Flytning af konto

Din opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler kan flyttes til en anden pensionsordning.

Du kan desværre ikke selv bestille flytning af din opsparing ved at henvende dig til LD Medlemsservice. Det skal gøres af din bank/dit pensionsselskab.

Der kan være forskellige grunde til en overveje at flytte din konto til en anden pensionsordning. Vi forsøger her at give dig et overblik over relevante emner.

Flytning kan medføre ændringer for dig på følgende områder:
 • Udbetalingstidspunkt af din opsparing

  Din opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler kan udbetales, når du er fyldt 60 år, uanset om du stadig arbejder, er gået på efterløn eller på pension. Mange lader opsparingen stå til senere, men det er et personligt valg. Når du er fyldt 60 år, kan du bestille udbetaling ved at logge på selvbetjeningen med MitID, og du vil i givet fald modtage pengene på din NemKonto inden for 14 dage.

  Flytter du din opsparing til en anden pensionsordning, gælder LD-udbetalingsreglerne ikke mere.

  Det er det pensionsselskab eller pengeinstitut, hvor du overvejer at flytte din opsparing til, der skal rådgive dig om udbetalingsreglerne i din nye ordning.

 • Omkostninger

  Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har lave administrations- og investeringsomkostninger. Du kan læse mere om de årlige omkostninger her.

  De lave omkostninger er en fordel for medlemmerne, da vi tilskriver hele afkastet, minus omkostninger og skat, på medlemmernes konto.

  Du kan logge på din LD-konto og se de præcise omkostninger for dit vedkommende både i kr. og pct. Log på.

  Banken eller pensionsselskabet kan oplyse dig om omkostningerne ved anden pensionsordning, både de direkte omkostninger og de indirekte omkostninger, som trækkes fra i afkastet, uden at du kan se det på pensionsoversigterne. 

  Ved gennemførsel af en pensionsflytning trækker vi et gebyr på 60 kr. plus 0,40 pct. af opsparingens værdi.

 • Afkast

  Tidligere garanterede pensionsselskaberne ofte en minimumsforretning, men i dag er selskaberne gået over til at tilbyde produkter, hvor værdien af din pension afhænger af udviklingen på finansmarkederne.

  Du har ingen garanti for et minimumsafkast hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Værdien af din opsparing svarer til din andel af formuen. Formuen skal ifølge loven investeres i værdipapirer, og da kurserne på aktier og obligationer hele tiden udvikler sig, ændrer værdien af din opsparing sig også fra dag til dag.

  Hvis du i alle årene har haft din LD-opsparing investeret i den store pulje LD Vælger, har du siden 1979 fået et afkast svarende til i gennemsnit næsten 10 pct. om året.  Vi kan ikke garantere, at de fremtidige afkast i LD Vælger også vil ligge på dette niveau. Med MitID kan du logge på og se dit eget afkast gennem tiden. 

  Sammenligner du det afkast, du har fået hos os med det afkast, som dit pensionsselskab stiller dig i udsigt ved at flytte midlerne, bør du også se på risikoen ved det nye pensionsprodukt.

 • Beskatning

  Når du har ret til skatterabat, betales der en afgift på ca. 37 procent af din LD-opsparing. Afgiften vil være højere, hvis skatterabatten er fravalgt. 

  Lader du opsparingen flytte til en rate- eller livrentepension, bliver udbetalingerne herfra beskattet som personlig indkomst. Beskatningen kan være højere eller lavere, afhængigt af hvor du bor og dine indtægtsforhold. 

  LD-aldersopsparingen er ikke omfattet af udligningsskatten, som rammer pensionsudbetalinger over et vist beløb frem til 2020.

  Skatterabat

  Skatterabatten giver dig mulighed for at få nedsat afgiften ved udbetaling eller ved at få opsparingen omlagt til en LD-aldersopsparing, som senere kan udbetales skattefrit. LD-aldersopsparingen vil kunne flyttes til en tilsvarende ordning hos et andet pensionsinstitut. Overvejer du at flytte LD-opsparingen til en livrentepension eller en ratepension, skal du fravælge skatterabatten. Læs mere om skatterabatten her.

