investeringsområder - dvs. mandater. LDs bestyrelse fastsætter en række rammer for investeringerne i de enkelte puljer, og disse rammer skal være i overensstemmelse med puljemandaterne.

Investment grade-obligationer

Investment grade-obligationer er kreditobligationer, udstedt af virksomheder med en høj kreditværdighed. Kreditværdigehen vurderes af specialiserede ratingbureauer. Ved investering i investment grade-obligationer forventes risikoen for misligholdelse at være mindre end ved investering i high-yield-obligationer. Omvendt anses risikoen for at være højere end ved investering i danske realkreditobligationer, som betegnes som guldrandede obligationer.

J

K

Kontoadministration

Typisk skelnes der mellem to omkostningstyper: kontoadministration og investeringsforvaltning. Kontoadministration vedrører medlemsservice og forvaltning af det enkelte medlems LD-konto. Hos LD betaler medlemmerne et administrationsbidrag til dækning af kontoadministrationsomkostningerne.Investeringsomkostningerne trækkes i puljernes afkast. Der er oplyst om puljernes omkostningsprocenter under Afkast & Puljer

Kontooversigt

Ved log ind på ld.dk kan du se din personlige kontooversigt, som viser opsparingens aktuelle værdi (saldo), afkast år-til-dato, administrationsbidrag samt Skat af afkast beregnet på det afkast, der hidtil er opnået i året.

Konverterbare obligationer:

Lån kan finansieres ved enten konverterbare eller inkonverterbare obligationer og det har betydning for de vilkår, der gælder ved indfriselse. Set med låntagerens øjne er det en fordel, at konverterbare obligationslån altid kan indfries til kurs 100, uanset om den aktuelle markedskurs på obligationerne måtte ligge over kurs 100. For investorerne er det en ulempe, at lånene kan til enhver tid kan indfries til kurs 100, for indfrielse vil ofte betyde, at det er vanskeligt at placere pengene til ligeså attraktive renter.

Kreditobligationer

Kreditobligationer er en bred betegnelse for obligationer udstedt af virksomheder, banker eller kreditinstitutter i Danmark og i udlandet. Der skelnes ofte mellem: a. Realkreditobligationer, som udstedes af realkreditinstitutter eller banker for at finansiere lån til private boligejere eller virksomheder med pant i ejendomme og grunde. b. Kreditobligationer, som udstedes af virksomheder eller banker for at finansere investeringer i private eller offentlige virksomheder. Som regel anses realkreditobligationer for at være relativt sikre værdipapirer, hvor investorerne kun løber en beskeden risiko for, at renter og afdrag ikke betales rettidigt.Investorerne kan tabe penge pga. renteudviklingen, men et sådant tab skyldes ikke misligholdelse af de lån, som obligationerne finansierer. Risikoen ved at investere i kreditobligationer afhænger af kreditværdigheden hos den virksomhed, der udsteder obligationerne.En lav kreditværdighed gør det dyrere for virksomheden at låne i form af højere renter. Kreditobligationerne inddeles efter udstederens kreditværdighed, som vurderes af ratingbureauer, der er specialiseret i denne opgave. De obligationer, hvor udstedernes kreditværdihed vurderes at være høj, kaldes Investment Grade obligationer, mens High Yield obligationer udtrykker en lavere kreditværdighed og dermed større risiko for misligholdelse af lånet.

Kundenummer

Alle LDs medlemmer har et kundenummer. Kundenummeret fremgår på de personlige sider, når man er logget ind. Nummeret fremgår også af breve, du modtager fra LD. Kundenummeret gør det muligt for dig at kontakte LD med en almindelig mail eller et brev, uden at oplyse dit cpr-nummer.

L

LD-aldersopsparing

En LD-aldersopsparing er en LD-opsparing, hvor afgiften til staten er blevet betalt, og derfor kan en LD-aldersopsparing kan udbetales uden afgift eller skat. Fra efteråret 2015 vil medlemmer på over 60 år i langt de fleste tilfælde få omlagt LD-opsparingen til en LD-aldersopsparing for at kunne fortsætte opsparingen og samtidigt få en skatterabat i form af nedsatte afgiftssatser.

LD-opsparing

LD-opsparingen er den pensionssum, der er blevet opbygget gennem årene på baggrund af de indefrosne dyrtidsportioner i perioden 1977-79. Størrelsen af pensionssummen afhænger af, hvor meget der blev indefrosset, og dermed afhænger den enkeltes opsparing af, i hvor stor udstrækning pågældende var beskæftiget i perioden september 1977 til september 1979. LD-opsparingen udbetales som en engangssum. I forbindelse med udbetaling trækkes der en afgift til staten.

