Menu
Udskriv

Udøvelse af aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber

LDs politik for ansvarlig investeringspraksis anviser overordnede principper for et aktivt ejerskab, som LD udøver forskelligt på danske og udenlandske selskaber. 

Erfaringen er, at LD i visse tilfælde kan påvirke danske selskaber i den ønskede retning, mens det for udenlandske selskaber er vanskeligere på grund af det spredte ejerskab og vil være afhængigt af, at relevante emner kommer på dagsordenen.

Danske børsnoterede selskaber
LD har for porteføljen af danske børsnoterede selskaber stemt på alle generalforsamlinger. Langt den største del af porteføljen er eksternt forvaltet med Carnegie som investerings-rådgiver. LD har indhentet input fra Carnegie om synspunkter på de enkelte dagsordens-punkter på selskabernes generalforsamlinger, hvorefter LD har besluttet, hvilken aktivitet der skulle iværksættes i forhold til selskabet. 

Hovedfokus har igen i år været på de punkter, hvor LD mener at kunne skabe størst vær-di, dvs. på tilskyndelse til god corporate governance med særligt fokus på:
 

• incitamentsordninger 
• udviklingen i mangfoldighed i bestyrelsen og mål herfor 
• sikring af almindelige aktionærhensyn (f.eks. ved bemyndigelser til kapitaludvidel-ser, værn mod overtagelse mv.) 
• skabelse af shareholder value gennem fokus på optimering af kapitalstruktur (via udbytteudbetaling, aktietilbagekøb mv.) 
• optimering af koncernstruktur (via frasalg hhv. opsplitning for at reducere holding discount). 

Herudover har LD haft fokus på at udfordre selskabernes vækstmuligheder og deres vækstmål. 

LDs synspunkter i forbindelse med generalforsamlingerne er enten blevet tilkendegivet ved anvendelse af de meget udbredte instruktionsfuldmagter, som giver mulighed for konkret at stemme for eller imod hvert enkelt dagsordenspunkt eller ved direkte deltagelse på generalforsamlingerne, hvor LD med indlæg har tilkendegivet sine holdninger. 

I 2016 har der været fokus på opfølgning på sidste års tilskyndelse til opfyldelse af anbefa-linger for god selskabsledelse, herunder særligt med hensyn til opsætning og opnåelse af mål for diversitet både i relation til nationalitet, køn, alder og uddannelse i bestyrelsernes sammensætning.  Konkret har sidste års indsats bidraget til, at der i denne sæson er ind-valgt flere kvinder i bestyrelserne. 

LD har i de tilfælde, hvor LD ikke umiddelbart har kunnet følge bestyrelsens anbefalinger, kontaktet selskaberne forud for stemmeafgivelsen og dels givet en mere detaljeret begrun-delse for LDs holdninger, dels fremkommet med forslag til sikring af bedre corporate governance. Dette har resulteret i en dialog med bestyrelsen med efterfølgende uddybning og betryggelse afgivet på generalforsamlingen, hvorved LD har kunnet støtte bestyrelsens forslag, bl.a. til udformningen af incitamentsordninger. 

LD har ligeledes været i dialog med et selskab om bestyrelsens forslag om en bemyndigelse til kapitaludvidelse på op til 20 pct. uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Det fik bestyrelsesformanden til at præcisere hensigten med bemyndigelsen og forsikre om, at den ikke ville blive brugt som et værn mod et eventuelt overtagelsesforsøg. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at LD i dialogen med den eksterne forvalter af danske aktier, Carnegie, fortsat har udelukket investering i Genmab på grund af en række forhold, som LD ikke finder tilfredsstillende, herunder incitamentsprogrammet til ledelsen. LDs vurde-ring er, at disse forhold næppe kan ændres gennem udøvelse af aktivt ejerskab. Udelukkel-sen har haft mærkbar negativ indflydelse på afkastet i den danske aktieportefølje.

Udenlandske børsnoterede selskaber
Da LD har investeret i et betydeligt antal udenlandske selskaber, har det ikke været muligt at stemme på samtlige selskabers generalforsamlinger, hvis der skal foretages en konkret vurdering af det enkelte selskab. LD har derfor koncentreret indsatsen om et mindre antal selskaber, hvor LD har valgt at stemme på generalforsamlingen. 

Stemmeafgivelsen sker i samarbejde med proxy-voting bureauet Manifest, der indsamler baggrundsinformation og tilbyder en it-løsning til brug for stemmeafgivelsen på de uden-landske børsnoterede selskabers generalforsamlinger. Manifest udarbejder ”Say on Sustai-nability” analyser på en række større selskaber i USA og Europa, og giver på baggrund af en konkret vurdering af selskaberne i form af en samlet karakter. 

Karakteren gives efter selskabernes niveau for samt rapportering om ledelsesforhold og –processer, risikostyring og afdækning, stakeholder-håndtering, revisions- og verifikations set-up samt processer. Er der gennemsigtighed om ledelsesforhold og virksomhedens akti-viteter, og understøtter selskaberne god robust corporate governance og derved en langsig-tet bæredygtig udvikling for selskabet samt dets stakeholdere. 

Manifest tildeler selskaberne point på hver af de områder, der analyseres og afdækkes, hvilket sammenvejes til karakterer fra A (bedst) til F (stærkt bekymrende). LD besluttede i forlængelse heraf i år at stemme på de selskaber i LDs portefølje, der samlet har opnået ka-rakteren E (ringe) eller derunder. 

LD har i foråret 2016 stemt på 16 generalforsamlinger i udenlandske selskaber, fordelt på 6 banker, 5 industrielle selskaber, 2 olieselskaber, 2 underholdningsselskaber og 1 detailhan-delsselskab. Selskaberne er anført herunder:
 
• Bangkok Bank Plc.
• Industrial & Commercial Bank of China
• JP Morgan Chase
• Türkiye Garanti Bankasi
• U.S. Bancorp
• American Express Company
• Glaxo SmithKline
• Nestlé
• Pfizer
• Samsung
• Target Corporation
• Time Warner Inc.
• Cairn Energy
• Petroleo Brasileiros
• Schlumberger
• Comcast Corp.

Kendetegnende for LDs stemmeafgivelse har været, at LD har ønsket at sikre sig bestyrel-sens mangfoldighed og uafhængighed, at undgå/stoppe uigennemskuelige og urimelige bonusaflønninger til ledelsen og/eller bestyrelsen, at undgå/stoppe begrænsninger af aktio-nærernes rettigheder samt at sikre revisors uafhængighed via rotation og udbud. 

LD har i flere situationer stemt imod ledelsens forslag og anbefaling for at sikre god corpo-rate governance på linje med flere af de aktive pensionsfonde i USA og England, der også ind imellem bidrager direkte med konkrete forslag til dagsordenen. I de tilfælde, hvor der ikke har været dagsordenspunkter relateret til LDs engagement, er der via stemmeafgivel-se på punkter vedr. bestyrelsessammensætning mv. sendt et signal til selskabet.