Menu
Udskriv

LD Årsrapport 2016: Gode afkast i et vanskeligt år

LDs medlemmer fik forøget deres opsparing i 2016 som følge af et investeringsafkast på 2,2 mia. kr. Dette på trods af at 2016 svingede mellem pessimisme og optimisme. Finansmarkederne var præget af betydelige udsving med en negativ udvikling på aktiemarkederne i starten af året. LDs kredit- og obligationsinvesteringer beskyttede dog medlemmernes opsparing, som blev yderligere styrket af positive aktieafkast hen mod årets slutning.

Positive investeringsafkast i vanskelige markeder 
Det samlede investeringsafkast blev på 2,2 mia. kr. svarende til 5,2 pct. Både obligationer, kreditinvesteringer, aktier samt alternative investeringer bidrog positivt. Kredit- og obligationsinvesteringerne bidrog med solide afkast hen gennem året, mens afkastet for aktierne først i slutningen af året blev positivt. LDs betydelige investeringer i danske aktier gav dog et negativt afkast efter flere år med særdeles høje afkast. 

For de næsten 90 pct. af medlemmerne, som har hele opsparingen i LD Vælger, kom der et absolut tilfredsstillende afkast på 5,5 pct., hvilket var højere end det forventede afkast ved årets start. LD Vælger gav således et højere afkast end markedet under de dramatiske markedsforhold i første halvår af 2016. 

”Når jeg ser tilbage på det år, vi har været igennem, så synes jeg, at der er grund til at være tilfreds med resultaterne. Opsparingen i LD Vælger blev forrentet med væsentlig mere end inflationen”, siger LDs direktør Dorrit Vanglo.

Det højeste afkast opnåede puljen LD Miljø & Klima, hvilket var på 12,5 pct., som er meget tilfredsstillende. Puljen investerer i børsnoterede aktier med fokus på udvikling af miljø- og klimavenlige produkter.

Fortsat lavt antal udbetalinger – også efter skatterabatten

Igennem flere år har LD konstateret, at medlemmerne i høj grad fortsætter opsparingen i LD, efter at de som 60-årige kan få den udbetalt. Antal udbetalinger i 2016 var således på samme lave niveau som i 2015. I 2014 vedtog Folketinget, i forbindelse med finansloven, at fremrykke afgiftsprovenuet fra LD ved at tilbyde skatterabat til alle udbetalingsberettigede medlemmer. En meget stor medlemsgruppe fik skatterabatten i 2015, men 2016 er det første fulde år, hvor rabatten gives løbende til de 60-årige. I 2016 fik yderligere 45.000 medlemmer rabatten, og 75 pct. af disse beholdt deres opsparing i LD, mens 25 pct. fik rabatten i forbindelse med udbetalingen af deres LD-konto. 

”Vi kan konstatere, at skatterabatten ikke har ændret på medlemmernes udbetalingsadfærd, da det typisk kun er 22-25 pct. af de 60-årige, der vælger udbetaling relativt kort tid efter, at de har fået mulighed for det. Medlemmerne fastholder i høj grad deres opsparing i LD i længere tid, og også blandt de 70-årige er der et stort ønske om at bibeholde deres opsparing i LD”, siger LDs direktør Dorrit Vanglo.

Ved årets udgang var 44 pct. af LDs formue placeret i produktet LD-aldersopsparing, hvor afgiften er betalt til staten, og opsparingen kan udbetales uden beskatning.

Meget tilfredsstillende resultat af Finanstilsynets inspektion

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i LD. Inspektionen omfattede de væsentligste områder, herunder bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver, investeringsområdet, risikostyring og outsourcing. Der var fokus på aktiviteter med de største risici.  Inspektionen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner, hvilket var særdeles tilfredsstillende for LD. LDs direktør Dorrit Vanglo var meget tilfreds med resultatet, som ikke kunne være bedre:

”Det bestyrker os i, at vores forretningsmodel er den rigtige for LD. Vi har indrettet os på at få det bedst mulige ud af outsourcing uden at miste den overordnede ledelse og styring. Finanstilsynets vurdering er samtidig en anerkendelse af, at vi har valgt samarbejdspartnere, som også er underlagt selvstændigt tilsyn, og som er meget kompetente på deres felter.”

LD-loven blev ændret
LD-loven blev ændret fra 1. juli 2016, således at loven på investeringsområdet blev ensartet med lovgivningen for pensionssektoren. Den væsentligste ændring er, at de hidtidige kvantitative placeringsregler bortfaldt og er erstattet af det såkaldte Prudent Person Princip, som er en del af EUs Solvens II direktiv. Bortfaldet af de kvantitative placeringsregler betyder, at der ikke længere er lovgivningsgrænser for placeringen af midlerne i LD Vælger. I stedet skal bestyrelsen fastlægge placeringsgrænser for formuen. 

Afkast i investeringspuljer i 2016
Årsrapporten for 2016
Tilsyn med LD

Overblik over LDs afkast på aktivklasser findes på side 78 i årsrapporten. Afkast i LD Vælger, der er LDs absolutte hovedprodukt, fremgår af siderne   32–46.

Yderligere information 
Henvendelse vedrørende årsrapporten kan rettes til direktør Dorrit Vanglo. Kontakt venligst direktionssekretær Anita Mechlenburg på telefon 33 36 89 22 eller anm@ld.dk