LDs Puljer

LDs puljer er de aktie- og obligationspuljer samt blandede puljer, som LDs medlemmer kan placere sin opsparing i. Der er dels tale om puljer, som LD står for forvaltningen af og dels eksterne puljer, som danske investeringsforeninger tilbyder. Du kan se alle puljerne under Afkast & Puljer. Hovedparten af LDs medlemmer har hele opsparingen i LD Vælger.

LD Vælger:

LDs store pulje, der der investerer i både aktier og obligationer. Godt 90 pct. af LDs formue ligger i LD Vælger.Du kan læse mere om LD Vælger her på ld.dk - se under Afkast & Puljer.

Låst puljevalg:

Et puljevalg, der endnu ikke er gennemført, men som ikke længere kan annulleres. Læs nærmere i reglerne for puljevalg.

M

Maj Invest

Maj Invest A/S er et fondsmæglerselskab, som LD startede op i 2005, under navnet Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S. LD er idag ikke længere hverken ejer eller investor i selskabet. Se under Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Investeringsforeningen Maj Invest, er en investeringsforening, som er åben for alle. Du kan læse mere om investeringsforeningen på majinvest.dk

Mandat til investering:

Se investeringsmandat.

Medlemsnummer

Se kundenummer.

N

NemID

NemID er en digital signatur, som går det muligt for dig at logge ind på din netbank derhjemme, på din e-Boks og på dine skatteoplsyninger på skat.dk. Med nemID kan du også logge ind på ld.dk og se, hvordan din LD-opsparing udvikler sig.

O

Obligationer:

Obligation er værdipapir, der udstedes på kapitalmarkedet (ofte på børser) for at fremskaffe lånekapital. Låntagerne er typisk staten, realkreditinstitutter, banker eller virksomheder. Banker og realkreditinstitutterne udsteder obligationerne for at kunne tilbyde private personer og virksomheder lån. Udstederen forpligter sig til på aftalte terminstidspunkter at betale afdrag og renter til de investorer, der har købt obligationerne. Obligationer udstedes med en række karakteristika. Løbetiden angiver, hvornår den sidste betaling forfalder, mens den pålydende rente angiver den rentesats, hvormed restgælden forrentes. Den pålydende værdi angiver den beløbsstørrelse, som i alt afdrages i lånets løbetid. Obligationer udstedes i serier med fælles karakteristika. Serierne adskiller sig gennem forskellige egenskaber såsom løbetid, pålydende rente samt type af afdragsprofil. I Danmark afdrages realkreditobligationer overvejende som annuiteter (faste ligestore ydelser), mens statsobligationer overvejende er stående lån (al afdragelse sker ved udløb). På obligationsudstederne (kreditorerne) afdrager almindeligvis gennem såkaldt udtrækning af et antal obligationer, hvis samlede pålydende værdi svarer til det samlede erlagte afdrag i en serie i hver termin. Hermed er der også fastlagt regler for, hvordan ekstraordinære afdrag fra debitorer, som helt eller delvis indfrier deres lån førtidigt, skal udbetales til obligationsejerne. Obligationer kan være nominelle, hvor ydelsernes beløbsstørrelse er fastlagt for hele lånets løbetid, eller indekserede, hvor ydelserne justeres i henhold til udviklingen i et fastlagt prisindeks. For de fleste obligationers vedkommende er renten fast i hele løbetiden, men der findes variabelt forrentede obligationer, hvor den pålydende rente justeres på aftalte tidspunkter efter udviklingen i fx Nationalbankens diskonto. Obligationer kan endvidere være konverterbare eller inkonverterbare. Ved en konverterbar obligation har låntagerne mulighed for kontant at indfri lånets restgæld førtidigt. Et lån baseret på udstedelse af inkonverterbare obligationer kan alene indfries gennem direkte opkøb af de tilbageværende obligationer på markedet.

Obligationspuljer:

Puljer, der udelukkende investerer i obligationer. Du kan se alle puljerne på ld.dk under Afkast & Puljer.

Omkostninger ved puljevalg:

Ved gennemførelse af et puljevalg, hvor din opsparing fordeles i puljer i overensstemmelse med det, du har anvist enten via et bestilt webvalg eller via indsendelse af et papirvalgkort, trækker LD et gebyr. Gebyret er noget større for at behandle et papirvalgkort end for at gennemføre et webvalg. Se Gebyr for puljevalg. Så længe din opsparing - helt eller delvis - står i andre puljer end LD Vælger, betaler du et administrationsbidrag, der er højere end for medlemmer, som har hele opsparingen stående i LD Vælger. Se Administrationsbidrag.

