Menu
Udskriv

Beskrivelser alle puljer

Herunder kan du se korte beskrivelser af de enkelte puljer, som LD giver dig mulighed for at vælge. Ved at klikke på  kan du få uddybende information om hver af puljerne, mens de øvrige faneblade giver dig overblik over alle puljernes kurser, afkast og omkostninger.
 
LDs store pulje
LD Vælger

Investeringerne sker på basis af LDs investeringsstrategi, som sætter rammerne for vægtningen af aktier og obligationer mv. og for risikostyringen. Der investeres fortrinsvist i danske stats- og realkreditobligationer samt danske og udenlandske børsnoterede aktier. I mindre omfang investeres der i ikke-børsnoterede aktier og i ikke-guldrandede obligationer.

LDs puljer
LD Danske Aktier

Investeringer i selskaber, der er børsnoterede på OMX Nasdaq København. Investeringerne foretages selektivt og med fokus på selskaber, der vurderes at være attraktivt prisfastsat ud fra en langsigtet betragtning.

LD Globale Aktier

Investeringer i børsnoterede selskaber inden for alle brancher. Investeringerne foretages selektivt og med fokus på selskaber, der vurderes at være attraktivt prisfastsat ud fra en langsigtet betragtning. En mindre del af formuen kan investeres i danske aktier, og der kan i et vist omfang investeres i emerging markets-aktier. Der foretages ikke valutaafdækning.

LD Miljø & Klima

Investeringer i børsnoterede aktier udstedt af selskaber, der som en væsentlig del af forretningsområderne er beskæftiget med miljø- og klimarigtige løsninger og produkter. Derudover investeres der i selskaber, der er karakteriseret ved at have et strategisk fokus på indsatsen for at finde miljø- og klimarigtige løsninger inden for egen produktion og distribution. Der foretages ikke valutaafdækning.

LD Korte Obligationer

Investeringer i danske guldrandede obligationer, fortrinsvis danske statsobligationer og realkreditobligationer, samt i mindre omfang virksomhedsobligationer. Renterisikoen er fastsat, således at en stigning i renteniveauet på et procentpoint maksimalt må betyde et kurstab på 3 procent.

 

LD Mixed Obligationer

Investeringer i både danske og udenlandske obligationer med hovedvægt på guldrandede stats- og realkreditobligationer. Der investeres også i et vist omfang i indeksobligationer med god kreditrating samt i kreditobligationer udstedt af virksomheder og emerging markets-lande. Renterisikoen vil være således, at en stigning i renteniveauet på et procentpoint kan give et kurstab på mellem 2 og 6 procent.

Eksterne puljer
BankInvest Vælger

Investeringer i danske og udenlandske aktier samt obligationer, herunder i nye vækstmarkeder, samt i de bedre ratede kreditobligationer. For at mindske risikoen anvendes finansielle instrumenter, herunder valutasikring.

Danske Invest Vælger

Investeringer i værdipapirer såsom danske og udenlandske aktier samt obligationer. En mindre del af investeringerne kan placeres i de nye vækstmarkeder. Den samlede aktieandel ventes at være omkring 40%, men kan udgøre helt op til 60% af de samlede investeringer.

Jyske Invest Vælger

Investeringer i danske og udenlandske aktier og obligationer, herunder højrenteobligationer. Som udgangspunkt investeres 50% i aktier og 50% i obligationer.

Maj Invest Kontra

Investeringerne sker via investeringsforeningsbeviser i Maj Invest Kontra, som investerer i både aktier og obligationer. Puljen investerer aktivt i fire områder, der hver for sig ofte klarer sig godt i urolige og faldende markeder.

Fordelingen mellem de fire områder vil variere alt efter de aktuelle økonomiske udsigter.

Nordea Invest Obligationer

Puljen investerer i europæiske stats- og realkreditobligationer. Der investeres med relativ stor vægt i danske obligationer. Renterisikoen er fastsat, således at en stigning i renteniveauet på et procentpoint maksimalt må betyde et kurstab på 5 procent.