LD Fonde Årsrapport 2018: Udfordrende finansmarkeder i 2018 gav tab på 2,3 pct. i LD Vælger

Årsrapporten for 2018 viser et tab på 1,3 mia. kr. på investeringerne hos LD Fonde. Resultatet er mindre tilfredsstillende, men skal ses i lyset af store udfordringer på finansmarkederne.

For medlemmerne i den største investeringspulje – LD Vælger – blev afkastet for 2018 på -2,3 pct. Heldigvis fik LD Fonde afværget et potentielt større tab ved at nedbringe aktieeksponeringen tidligt på året og ved at have en stor andel af porteføljen placeret i obligationer, der gav positive afkast. 

LD Fondes Årsrapport 2018

Investeringerne opdeles i 4 grupper: obligationer, kredit, aktier og alternative investeringer. Den største af de 4 grupper er obligationsinvesteringerne, som gav et positivt afkast på 1,3 pct., hvilket er meget tilfredsstillende i lyset af det lave renteniveau og den lave investeringsrisiko. Det var imidlertid ikke nok til at opveje tabene på 2,2 pct. på kredit og 6,7 pct. på aktier. Til gengæld bidrog alternative investeringer positivt med 3,0 pct., men porteføljen, der er under omlægning, vægtede ikke så tungt. 

Afdækningen af valutarisikoen, primært over for amerikanske dollar, bidrog negativt, da dollaren blev styrket i årets løb. Det medvirkede  til, at afkastet i LD Vælger blev lavere end markedsafkastet, målt med puljens sammenligningsindeks. Det havde også betydning, at aktieinvesteringerne ikke kunne matche markedsudviklingen. En overvægt i danske aktier og  miljø og klima-aktier trak ned, da de blev hårdere ramt af kurstab end de globale aktiemarkeder generelt. Omvendt bidrog obligationsinvesteringerne med et positivt merafkast i forhold til markedet.  

LD Fondes reduktion af aktieinvesteringerne i starten af 2018 var positiv og betød, at medlemmernes tab blev mindre.

”Det var de store spørgsmål om den globale økonomi, en truende handelskrig mellem USA og Kina og Brexit, som drev aktiemarkederne ud i store udsving. Det var vanskeligt at tage bestik af retningen, og resultatet skal ses i det lys,” udtaler Dorrit Vanglo, direktør i LD Fonde.

Også medlemmer med opsparingen placeret i aktiepuljer eller i blandede puljer med obligationer og aktier  blev ramt af tab. Obligationspuljerne og Maj Invest Kontra gav til gengæld positive afkast. Generelt set klarede puljevælgerne sig i 2018 mindre godt end medlemmer med hele opsparingen placeret i LD Vælger. Det skyldes, at puljevælgerne investerer relativt mere i aktier.  

Strategi fastholdes

Medlemmerne indskyder ikke nye midler, og derfor førte et negativt investeringsafkast sammen med de løbende udbetalinger til et fald i formuen på 5,1 mia. kr. Formuen landede på 36,5 mia. kr., hvilket var 2,5 mia. under det forventede niveau ved årets start. Udviklingen ligger dog inden for de scenarier, LD Fonde arbejder med, og giver derfor ikke anledning til at justere investeringsstrategien eller den langsigtede planlægning. Medlemmerne holder fortsat i vid udstrækning fast i de opsparede dyrtidsmidler, som typisk får lov til at stå investeret hos LD Fonde 4-5 år efter, at retten til udbetaling er opnået ved 60-årsalderen. Den langsigtede prognose for dyrtidsmidlerne indikerer en formue på 17 mia. kr. i 2030.

”Udviklingen i 2018 giver ikke anledning til at justere strategien, men det er klart, at vi holder et skarpt fokus på de globale markeder i 2019. Bekymringerne om de store politiske spørgsmål og om væksten globalt set er bestemt ikke forsvundet. Men starten på 2019 har været rigtig god, og det glæder os, at en stor del af medlemmerne dermed har genvundet det, de tabte i 2018,” siger Dorrit Vanglo.

Starten af 2019 har været positiv, og det betyder, at 2018-tabene var hentet tilbage i midten af februar.

Aktuelle afkast i puljerne

Fra LD til LD Fonde

I januar 2018 vedtog Folketinget at placere en ny fond med tilgodehavende feriemidler hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond. En lille del af feriemidlerne overføres til fonden i 2020, mens fondens balance primo 2021 forventes af være ca. 100 mia. kr. Investeringsafkastet og formueudviklingen i 2018 vedrører således alene dyrtidsmidlerne.   

Fremover vil der være tale om forvaltning af to særskilte fonde – Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – under samme juridiske enhed. I den forbindelse har LD skiftet navn til LD Fonde. Om de indefrosne dyrtidsmidler anvendes betegnelsen Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Læs om Fra LD til LD Fonde

Se alle rapporter fra LD Fonde

Årsrapport 2018

Hent LD Fondes Årsrapport 2018

LD Fonde Årsrapport 2018 - pdf