Rating og analyser

Morningstar vurderer afkast og risici. Puljerne analyseres løbende, og hver måned offentliggøres den aktuelle Morningstar rating®.

Morningstar sammenligner afkast og risiko i puljerne med lignende europæiske fonde. Den uafhængige analysevirksomhed er specialiseret i at vurdere resultaterne i investeringsfonde, som tilbydes private kunder i banker og pensionsselskaber. De anvender teoretisk anerkendte analysemetoder til at vurdere de enkelte fondes risikojusterede afkast. Mere end 1000 europæiske fonde indgår i Morningstars analyser, hvor fondene grupperes efter investeringsunivers og risikoprofil.  

Analyserne resulterer bl.a. i en månedlig rating, hvor hver enkelt fond eller pulje kan få mellem 1 og 5 stjerner på baggrund af resultaterne i de seneste år. Afkastet analyseres på minimum tre-års-sigt, og hvis det er muligt, suppleres der med analyser af afkast på fem og ti-års-sigt. Det langsigtede afkast vægtes højere end det kortsigtede.

Samlet rating i top af rangliste

For at belyse dygtigheden hos forvaltere af udbydere af fonde, laver Morningstar også en sammenvægtning af fondenes rating for hver forvalter. Morningstar har lavet en tilsvarende sammenvægtning af puljernes rating baseret på den enkelte puljes formue i LD Fonde. Det resulterede ultimo 2020 i en topplacering for LD Fonde på ranglisten over danske investeringsforeninger. LD Fondes internt forvaltede puljer får en samlet rating på 4,8, hvilket er meget positivt og meget tæt på det maksimalt opnåelige, som er 5 stjerner. LD Aktier & Obligationer vejer meget tungt formuemæssigt, da ca. 98 % af formuen i LD Vælger ligger i denne pulje. Puljen har i en lang periode opnået det maksimale antal stjerner, nemlig 5 stjerner til glæde for medlemmerne i LD Vælger.

Et simpelt gennemsnit af antal stjerner for puljerne ville give en samlet rating på 3,8, hvilket rækker til en placering lidt over midten af udbyderne af investeringsforeningsløsninger i Danmark.

morningstar.dk kan du se Morningstars supplerende oplysninger om investeringsunivers og risikonøgletal.