Menu
Udskriv

Tilfredsstillende halvårsresultat 2016

LD opnåede et tilfredsstillende afkast på 2,0 pct. i LD Vælger i 1. halvår. LD forøgede samtidig investeringerne i guldrandede stats- og realkreditobligationer. MFS - LDs amerikanske investeringsrådgiver på globale aktier - har igen leveret resultater, der er markant bedre end den generelle markedsudvikling.

Tilfredsstillende afkast i 1. halvår 2016
LD opnåede et tilfredsstillende afkast på 2,0 pct. i LD Vælger, der omfatter mere end 90 pct. af formuen. Resulta-tet stammer overvejende fra børsnoterede investeringer i LD Vælger, hvor afkastet i følge Morningstar placerer LD blandt de 10 pct. bedste investeringsfonde i Europa. LD klarede sig særlig godt i perioder som f.eks. i januar/februar og igen i juni, der var præget af kursfald på aktier.

”Det er er særdeles tilfredsstillende, at vi klarer os relativt godt, når aktiemarkederne falder, for det viser, at det lykkedes at beskytte medlemmernes opsparing mod de værste fald”, siger LDs direktør Dorrit Vanglo.

Solide obligationer

LD forøgede investeringerne i guldrandede stats- og realkreditobligationer, der gav et solidt afkast på 3,1 pct. Det samme gjaldt kreditobligationer og banklån, som bidrog med 3,7 pct. 

Topforvaltning på aktier
Selv om LD Vælgers aktieportefølje landede med et afkast på blot 0,1 pct. , er der tale om et aktieafkast, der er hele 1,4 procentpoint bedre end markedsudviklingen, målt ved sammenligningsindekset. Afkastet  på udviklede globale aktiemarkeder blev på hele 1,5 pct. og det var  var markant højere end markedsudviklingen. Der blev her tale om et merafkast på 3,4 pct., som er skabt i den aktivt forvaltede del af porteføljen.

”Et merafkast i den størrelsesorden er et signifikant resultat, som viser værdien af en forsigtig aktiestrategi, når aktiemarkederne rammes af turbulens. Vi har fundet en samarbejdspart på globale aktier, som leverer resulta-ter, der passer til vores opgave. ” siger Dorrit Vanglo. 

LDs amerikanske investeringsrådgiver på globale aktier – MFS – har siden 2011 leveret resultater, der er markant bedre end den generelle markedsudvikling. Det er sket med en investeringsstrategi med fokus på defensi-ve aktier, der er mindre følsomme over for skift i markedsstemninger. Dette var meget givtigt for LDs med-lemmer i første halvår, hvor denne portefølje gav et afkast på hele 2,8 pct.

Porteføljen af danske aktier har efter flere år med meget høje afkast ikke bidraget med tilsvarende gode resultater. Danske aktier gav et tab på 2,5 pct., hvilket er 1,5 procentpoint lavere end sammenligningsindekset. Det lavere afkast skyldes især undervægtning af Genmab, der ikke indgår i porteføljen, og i mindre grad en over-vægt i Novo Nordisk.

De alternative investeringer, der udgør mindre end 5 pct. af formuen i LD Vælger, gav et tab på 4,4 pct. Tabet kan henføres til investeringerne i mindre danske børsnoterede selskaber.

Risikovillige medlemmer

Det samlede afkast for LD Vælger og investeringspuljerne blev på 1,8 pct. Næsten 12 pct. af medlemmerne har valgt at placere opsparingen i puljer, som LD tilbyder. Puljevælgerne investerer typisk med en højere aktierisiko end risikoprofilen i LD Vælger, og det er forklaringen på, at gruppens gennemsnitlige afkast blev på -0,2 pct. i 1. halvår 2016. Der er betydelige individuelle forskelle på resultaterne, som spænder mellem -1,9 pct. og 11,3 pct. 

Maj Invest Kontra var den pulje, der gav det højeste afkast. Kontra gav et afkast på 10,3 pct. mens puljen LD Danske Aktier lå i bunden med et tab på 2,5 pct. Dette tab er nu indhentet, så alle puljer ved udgangen af august har givet positivt afkast.

To af LDs investeringspuljer med aktier er af Morningstar vurderet til topkarakteren 5 stjerner. Det drejer sig om puljen LD Globale Aktier og LD Miljø & Klima.

Morningstar rating®

Halvårsrapport 2016