  Skat af afkast – pensionsafkastskat

   

 • Skat af afkast - pensionsafkastskat (PAL)

  Hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er skat af afkast lidt lavere end 15,3 pct., fordi vi ikke betaler skat af den del af afkastet, der kan henføres til LD-formuen i 1982.

  Vi har sørget for, at medlemmer, der eventuelt får et negativt afkast, også får fordelene ved en lempeligere beskatning af afkastet, når det igen er vendt til et positivt afkast. Hvis du får et negativt afkast i et kalenderår, trækker vi ikke pensionsafkastskat, før den negative skat er blevet modregnet i efterfølgende års positive pensionsafkastskat.

  Vælger du at flytte din opsparing umiddelbart efter en periode med negativt afkast, mister du muligheden for at få den modregnet den negative skat i en eventuel senere positiv pensionsafkastskat.

 • Modregning i folkepension og efterløn

  LD-opsparingen har ingen betydning for din folkepension. LD-opsparingen modregnes ikke i pensionstillægget, uanset om du får den udbetalt eller ej.

  Flytter du LD-opsparingen til en pensionsordning med løbende udbetalinger (ratepension eller livrentepension), kan du risikere, at dine pensionsudbetalinger medfører, at du får mindre i folkepension. 

  Modregning i Efterlønnen?

  Alle pensionsordninger kan medføre modregning i efterlønnen, medmindre du er født før den 1. januar 1956. ATP-opsparingen er dog undtaget.

  Læs mere om folkepension og efterløn

 • Nye regler om LD-aldersopsparing

  I 2015 blev der åbnet for, at LD-kontoen kunne omlægges til en LD-aldersopsparing. Det giver nye muligheder ved flytning af midlerne hos  Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, fordi en LD-aldersopsparing kan flyttes til en aldersopsparing eller en aldersforsikring i et andet pensionsinstitut. Til gengæld kan midlerne efter omlægning til en LD-aldersopapring ikke længere flyttes til en livrentepension eller en ratepension. 

  Hvis du mener, at det for dig vil være en fordel at flytte din LD-opsparing over i en livrentepension eller en ratepension, skal du sige nej tak til omlægning til en LD-aldersopsparing. Du kan vente med at tage stilling, til vi skriver til dig ca. 9 måneder efter din 60-års dag.

  Omlægning til LD-aldersopsparing kan først ske, når du er blevet 60 år, eller eventuelt af andre grunde er udbetalingsberettiget. 

  Gå til Skatterabat og læs mere der.

Det er det pensionsselskab eller pengeinstitut, hvortil du vil flytte din opsparing, der er forpligtet til at give dig rådgivning om fordele og ulemper ved at flytte LD-midlerne. Her kan du læse mere om regler for flytning.

Regler for flytning
 • Hvilke pensionsordninger kan du flytte din opsparing til?

  LD-opsparingen kan flyttes til pensionsordninger i banker og pensionsselskaber.

  • En LD-opsparing kan flyttes til en kapitalpension, en ratepension eller en livrentepension med løbende udbetalinger.
  • En LD-aldersopsparing kan flyttes til en aldersopsparing eller en aldersforsikring, hvor udbetaling sker som en engangssum.

   

  En LD-aldersopsparing adskiller sig fra en LD-opsparing ved, at afgiften til staten er betalt, og du vil kunne få beløbet udbetalt skattefrit (afgiftsfrit).

  Skattelove

  Når banken/pensionsselskabet efter aftale med dig bestiller en flytning af LD-midlerne, skal banken/pensionsselskabet stå inde for, at der er tale om en pensionsoverførsel i henhold til pensionsbeskatningsloven. Hvis pensionsbeskatningsloven ikke er opfyldt, skal vi trække 60 pct. af dit indestående i forbindelse med flytningen.

  Banken/pensionsselskabet, som du vil flytte til, skal rådgive dig om skat, omkostninger, afkast og risici.

