Baggrundsmønster

2022 var et hårdt investeringsår for alle - også for os. Til gengæld har vi i år indtil videre set tiltrængte positive afkast. Hvordan 2023 fortsætter er selvfølgelig svært at forudsige, men vi vil gerne fortælle om nogle af de tendenser, vi ser.

Vi forsøger her på siden at give dig mere viden om vores resultat i 2022, og hvordan vi ser på 2023.

Lars Mayland Nielsen
Direktør i LD Fonde
 • Hvorfor er dit afkast negativt i 2022?

  2022 var et udfordrende år med høj inflation, markante rentestigninger og geopolitisk usikkerhed. Det påvirkede din opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, hvor alle puljer gav negative afkast.

  I 2022 var der tab på investeringer i både aktier og obligationer. Det skyldes især, at centralbankerne har strammet pengepolitikken i et højt tempo med henblik på at nedbringe inflationen, som nåede op omkring 10 % i løbet af 2022. Det gav kurstab på obligationer, ikke mindst de danske realkreditobligationer. Aktierne gav endnu større tab, da de ud over rentestigninger også blev ramt af udsigten til en vækstafmatning. Ruslands invasion i Ukraine gav stor usikkerhed om energiforsyningerne til Europa og bidrog også til øget usikkerhed på de finansielle markeder.

  LD Fonde har gennem 2022 reduceret investeringsrisikoen i LD Vælger, som rummer over 90 % af medlemmernes opsparing. Det er også lykkedes i et vist omfang at afværge nogle af tabene, bl.a. ved at investere i investeringsprodukter, der giver nogen beskyttelse mod stigende inflation. 

  Tabene kommer dog efter en lang periode med høje afkast. Trods tab i 2022 er afkastet i de seneste 3 år fortsat positive i både aktiepuljerne, LD Vælger og andre blandede puljer med både aktier og obligationer. De rene obligationspuljer kunne ved udgangen af 2022 ikke præstere positive afkast over de seneste 3 år. Et højere renteniveau giver dog gode muligheder for, at obligationerne i de kommende år igen kommer til at bidrage med pæne positive afkast. 

 • Store tab - men generelt bedre end i andre investeringsfonde

  Det er aldrig godt med tab - men tabene i LD Vælger og puljerne er generelt lidt mindre end i sammenlignelige investeringsfonde.

  LD Vælger opnår gode resultater med en moderat risiko, og i 2022 skilte LD Vælger sig positivt ud ved at være blandt de fonde, som klarede sig bedst i et år med tab på næsten alle former for investeringer. Det viser analyser fra den uafhængige analysevirksomhed Morningstar, som løbende vurderer mere end 1.000 investeringsfonde i Europa. 

  Morningstar analyserer resultater i en rating på mellem 1 og 5 stjerner. Ratingen omfatter investeringerne i  børsnoterede aktier og obligationer, som udgør ca. 98 % af LD Vælger. LD Vælgers børsnoterede investeringer fik pr. 31. december 2022 hele 5 stjerner. Det er flot at få en topplacering i en sammenligning med næsten 1.000 europæiske pensionsfonde. Det bekræfter, at afkastet har ligget blandt de 10 % bedste investeringsfonde med moderat risiko i Europa. Ratingen varierer fra måned til måned, og her i starten af 2023 ligger LD Vælger med en rating på 4 stjerner. Men LD Vælgers børsnoterede investeringer har i 10 år konstant ligget i den bedste tredjedel. 

  Obligationspulje helt i top

  Puljen LD Korte Obligationer kom bedst gennem året med et afkast på -4,4 %. Morningstar har givet puljen en topplacering med 5 stjerner pr. 31. december 2022.

  I de seneste år og især i 2022 har obligationspuljerne ikke levet op til den generelle forventning om at beskytte opsparingen. De betydelige kursfald på obligationsmarkederne ses i resultaterne for 2022, men også på 5-års sigt har obligationspuljerne givet negative afkast.

  Tab i aktiepuljer kommer efter en periode med høje afkast

  Tabene i aktiepuljerne i 2022 kommer efter en lang periode med høje afkast. Tabene i 2022 svarer nogenlunde til at have mistet de positive afkast, der blev opnået i 2021. LD Danske Aktier og LD Miljø & Klima lå begge i den bedste tredjedel i Morningstars analyse (4 stjerner pr. 31.12.2022). LD Globale Aktier lå i midtergruppen.

   

Vi så et lidt højere antal udbetalinger i 2022, end vi så i 2021. Det skyldes nok, at 2022 har været et hårdt år for mange. Og det glæder os, hvis LD-opsparingen rent faktisk har gjort den forskel for mange medlemmer, som det altid har været tiltænkt.

Langt flertallet af medlemmerne vælger dog at beholde opsparingen hos os, selvom de har været udbetalingsberettigede i flere år.

Else Nyvang

Kundedirektør i LD Fonde

Lave omkostninger

Dine omkostninger ved at have en opsparing stående hos os er meget lave. Rent faktisk lavere end hos de fleste andre opsparingsmuligheder. Det ses både i LD Vælger og i aktie- og obligationspuljerne.

