Menu
Udskriv

LD i spidsen for fond med 80 - 85 mia. feriemidler

Ferielovsudvalget har i en netop afgivet betænkning peget på LD som bestyrer af overgangsordningen mellem gammel og ny ferielov. Det vil placere ansvaret for 80 – 85 mia. kr. hos LD, der gennem mange år har forvaltet Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Ved skiftet til en ny ferielov i september 2020 indefryses et helt års optjent ferie svarende til 5 uger for lønmodtagere, der har været beskæftiget i hele den foregående periode. Ferielovsudvalget foreslår at give LD ansvaret for de indefrosne feriemidler frem til udbetalingen ved lønmodtagernes overgang til folkepension eller eventuel tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

Hvorfor indefrysning i en fond?
Behovet for at indefryse feriemidlerne opstår, når en ny ferielov træder i kraft, hvilket forventes at ske den 1. september 2020. Den nye ferielov bygger på princippet om samtidighed mellem optjening af ferierettigheder og muligheden for at holde ferien. Allerede efter en måneds ansættelse vil lønmodtageren have ret, men ikke pligt til at holde 2,08 dages ferie. Når den nye lov træder i kraft, har lønmodtagerne opsparede ferierettigheder fra den nugældende ferielov. Bl.a. af hensyn til arbejdskraftsudbuddet finder ferielovsudvalget det ikke hensigtsmæssigt, at lønmodtagerne i overgangsåret mellem gammel og ny ferielov skulle have dobbelte ferierettigheder. Derfor foreslås de overskydende feriemidler indefrosset i en fond. 

Hensynet til arbejdsgiverne  
Etableringen af en fond sker også af hensyn til arbejdsgiverne. Ferielovsudvalget har foreslået, at arbejdsgiverne kan skylde fonden de tilgodehavende feriemidler efter den gamle ferielov, indtil fonden skal udbetale midlerne til lønmodtagerne. Derved undgår arbejdsgiverne at skulle skaffe likviditet til at udbetale tilgodehavende feriemidlerne efter den gamle ferielov samtidig med, at medarbejderne løbende optjener nye ferierettigheder. Med fonden bliver overgangen til ny ferielov mere lempelig for arbejdsgivernes likviditet. Det er forventningen, at mange arbejdsgivere vil benytte sig af muligheden for at låne pengene i feriefonden i en årrække. Omvendt kan en arbejdsgiver når som helst indbetale hele det skyldige beløb til fonden og dermed fjerne gældsposten og frigøre sig fra forpligtelsen på de overskydende feriemidler fra den gamle ferielov. 

Kapitalforvaltningens to ben
Kapitalforvaltningen for feriefonden vil ske i samme set-up som forvaltningen af midlerne i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Dog vil kapitalforvaltningen for feriefonden bygge på to ben – dels lån hos arbejdsgiverne og dels indefrosne feriemidler, der er overført til investeringsformuen hos LD. 

Ferielovsudvalget skønner, at omkring 25 mia. kr. vil blive overført til investering hos LD, mens resten vil blive stående hos arbejdsgiverne i kortere eller længere tid. Dette skøn er dog forbundet med betydelig usikkerhed, og det må forventes at omfanget af lån til arbejdsgiverne vil variere over tid. Lånene kan for de yngste lønmodtagere løbe i over 50 år.

Et godt match
LDs forvaltningsstruktur på investeringsområdet er fleksibel, og formuen i feriefonden kan på en enkel måde lægges ind i LDs eksisterende fondsstruktur. Investeringsfællesskabet med LD-ordningen sikrer lave omkostninger og adgang til kvalificerede investeringsrådgivere fra dag ét på alle væsentlige områder.