  Flytning af en LD-opsparing

  Kapitalpension (kapitalforsikring/overgangsydelse)
  Der bliver ikke oprettet nye kapitalpensionsordninger, men du kan flytte en LD-opsparing til en kapitalpension, som du allerede har. Udbetalingen vil ske som en engangsudbetaling, dog med mulighed for flere del-udbetalinger. Ved udbetaling beskattes beløbet på en kapitalpension med 40 pct. i afgift.

  Ratepension (rateforsikring)
  En LD-opsparing kan flyttes til en ratepension. Udbetalingen vil ske i enten månedlige eller årlige rater i mindst 10 år og maksimum i 25 år, og raterne bliver beskattet som personlig indkomst.

  Livrente (alderspension)
  En LD-opsparing kan flyttes til en livrente eller lignende ordning. Udbetalingen vil ske som en løbende ydelse. Udbetalingerne kan være livsvarige eller ophøre efter en aftalt årrække. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst.

  Forsikringsprodukter
  Der findes også forsikringsprodukter, som en LD-opsparing ikke kan flyttes til, uden at Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er forpligtet til at trække 60 pct. i afgift. Generelt vil LD-opsparingen kunne flyttes til forsikringsprodukter, der er knyttet til en pensionsordning.

  Flytning af en LD-aldersopsparing

  En LD-aldersopsparing kan flyttes til en aldersopsparing eller en aldersforsikring i en bank eller et pensionsselskab. Udbetaling kan ske uden afgift til staten.

  Hvis du er berettiget til udbetaling, kan du få omlagt din LD-opsparing til en LD-aldersopsparing. Læs mere under Skatterabat i LD.

 • Hvordan bliver flytning gennemført?

  Gebyr ved at flytte LD-opsparingen

  Hvis du flytter din LD-opsparing trækker vi et gebyr ved overførslen på 60 kr. plus 0,40 pct. af opsparingens værdi. Har din opsparing en værdi på 100.000 kr., bliver flyttegebyret på 460 kr. Gebyret dækker de administrative og investeringsmæssige omkostninger, som Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har ved flytningen.

  Pengeinstituttet eller pensionsselskabet skal anmode om en flytning

  Skattereglerne forhindrer os i at behandle en henvendelse fra dig med anmodning om flytning af opsparingen. Du skal aftale med banken eller pensionsselskabet, at de anmoder om en pensionsflytning, og at de står inde for, at pensionsbeskatningslovens regler er opfyldt. 

  Banken eller pensionsselskabet skal benytte Forsikring & Pensions portal til pensionsflytninger. Vi behandler ikke breve fra banker og pensionsselskaber om flytning af pensionsmidler.

  Frist for fortrydelse

  Selv om du allerede har aftalt med dit pengeinstitut eller dit pensionsselskab, at de skal flytte LD-opsparingen, har du ret til at fortryde.

  Når vi har modtaget overførselsanmodningen, sender vi et brev til dig, hvor vi oplyser, hvornår du kan forvente, at din LD-opsparing vil blive flyttet.

  Hvis du fortryder overførslen, skal du blot henvende dig inden den frist, vi har oplyst dig i brevet.

  Yderligere information

  Der kan være særlige forhold eller regler, som du bør kende. Det pensionsinstitut, som du overvejer at flytte til, er forpligtet til at rådgive dig om, hvilken betydning flytning af din LD-opsparing får for dig.

  Du kan selv søge yderligere oplysninger

  Du kan finde flere oplysninger om:

  Folkepension og efterløn
  www.borger.dk

  Pensionsordninger
  www.forsikringogpension.dk

 • Tidsfrister ved flytning

  Vælger du at flytte din LD-opsparing til en anden pensionsordning, må du forvente, at der går godt og vel en måned, fra vi modtager anmodningen fra din nye ordning, til pengene står på din konto.

  Inden flytning gennemføres, får du mulighed for at fortyde. Du får information om fortrydelsesfristen i et brev fra os.