Omkostningsprocenter

Puljernes omkostningsprocenter viser de realiserede omkostninger i procent af puljens formue. Puljernes omkostninger vedrører investeringsforvaltning og omtales ofte som investeringsomkostninger.

Optioner

Optioner er en fælles betegnelse for en lang række forskellige typer af værdipapirer. Disse omtales også ofte som afledte finansielle instrumenter. Der er tale om en aftale mellem to parter, som f.eks. kan give en part en ret, men ikke pligt til at købe (call option) eller sælge (put option) et specifikt (underliggende) aktiv (f.eks. en obligation eller aktie) til en på forhånd aftalt pris (aftalekurs) inden for en på forhånd aftalt tidsperiode. Der knyttes desuden en række geografisk bestemte adjektiver til optioner, som ikke har noget at gøre med hverken handelssted eller historisk oprindelse. Således kan en europæisk option kun udnyttes ved udløbet af kontraktperioden, mens en amerikansk option kan udnyttes i hele kontraktperioden. Mange optioner er standardiserede, finansielle instrumenter med henblik på at kunne omsættes på organiserede børser, mens andre omsættes OTC (Over the Counter) eller er individuelt aftalte kontrakter. Mange steder findes optioner indbygget i andre kontrakter uden at være genstand for selvstændig omsætning. Det gælder fx konverteringsretten på danske realkreditobligationer, men optioner findes også i ikke-finansielle kontrakter, fx som forkøbsret. LD investerer i et vist omfang i optioner for at styre risici på investeringsporteføljerne. F.eks,. søger LD at begrænse betydningen af valutakursudsving.

P

PAL

Forkortelse for Pensionsafkastbeskatningsloven - se Pensionsafkastskat.

Papirvalg:

Se puljevalg

Pensionsafkastskat

Ligesom andre pensionsordninger skal LD betale skat af afkastet (pensionsafkastskat). I LD er skatten på ca. 15,3 procent. I breve og på kontooversigter fra LD kalder vi det for Skat af afkast. Du kan på pensionsoversigter fra LD og ved at logge ind på ld.dk se, hvor meget LD har trukket på din LD-konto til skat af afkast. Det er LD, der er skattepligtig, og du skal ikke selv indrapportere dit LD-afkast til SKAT. Du kan heller ikke blive fritaget for at betale din andel af skatten.

Portefølje

Med portefølje sigtes der til en samling af værdipapirer, som omfattes af en investeringstrategi.

Prudent Person Princip (PPP):

Prudent person-princippet er en del af EUs direktiv Solvens II direktiv, som trådte i kraft i Europa d. 1. januar 2016, og for LDs vedkommende d. 1. juli 2016. Formålet med prudent person-princippet er at sikre, at forsikrings- og pensionsselskabernes investeringsstrategier bedst muligt afspejler det, der generelt stilles kunderne i udsigt med hensyn til forventede afkast og risici. LD oplyser om investeringsstrategi og risici for hver enkelt pulje på ld.dk under Afkast & Puljer.

Puljevalg, gennemført:

Se puljevalgsreglerne.

Puljer

LD udbyder nogle puljer, som medlemmet efter eget valg kan placere sin opsparing i. Oversigt over puljerne findes på ld.dk under Afkast & Puljer.

Puljevælger:

LD-medlemmer, der har valgt at sætte deres opsparing i eller flere af puljer, som LD udbyder. Ligger hele opsparingen i LD Vælger, er du ikke-puljevælger.

Puljevalg

Du kan vælge at placere din LD-opsparing i en eller flere puljer, som LD udbyder. Hovedparten af medlemmerne har ladet opsparingen stå i LD Vælger og har dermed ikke benyttet sig af muligheden for selv at vælge placeringen i puljer.
Der er to måder at vælge puljer på:
Webvalg: Ved log ind på ld.dk kan der bestilles et puljevalg.
Papirvalg: Ved indsendelse af papirvalgkort kan du bestille et puljevalg. Papirvalgkort kan bestilles på 70 13 13 77.

Puljevalg, bestilt:

Se Bestilt puljevalg.

Puljevalg, låst:

Se Låst puljevalg.

