Menu
Udskriv

LDs Udmøntning af aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber i 1. halvår 2015

Indledning

LDs politik for ansvarlig investeringspraksis med principper for aktivt ejerskab udmøntes forskelligt på danske og udenlandske selskaber i henseende til stemmeafgivning på generalforsamlinger.

Erfaringen er, at LD i visse tilfælde kan påvirke danske selskaber i den ønskede retning, mens det for udenlandske selskaber er vanskeligere på grund af det spredte ejerskab og vil være afhængigt af, at relevante emner kommer på dagsordenen.

Danske børsnoterede selskaber

LD har stemt på alle generalforsamlinger i danske børsnoterede selskaber, hvor LD er aktionær. Størstedelen af porteføljen forvaltes af Carnegie Asset Management, som har givet LD input på synspunkter på de enkelte dagsordenspunkter på selskabernes generalforsamlinger, hvorefter LD har besluttet, hvilken aktivitet der skulle iværksættes i forhold til selskabet.

Hovedfokus har igen i år været på de punkter, hvor LD mener at kunne skabe størst værdi, dvs. på incitamentsordninger, mangfoldighed i bestyrelsen samt sikring af almindelige aktionærhensyn (fx. bemyndigelser til kapitaludvidelser, værn mod overtagelse mv.) 

LDs synspunkter er enten blevet tilkendegivet ved anvendelse af de meget udbredte instruktionsfuldmagter, som giver mulighed for konkret at stemme for eller imod hvert enkelt dagsordenspunkt, eller ved direkte generalforsamlings deltagelse, hvor LD med indlæg har tilkendegivet sine holdninger.

I 2015 har det især været med fokus på at tilskynde til opfyldelse af anbefalinger for god selskabsledelse, herunder særligt med hensyn til opsætning og opnåelse af mål for diversitet både i relation til nationalitet, køn, alder og uddannelse i bestyrelsernes sammensætning.  Konkret har dette resulteret i tilsagn om øget fokus herpå fra et par bestyrelsesformænd samt resulteret i nyvalg af et kvindeligt bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær generalforsamling.

Endvidere har LD som medlem af nomineringskomiteen i et dansk selskab aktivt deltaget i udformningen af udvælgelseskriterier for 3 nye eksterne bestyrelseskandidater med international erfaring og den efterfølgende søgnings- og udvælgelsesproces.

LD har i de tilfælde, hvor LD ikke umiddelbart har kunnet følge bestyrelsens anbefalinger kontaktet selskaberne forud for stemmeafgivelsen og dels givet en mere detaljeret begrundelse for LDs holdninger dels fremkommet med forslag til sikring af bedre corporate governance. Dette har konkret resulteret i, at bestyrelserne har uddybet forklaringer og præciseret forslagene, således at ed LD har kunnet støtte bestyrelsesforslag b.la. ang. udformningen af incitamentsordninger.

Det gælder i et selskab, hvor LD var bekymret over bestyrelsens oplæg til overordnede retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af ledelsen, der som udgangspunkt indeholdt mange fornuftige og gode elementer, men at det som aktionær var svært at vurdere, hvor stor aflønningen kunne blive. Som følge af LDs henvendelse valgte bestyrelsesformanden at uddybe og konkretisere forslaget på generalforsamlingen, samt sikre en bedre omtale af programmet i næste års årsrapport. LD kunne dermed støtte bestyrelsens forslag.  

Udenlandske børsnoterede selskaber

LD begyndte i foråret 2013 at stemme på udvalgte udenlandske selskabers generalforsamlinger. Da LD har investeret i et betydeligt antal udenlandske selskaber, har det ikke været muligt at stemme på samtlige selskabers generalforsamlinger, hvis der skal foretages en konkret vurdering af det enkelte selskab. LD har derfor udvalgt et mindre antal selskaber, hvor LD har valgt at stemme på disse selskabers generalforsamlinger.

Selskaberne er efter forslag fra GES udvalgt ud fra kriteriet, at GES driver engagement med selskaberne. LD kan i enkelte tilfælde selv udvælge selskaber.

LD har indgået en samarbejdsaftale med det engelske proxy voting-bureau Manifest. Det er LDs erfaring, at Manifest grundigt analyserer og gennemgår selskabernes generalforsamlingsindkaldelser, årsrapporter, vedtægter samt anden relevant information til brug for beslutning om stemmeafgivelse.

LD modtager for hvert enkelt selskab en analyse med Manifests opsummering af indholdet i de enkelte dagsordenspunkter, hvilke forhold det er væsentligt at forholde sig til, samt baggrundsanalyse til brug for beslutning om stemmeafgivelse.

LD har stemt på 10 generalforsamlinger, fordelt på 3 industrielle selskaber, 4 olieselskaber og 3 banker :

  • Samsung Electronics Company Ltd.
  • Bankok Bank plc.
  • Chevron Corp.
  • Petroleo Brasileiro SA
  • Nestle SA
  • Mc Donald’s Corporation
  • Türkiye Garanti Bankasi AS
  • Royal Dutch Shell Plc
  • Cairn Energy Plc
  • Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

Kendetegnende for LDs stemmeafgivelse har været, at LD har ønsket at sikre sig bestyrelsens mangfoldighed og uafhængighed, at undgå/stoppe for uigennemskuelige og urimelige bonusaflønninger til ledelsen og/eller bestyrelsen, samt at undgå/stoppe for begrænsninger af aktionærernes rettigheder.

LD har hermed i flere situationer stemt imod ledelsens forslag og anbefaling for at sikre god corporate governance på linje med flere af de aktive pensionsfonde i USA og England, der også ind imellem bidrager direkte med konkrete forslag til dagsordenen. I de tilfælde, hvor der ikke har været dagsordenspunkter relateret til LDs engagement, er der via stemmeafgivelse på punkter vedr. bestyrelsessammensætning mv. sendt et signal til selskabet.

Herudover har der f.eks. for olieselskaberne været fokus på selskabernes håndtering af miljømæssige forhold, herunder begrænsning af CO2, sikring af oprydning efter olieudslip mv. LD har på baggrund af Manifests analyser støttet aktionærforslag om udpegning af et bestyrelsesmedlem med miljømæssig ekspertise til bestyrelsen i Chevron, samt et forslag om øget rapportering om begrænsning af CO2 udledning i Royal Dutch Shell.