Menu
Udskriv

Politikker

I serviceringen af medlemmerne tilstræber LD et rimeligt serviceniveau sammenlignet med serviceniveauer i pensionsbranchen og hos lignende offentlige myndigheder.

Informationer om LDs resultater og omkostninger skal være let tilgængelige og gives på en måde, som gør det muligt at sammenligne med andre tilsvarende pensions-produkter. Ligeledes skal hvert enkelt medlem have en nem adgang til oplysninger om tilskrevet afkast og omkostninger på egen LD-konto.

Ved outsourcing stilles der krav om, at samarbejdspartnere opfylder fastlagte servicemål, og at LD har mulighed for at sanktionere den eksterne part i tilfælde af manglende opfyldelse af væsentlige servicemål.

Investeringspolitik

LDs investeringspolitik tager udgangspunkt i den forventede udvikling i medlemsformuen. Investeringspolitikken tilrettelægges under hensyntagen til den usikkerhed, der knytter sig til medlemmernes udbetalingsadfærd.

LDs bestyrelse har fastlagt en række målsætninger og principper, som gælder, uanset om investeringsforvaltningen sker i LDs egen organisation eller i mandater forvaltet af eksterne porteføljeforvaltere.

Det er afgørende, at LD fortsat opfattes som en pålidelig og kompetent forvalter af medlemmernes opsparing. Dette sikres bl.a. ved at investere aktivt med fokus på langsigtet værdiskabelse, mens LD ikke går efter ”hurtige gevinster”.

LD tilstræber afkast på porteføljerne, der overstiger de af bestyrelsen fastlagte sammenligningsindeks. Der skal skabes konkurrencedygtige afkast baseret på aktiv forvaltning inden for de fastlagte rammer for risiko og investeringer.

 Strategi i LD Vælger

 Strategi i internt forvaltede puljer

Ansvarlig investeringspraksis

LD forvalter betroede midler, og forvaltningen vil til enhver tid være underlagt den overordnede målsætning om at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af risici.

LDs ansvarlige investeringspolitik 

Det er LDs politik at søge at påvirke selskabsledelserne til at afhjælpe eventuelt kritiserede forhold. Det er endvidere LDs krav, at dialogen med selskaberne foregår inden for strukturerede rammer med klare mål og tidsfrister for evaluering af, om selskabets ledelse udviser reel interesse for at ændre de kritiserede forhold.

LD rapporterer om indsatser og resultater på ld.dk og i årsrapporten.

Indsatser i 2015

Aktivt ejerskab i 2016

Lønpolitik

Lønpolitikken er fastlagt af bestyrelsen og afspejler den fastlagte strategi for LD og LDs struktur.

Lønpolitik

Whistleblower 

Det er lovbestemt, at LD skal have en whistleblower ordning. Ordningen er forbeholdt og kan kun anvendes afLDs medarbejdere. 

LDs whistleblower ordning