Q

R

Realkreditobligationer

Obligationer modsvarer lån mod pant i fast ejendom. Obligationerne udstedes som hovedregel af realkreditinstitutter.

Rentefuture

En rentefuture er en aftale om køb eller salg af en aftalt mængde obligationer til en på forhånd aftalt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. En investor kan ved en aftale om rentefutures opnå samme renteeksponering, som hvis der var investeret i obligationerne, uden at binde likvider i investeringen, før det tidspunkt, hvor der ifølge rentefutureaftalen skal ske et køb. Sælgeren kan omvendt sikre sig pris og likviditet fra et salg på et aftalt tidspunkt i fremtiden. Aftalen kan bygge på et obligationsindeks eller en rentekurve.

Renteoption

En renteoption er en aftale om køb eller salg af en aftalt mængde rentefutures til en på forhånd aftalt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. En investor kan ved en aftale om renteoptioner beskytte sig mod rentestigninger eller rentefald.

Renteswap

En renteswap er en kontrakt mellem to parter om at bytte rentebetaling for en aftalt hovedstol. Den mest almindelige renteswap er en swap, hvor en variabel rente veksles til en fast rente eller omvendt.

Repoforretning

En repoforretning er en kontrakt om lån eller udlån af et aktiv (typisk obligationer), som skal afleveres tilbage til en på forhånd aftalt pris og på et på forhånd aftalt tidspunkt. Repoforretninger fungerer således reelt som lån og udlån af likviditet med høj grad af sikkerhed.

Risikogrupper

LD placerer puljerne i 6 risikogrupper, hvor 1 er lav risiko og 6 er høj risiko. Risikogruppen udtrykker den generelle risiko for tab i puljen og den giver et signal om, hvor store udsving – både positive og negative – der må forventes, når opsparingen placeres i puljen. Puljer i samme risikogruppe kan dog sagtens have vidt forskellige afkast på både kort og lang sigt. Risikogrupperne er udelukkende en service til medlemmerne og skal ikke opfattes som en rangordning af de enkelte puljer.

S

Seniorbanklån

Se Seniorlån.

Seniorlån

Seniorlån er værdipapirer, der udstedes på kapitalmarkedet for at fremskaffe lånekapital. Låntagerne er typisk virksomheder, hvor banker eller andre finansielle institutioner yder lånene og videredistribuerer dem til investorerne. Seniorlånene udstedes med en række karakteristika. Løbetiden angiver, hvornår den sidste betaling forfalder. Den pålydende værdi angiver den beløbsstørrelse, som i alt afdrages i lånets løbetid. Renten på lånene er variabel, og den angives som en merrente i forhold til en referencerente som eksempelvis Euribor (se Euribor). Renten på lånene ændres normalt månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Seniorlån har en del karakteristika som obligationer. Seniorlån har normalt pant i virksomhedernes fysiske aktiver, hvilket giver lånene større sikkerhed, og er derfor ”senior” i forhold til f.eks. obligationer, udstedt af virksomheden, eller aktier.

Skat af afkast:

Se Pensionsafkastskat.

Skatterabat

Skatterabatten bruges som en betegnelse for nedsættelse af afgiften til staten ved udbetaling eller omlægning til LD-aldersopsparing. Skatterabatten udgør 2,5 procent af opsparingens værdi. Der er oplyst nærmere om reglerne for skatterabatten på ld.dk.

Skyldig skat af afkast:

LD skal en gang om året indbetale pensionsafkastskat, som i LDs tilfælde udgør ca. 15,3 pct. af afkastet i det pågældende år. LD trækker ultimo året et beløb på din LD-konto til dækning af pensionsafkastskatten. Beløbet er primært bestemt af det afkast, du har opnået i det pågældende år. Når du i løbet af året logger ind på ld.dk, vil du på din kontooversigt se Skyldig skat af afkast. Det er en foreløbig beregning, som viser, hvad der ville blive trukket i pensionsafkastskat, hvis kontoen blev lukket den aktuelle dag.

Small-cap-aktier

Aktier med en relativt lille markedsværdi i forhold til værdien af de øvrige selskaber på den pågældende børs. Small-cap-aktier er ofte præget af en lille omsætning i aktierne, og derfor kan investor være bundet til investeringen i længere tid.

Standardafvigelse

Standardafvigelsen på et afkast er et udtryk for afvigelsen i en given periodes afkast i forhold til gennemsnitsafkastet over en længere periode. Jo større afvigelse, desto mere usikker eller risikobetonet er investeringen. Begrænsningen i dette mål er, at beregningen er baseret på historiske afkast, der ikke nødvendigvis siger noget om, hvordan afkastet vil udvikle sig i fremtiden.

