Indefrosne feriemidler ligger ikke klar til udbetaling

Nyhed 17. marts 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
De indefrosne feriepenge er placeret hos arbejdsgiverne. Lønmodtagernes Feriemidler ligger ikke inde med et milliardbeløb, der kan frigives til lønmodtagerne. Det er derfor arbejdsgiverne, der bliver belastet yderligere, hvis man frigiver de indefrosne feriemidler.

Som yderligere et tiltag under coronakrisen er der fra flere sider blevet peget på muligheden for at frigive de indefrosne feriemidler. Der har bl.a. været tanker fremme om at sende medarbejderne på ferie finan-sieret af midler, der er indefrosset i den nye fond - Lønmodtagernes Feriemidler. Det er dog ikke så en-kelt.

Langt størstedelen af de indefrosne feriemidler er i dag placeret ude hos arbejdsgiverne, og ikke i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Kun 2,9 mia. kr. ud af den estimerede feriemiddelformue på 100 mia. kr. er placeret i fonden. Det vil i praksis sige, at vælger man at udbetale de af lønmodtagernes indefrosne feriemidler, der er opsparet frem til nu, vil det i mange tilfælde være med til at belaste virk-somhedernes likviditet yderligere.

For arbejdsgiverne falder den første lovpligtige indbetaling til fonden i september næste år – nemlig den 1. september 2021. Til den tid skal der indbetales for de medarbejdere, som har forladt arbejdsmarke-det. Feriemidlerne for øvrige medarbejdere kan blive stående hos arbejdsgiverne. Lønmodtagernes Fe-riemidler vil derefter hvert år alene opkræve feriemidler for medarbejdere, der er udtrådt af arbejdsmar-kedet. Arbejdsgiverne kan således beholde feriemidler for yngre medarbejdere i særdeles mange år.

Det er kun arbejdsgivere, der udbetaler feriepenge via feriekasser eller via Feriekonto, som skal indbetale indefrosne feriemidler i løbet af 2020. Det skønnes at dreje sig om 8-10 mia. kr. i alt for 2020. Ud af dette skøn har fonden p.t. modtaget 2,9 mia. kr., som er indbetalt af Feriekonto, og som vedrører inde-frosne feriemidler for medarbejdere, der er fratrådt fra september til december 2019. Ud af disse mid-ler, skal fonden udbetale Ferieforskud 2020 (også kaldet fondsferiedage) til lønmodtagere, som har optjent meget få feriedage til afholdelse i det korte ferieår fra maj til august 2020. Det kan f.eks. være til unge, som er nye på arbejdsmarkedet. Fonden skal også finansiere dødsfaldsudbetalinger fra starten af 2021 af midlerne.

Arbejdsgiverne har lov til at indbetale feriemidlerne før tid, men i den nuværende krise forventes det ikke at være interessant for arbejdsgiverne. Det er netop et af formålene med den nye fond, at arbejds-giverne skal kunne beholde midlerne over flere år og derved udjævne et eventuelt pres på likviditeten ved overgangen til den nye ferielov.