Strategi alle puljer

Hovedparten af medlemmerne har opsparingen placeret i LD Vælger, og aktivsammensætningen i denne portefølje er det primære ansvar.

En overordnet investeringsstrategi omfatter derudover 5 internt forvaltede puljer.

Strategi for LD Vælger

LD Vælger omfatter godt 90 procent af hele formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. LD Vælger er således flagskibet i forhold til medlemmerne.

De 3 investeringsmålsætninger, vi arbejder ud fra:
 • At sikre medlemmerne det højest mulige afkast

  Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har historisk præsteret høje afkast. Derfor har medlemmerne en berettiget forventning om, at det også fremover vil være tilfældet.

  Vi styrer efter at opnå det højest mulige afkast til medlemmerne ved at sammensætte en strategisk portefølje med et højt forventet afkast.

 • Medlemmernes opsparing skal udvikle sig stabilt

  Afkastet skal opnås med en rimelig grad af stabilitet, der udtrykker en balance mellem risikovillighed og betryggende sikkerhed.

  Stabilitet opnås ved at sprede risiko på tværs af flere aktivklasser. 

 • Udbetaling af medlemmernes opsparing skal ske effektivt

  En stigende andel af medlemmerne er over 60 år og kan få udbetalt deres opsparing med få dages varsel. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler styrer derfor efter at sikre en passende likviditet i porteføljen for at kunne udbetale medlemmernes opsparing hurtigt og uden unødige kurstab.

  Likviditetsstyringen skal sikre, at udbetalingerne foretages med mindst mulig gene for tilbageværende medlemmer - også i perioder med forøgede udbetalinger.

Porteføljestyring
 • Overordnede investeringsrammer

  Bestyrelsen i LD Fonde fastlægger årligt de overordnede investeringsrammer for LD Vælger. Bestyrelsen har fastsat strammere rammer for LD Vælgers investeringer, end LD-loven kræver, for dermed at begrænse investeringsrisikoen.

 • Rammer for eksponering

  Porteføljestyringen foretages ud fra rammer for eksponeringen mod de enkelte investeringsaktiver, inklusive de afledte finansielle instrumenter, der tilhører de respektive aktivklasser. Derudover er der fastsat rammer for rente- og valutakursrisici. For de mindre likvide investeringer er der opstillet rammer for den samlede eksponering.

 • Corporate governance

  Porteføljen forvaltes med mulighed for aktivt ejerskab og fokus på god selskabsledelse (corporate governance), særligt i selskaber, hvor ejerandelen er betydelig. Investeringer skal overholde politikkerne for ansvarlig investeringspraksis.

Strategi for puljer

Ud over LD Vælger står Lønmodtagernes Dyrtidsmidler bag forvaltningen af 5 andre aktie- og obligationspuljer. Hertil kommer 4 eksternt forvaltede puljer, hvor investeringsstrategien og porteføljeforvaltningen forestås af danske investeringsforvaltningsselskaber.

Bestyrelsen fastsætter de overordnede investeringsrammer for de internt forvaltede puljer.

Enkelhed og "klassiske" værdipapirer

Lønmodtagernes Dyrtidsmidlers overordnede strategi med fokus på enkelhed og gennemskuelighed gælder også for de internt forvaltede puljer. Der lægges således vægt på, at puljer, som udbydes til medlemmerne, har forståelige risikoprofiler og investeringsmønstre, og at puljeudbuddet er gennemskueligt for medlemmerne.