Statsafgift:

Se Afgift til staten.

Statsobligationer

Ligesom andre stater finansierer den danske stat en del af udgifterne ved at optage lån. Det sker ofte ved at udstede og sælge statsobligationer med fast løbetid og lige store afdrag hver termin.

T

Tilskrivning

Det afkast, der opnås på baggrund af puljernes investeringer, tilskrives løbende din LD-konto. Størrelsen på det afkastet, du får tilskrevet, er bestemt af hvilke puljer, du har placeret opsparingen i, og hvor stort et beløb, du har stående i hver enkelt pulje. Du kan i den årlige pensionsoversigt fra LD se, hvad der er tilskrevet i afkast. Du kan også logge ind på ld.dk og se afkastet år-til-dato. Der kan også blive tilskrevet negative afkast, og det sker, hvis en pulje giver et negativt afkast.

U

Udviklede markeder

Begrebet 'udviklede markeder' anvendes på samme måde som det engelske begreb 'developed markedets'.

Udviklingslande

Se emerging markets.

Unoterede aktier

Se ikke-børsnoterede aktier.

V

Valggebyr:

Se Gebyr.

Value-at-Risk

Value-at-Risk (VaR) er et statistisk risikomål, der ofte anvendes af finansielle institutioner i risikovurderinger af f.eks. markedsrisiko. Value-at-Risk er et udtryk for, hvor meget værdien af en portefølje maksimalt vil falde med en given sandsynlighed (konfidensniveau) over en given periode (eksempelvis en dag eller en uge). Hvis en portefølje har Value-at-Risk på 10 mio. kr. ved et konfidensniveau på 95 pct. på en dags sigt, forventes porteføljen i 95 pct. af dagene at tabe maksimalt 10 mio. kr. Det forventes samtidig, at i 5 pct. af dagene kan et tab overstige 10 mio. kr., men ikke hvor meget, der kan tabes i disse tilfælde.

Valutaoptioner

Valutaoptioner er en aftale, hvor en investor køber en ret for at købe eller sælge et beløb i fremmed valuta til en på forhånd aftalt valutakurs på et bestemt tidspunkt i fremtiden. En investor kan ved at indgå en aftale om en valutaoptioner beskytte sig mod valutakursfald eller valutakursstigninger.

Valutaterminsforretninger

Valutaterminsforretninger er køb og salg af valuta, hvor to parter indgår en aftale om at købe og sælge en valuta på et fremtidigt tidspunkt. En investor kan ved hjælp af en terminsforretning øge eller reducere eksponeringen mod forskellige valutaer. En investor kan ved hjælp af valutaterminsforretninger beskytte sig mod valutakursbevægelser.

Variabelt forrentede obligationer:

Obligationer, hvor den pålydende rente ændres efter givne regler i løbet af obligationens løbetid. Se nærmere under Obligationer.

Varighed

Varighed er et begreb, der ofte knyttes til obligationsinvesteringer. Varigheden er et mål for en obligations kursfølsomhed over for ændringer i renteniveauet. De mest almindelige varighedsmål udtrykker det procentvise fald i en obligations kurs som følge af en stigning i dens effektive rente på 1 pct. Den effektive rente er udtryk for den faktiske rente, hvor der tages højde for såvel den pålydende rente som obligationens restløbetid og kurs. Høj varighed i en obligationspulje indebærer risiko for større tab ved rentestigninger, end ved investeringer i en obligationspulje med lav varighed.

Vækstlande

Se emerging markets.

Værdiansættelser af aktiver

der sker en løbende værdiansættelse af LDs investeringsaktiver. For de børsnoterede aktier og obligationer sker værdiansættelsen på daglig basis på børskurser. For ikke-børsnoterede aktier sker værdiansættelsen en gang i kvartalet og hyppigere, hvis forholdene tilsiger der.

W

Webvalg

Puljevalg, der bliver foretaget på ld.dk. Webvalg skal være afgivet inden den 25. i en måned for at træde i kraft ved udgangen af måneden.

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

ÅOK - Årlige omkostninger i kr.:

De årlige omkostninger i kr. omfatter både administrationsbidrag og investeringsomkostninger.

ÅOP - Årlige omkostninger i procent:

De årlige omkostninger i procent er beregnet på baggrund af samlet ÅOK. ÅOP = ÅOK/saldoen på din LD-konto ved årets start.