I 2023 koster det 0,11 % at administrere din opsparing i LD Vælger, og investeringsomkostningerne forventes at udgøre 0,43 %. Også omkostningerne i aktie- og obligationspuljerne er lave, især hvis du sammenligner med de investeringsfonde, som tilbydes via bankerne.

Lave omkostninger betyder, at din opsparing bliver mere værd. Det gør den, fordi der kun fragår en lille smule af afkastet til at dække omkostningerne.
Læs mere om vores omkostninger

Din helt egen opsparing

Dine opsparede dyrtidsmidler udbetales som én samlet sum, når du anmoder om udbetaling. Næsten alle medlemmer er blevet 60 år og kan derfor selv vælge, hvornår pengene skal bruges. De fleste lader dem stå i en årrække.

Ved 70 år skal du aktivt sige nej tak til udbetaling, hvis du vil undgå, at LD Fonde udbetaler pengene til dig. Selv i 2022, der var et økonomisk hårdt år for de fleste, sagde flertallet af 70-årige medlemmer nej tak til udbetaling.

Din opsparing kan blive stående så længe, du ønsker det. Altså også efter du er blevet udbetalingsberettiget. Det kan blive en slags reserve eller buffer i økonomien, som kan vokse, mens du venter på, at du får brug for den.
Læs mere om udbetaling

Efter år med negative afkast, får man altid at vide, at man skal huske, at en opsparing er en langsigtet investering. Ikke desto mindre er det jo rigtigt. På den lange bane kan du ikke undgå år med negative afkast. Men lige så sikkert er det, at der igen vil komme positive afkast.

Det vi alle holder øje med nu er, hvor længe markederne vil være udfordrende, og hvordan vi bedst kan justere i forhold til det.

Claus Buchwald Christjansen

Investeringschef i LD Fonde

En positiv start i 2023 betyder desværre ikke kun positive forventninger

2023 er startet med positive afkast. Der er dog stor usikkerhed om, det vil vare ved. Forventningen er, at 2023 også vil blive et udfordrende investeringsår.

Der er mange tegn på en afmatning i væksten i både USA, Europa og i emerging markets. Inflationen forventes at falde til et lavere niveau end i 2022, men det kan tage tid at nå ned på de niveauer, som centralbankerne styrer efter. Derfor er der forventninger om yderligere rentestigninger i 2023 både i USA og Europa. Vækstafmatning og stigende renter kan give støj og usikkerhed på børsmarkederne, hvor selskaber kan blive ramt på indtjeningen. Oftest resulterer vækstafmatning i faldende aktiekurser, men i hvilket omfang er vanskeligt at spå om. Aktierne er allerede faldet i 2022, og det bliver et spørgsmål om, i hvilket omfang selskaberne kan læsse øgede omkostninger over på forbrugerne. Forbrugertilliden er derfor af stor betydning for væksten i 2023.

Det er en positiv effekt af rentestigningerne, at obligations- og kreditmarkederne igen er blevet attraktive. Afkastforventninger på kort sigt til high-grade-obligationer, kredit og virksomhedsobligationer er således steget betydeligt det seneste år. Generelt vokser forventningerne til de langsigtede investeringsafkast, men der er samtidig forventninger om større udsving i både positiv og negativ retning. 2023 kan dermed blive endnu et år med betydelige udsving på de finansielle markeder.

I et år som 2022 er det en udfordring for stort set alle at skabe positivt afkast. Men det er rent faktisk lykkedes for nogle ganske få puljevælgere hos at skabe et lille positivt afkast. Det er ganske imponerende.

Som udgangspunkt er alle medlemmer placeret i vores hovedpulje, LD Vælger. Men når du logger på vores selvbetjening har du mulighed for selv at sammensætte, hvilke puljer du vil have. Du kan skifte hver måned.

Gitte Shaughnessy

Specialkonsulent, Kundeservice, hos LD Fonde

Jeg har en glimrende plan for min LD-opsparing, den får nemlig lov til at stå, til jeg bliver meget gammel.

Elze Mariana Chernet Borgholm

70 år - bor på Frederiksberg

Nyheder

Se alle nyheder
Afkast fra investeringer giver positivt resultat for LD Fonde

Medlemmernes opsparinger af indefrosne feriemidler og dyrtidsmidler voksede i første halvår 2023, primært som følge af gode afkast på aktier. Men også strategiske tiltag på kreditsiden bidrog posit...

Læs mere
Positive afkast i begge fonde i første halvår af 2023

Første halvår af 2023 har givet tiltrængte positive afkast hos både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Trods et nuværende stærkt marked, ser LD Fonde dog risiko for aftagende vækst i det kommende ha...

Læs mere
Fortsat positive afkast i begge fonde

2023 har indtil videre leveret tiltrængt positive markeder, hvilket kommer vores medlemmer med opsparede dyrtidsmidler og feriemidler til gavn. Der er dog en tiltagende nervøsitet at spore i marked...

Læs mere