Menu
Udskriv

Afgift og opgørelse

Afgift

Ved udbetaling af din LD-opsparing skal LD trække en afgift til staten. Afgiften udgør ca. 39,5 pct. af beløbet på din LD-konto, idet den opgøres som 25 pct. af saldoen pr. 31.12.1979 plus 40 pct. af det beløb, der siden er tilskrevet. Fra april 2015 er det muligt at få en skatterabat i form af en nedsættelse af afgiften til ca. 37 pct. 

Du skal ikke selv indberette noget til Skat, og det udbetalte beløb efter afgift er ikke skattepligtigt. 

Skatterabat og lavere afgift.

I 2015 trådte der nye regler i kraft, som giver alle medlemmer, der er berettiget til udbetaling, mulighed for at få en skatterabat i form af en nedsat afgift til staten. Det er muligt at få rabatten ved at lade LD omlægge opsparingen til en LD-aldersopsparing, som senere kan udbetales skattefrit, mod at afgiften indbetales til Skat allerede inden udbetaling. Rabatten gives også ved udbetaling, hvis man er berettiget til rabatten. Læs mere om skatterabatten her.

Tilskrivning af afkast

Afkast tilskrives medlemskontiene på basis af medlemmernes individuelle andele i puljer og de på dagen gældende LD-kurser. LD-kurserne opdateres på danske bankdage og fastsættes på basis af børskurser og indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger i de enkelte puljer. Du kan se de aktuelle LD-kurser for puljerne under Afkast & Puljer. De fleste medlemmer har hele opsparingen i LD Vælger og for dem er det kun kursen for LD-vælger, der har betydning for opsparingens værdi. Hvis din opsparing er placeret i flere forskellige puljer, påvirkes værdien af opsparingen af kurserne i de puljer, du har valgt, og størst betydning har de puljer, du har placeret flest penge i. Den værdi af din opsparing, du har fået oplyst i breve fra LD eller ved at logge ind på ld.dk afspejler din andel af LDs samlede formue på netop den dag. Værdien ændrer sig fra dag til dag.

Opgørelse

Når du skal have din opsparing udbetalt, opgør LD værdien endeligt. Den endelige opgørelse kan ikke finde sted før den dag, hvor du er blevet udbetalingsberettiget, uanset om du allerede længe inden har bedt om udbetaling. Hvis du allerede er udbetalingsberettiget og bestiller udbetaling, opgør LD værdien 4 danske bankdage efter, at vi har registreret og valideret din udbetalingsanmodning. Dog kan der gå flere dage i forbindelse med helligdage og årsskifte.Ved opgørelsen fratrækker LD skat af afkast (pensionsafkastskat) og administrationsbidrag. Du får et brev fra LD, hvor vi oplyser det endeligt opgjorte og overførte beløb.

Forsinkelser mv.

I forbindelse med helligdage og ved årsafslutning kan udbetaling og flytning til anden pensionsordning tage længere tid end sædvanligt. Undtagelsesvist kan tekniske eller administrative forhold medføre forlænget sagsbehandlingsforløb eller forsinkede opgørelser og overførsler. Der ydes ikke kompensation for tabte rentedage eller mistet afkast til medlemmer, der rammes af sådanne forsinkelser.I tilfælde af at en LD-kurs i en eller flere puljer ikke kan opdateres, anvendes den/de senest stillede LD-kurs(er). Dog anvendes der ikke LD-kurser, som er behæftede med væsentlige fejl i måling og indregning af aktiver mv.