Menu
Udskriv

LD fastholder plads blandt de bedste fonde efter negativt afkast

Et tab på 311 mio. kr. rokker ikke ved en placering blandt de bedste fonde i Europa, men målt på LDs egen målestok er resultatet ikke tilfredsstillende.

Resultatet for første halvår 2018 i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) viser et tab på investeringerne på 311 mio. kr. For hovedparten af medlemmerne blev det et afkast på -0,8 pct. i LD Vælger, hvilket absolut set ikke er tilfredsstillende. Ca. 98 pct. af LD Vælgers aktiver er placeret i LD Aktier & Obligationer, som løbende vurderes i Morningstars rating® af 700 sammenlignelige europæiske fonde, og her har tabet i foråret 2018 ikke rokket ved en placering blandt de 10 pct. bedste fonde.  Relativt set vurderes afkastet derfor rigtig tilfredsstillende. 

Trusler om handelskrige

LDs resultat skal ses i lyset af de særlige forhold, der prægede finansmarkederne i 1. halvår 2018. En stærk amerikansk økonomi og gode vækstudsigter i verden i øvrigt ville normalt have været nok til at give en positiv udvikling på finansmarkederne, men skiftende politiske udmeldinger fra den amerikanske præsident om toldmure og handelskrige skabte usikkerhed på finans-markederne. Pengepolitikken i USA er under gradvis omlægning og bliver mindre lempelig, samtidig med at bekymringerne om den voksende statsgæld tiltager. Politisk usikkerhed har præget valutakurserne og dermed afkastet på forskellige aktiver.  

Lavere afkast end forventet

Guldrandede obligationer gav et afkast på 0,6 pct., og det var bedre end det sammenligningsindeks, LD har fastsat som målestok. Kreditinvesteringerne bidrog negativt med et afkast på -1,6 pct., mens det blev et rundt nul-afkast for aktierne, og alternative investeringer gav 1,7 pct. Både kredit og aktier fik et afkast under de respektive sammenligningsindeks, og inden for alternative investeringer levede afkastet ikke op til LDs afkastkrav. 

Der er flere årsager til, at resultaterne set med LDs egen målestok ikke er tilfredsstillende. LDs defensive strategi på aktieområdet betød, at LD var betydeligt undervægtet i vækstaktier, som gav forholdsvis høje afkast i perioden. Det drejer sig bl.a. om globale spillere som Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, der alle har haft store kursstigninger i en lang periode, men som også kan udvise store udsving over korte perioder. Undervægten i vækstaktier var en væsentlig grund til, at LDs aktieafkast ikke matchede sammenligningsindekset. 

Også på kreditområdet er det lavere risiko i LDs portefølje, som har givet et lavere afkast end sammenligningsindekset.

LD betragter valutaudsving som en risiko og derfor beskyttes porteføljen i LD Vælger mod valutatab på de væsentligste valutaer. Valutaafdækningen har dog i 1. halvår bidraget negativt med et afkast på -0,4 pct., primært som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar.  

LDs halvårsrapport 2018