Afkast 2021

Værdien af dine opsparede feriemidler blev i 2021 øget med et afkast 4,6 %. Uro på finansmarkederne i starten af 2022 betød, at det samlede tilskrevne afkast siden indefrysningen af feriemidler faldt til 2,3 % i starten af februar. Få her en forklaring på udviklingen.

Afkastet på feriemidlerne kommer fra to kilder: dels en renteindtægt på feriemidler, der står hos arbejdsgiverne, og dels et investeringsafkast på midler, der er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er kun feriemidler, som arbejdsgiverne indbetaler, der kan investeres aktivt, og hvor afkastet følger udviklingen på finansmarkederne.

Arbejdsgiverne kan beholde feriemidlerne som likviditet i virksomhederne mod at betale en rente, der årligt svarer til den generelle lønudvikling. Dette kaldes også indeksering af tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiverne. Beskæftigelsesministeren fastsætter indekseringssatsen på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistikker. Indekseringen bidrager positivt til afkastet på feriemidlerne, og set over hele året svarede indekseringen til en forrentning på 1,9 % af midlerne hos arbejdsgiverne.

I starten af året havde indekseringen stor betydning for medlemmernes afkast, fordi langt de fleste midler stod hos arbejdsgiverne. I takt med at arbejdsgiverne begyndte at indbetale feriemidlerne, kunne LD Fonde begynde også at skabe et investeringsafkast.

Investeringsafkast i 2021

For at imødegå tab, før der i slutningen af marts 2021 blev åbnet for 2. runde af førtidig udbetaling af feriemidler, blev en del af de indbetalte feriemidler placeret kontant. Efter afslutningen på de førtidige udbetalinger blev det i sensommeren muligt at øge investeringerne som følge af indbetalinger fra arbejdsgiverne.

Aktieinvesteringerne har givet et godt afkast på 28,5 % i 2021. Kreditinvesteringerne og high-grade-obligationerne gav afkast på henholdsvis 3,4 % og -2,4 %. Valutaafdækning bidrog negativt til afkastet, primært som følge af udviklingen i den amerikanske dollar.

Det samlede afkast – efter pensionsafkastskat og omkostninger – blev i 2021 på 3,7 %. Heri er indeholdt afkast fra indeksering, som omtalt oven for. Det afkast på 4,6 %, som medlemmerne fik tilskrevet i 2021, indeholdt også et afkastbidrag fra 2020.

Udviklingen i starten af 2022

Ved starten af 2022 havde arbejdsgiverne indbetalt ca. 60 % af feriemidlerne, hvilket vil sige, at de fleste midler nu kan investeres aktivt af LD Fonde. Afkastet på medlemmernes feriemidler vil derfor i 2022 i langt højere grad følge udviklingen på finansmarkederne end tilfældet var i 2021. Der står dog fortsat ca. 40 % hos arbejdsgiverne, og disse midler vil stadig give et positivt bidrag til afkastet.

Investeringsafkastet har været negativt i januar 2022. Det er baggrunden for, at det samlede afkast er faldet til 2,3 %.

Starten af 2022 har båret præg af negative afkast, især på aktiemarkederne, men også kredit- og obligationsinvesteringer er ramt. Usikkerhed om stigende renter og inflationspres har skabt uro på de finansielle markeder. Udmeldinger fra centralbankerne i USA og Europa om eventuelle stramninger af penge- og finanspolitikker har stor betydning for både aktie- og obligationsmarkederne. Rentestigninger kan give kurstab på obligationsinvesteringer og ramme aktiekurserne i virksomheder, hvor omkostningerne stiger ved højere renter.

Følg udviklingen

Du kan følge udviklingen på finansmarkederne i vores nyheder, som du finder her: