Aktivt ejerskab

Her på siden beskriver vi, hvordan vi helt konkret arbejder på at efterleve de rammer, som vores politik for ansvarlig investeringspraksis har sat.

LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis udmøntes forskelligt på danske og udenlandske selskaber i henseende til stemmeafgivning på generalforsamlinger. LD Fonde følger anbefalingerne om aktivt ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Stemmeafgivelse

Her kan du få et overblik over LD Fondes stemmeafgivelser på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

LD Fonde stemmer på generalforsamlinger for alle de danske børsnoterede selskaber, hvor LD Fonde er aktionær. LD Fonde fokuserer især på selskabernes kommunikation og åbenhed over for aktionærerne, på bestyrelsens og ledelsens sammensætning, samt på virksomhedens håndtering af vederlag og skat.

LD Fonde stemmer også på udvalgte udenlandske selskabers generalforsamling i den aktivt forvaltede del af LD Fondes aktieportefølje. Selskaberne udvælges ud fra kriteriet, at der drives engagement med selskaberne. Der stemmes også, hvis selskabet som følge af en dårlig bæredygtighedsscore er blevet udpeget af LD Fondes samarbejdspartner Minerva, der rådgiver om stemmeafgivelse på internationale selskabers generalforsamlinger. LD Fonde afgiver selv sin stemme på de udvalgte selskaber efter input fra både Minerva og LD Fondes aktieforvaltere.

Danske børsnoterede selskaber

LD Fonde har for porteføljen af danske børsnoterede selskaber stemt på alle generalforsamlinger på såvel den internt forvaltede portefølje som den eksternt forvaltede portefølje.

LD Fonde har i 2019 stemt på følgende generalforsamlinger:

 • Novozymes
 • DSV
 • GN
 • Pandora
 • Danske Bank
 • Novo Nordisk
 • William Demant
 • Mærsk
 • FLS
 • Genmab
 • ISS
 • Carlsberg
 • Zealand Pharma
 • Vestas
 • Ørsted
 • Christian Hansen
 • Coloplast
 • Gyldendal

LD Fonde har for den eksternt forvaltede del af porteføljen modtaget input fra den danske forvalter C WorldWide vedr. synspunkter på de enkelte dagsordenspunkter på selskabernes generalforsamlinger LD Fonde har endvidere fået afstemningsrapporter fra Minerva på de fleste selskaber. På baggrund af disse input samt LD Fondes dialog med selskaberne er det besluttet, hvilken aktivitet der skulle iværksættes i forhold til selskabet.

Hovedfokus har igen i år været på de punkter, hvor LD Fonde mener at kunne skabe størst værdi, dvs. på incitamentsordninger, bestyrelsessammensætning, samt sikring af almindelige aktionærhensyn (f. eks. bemyndigelser til kapitaludvidelser, værn mod overtagelse mv.). LD Fondes synspunkter er enten blevet tilkendegivet ved anvendelse af instruktionsfuldmagter, som giver mulighed for konkret at stemme for eller imod hvert enkelt dagsordenspunkt, ved direkte generalforsamlingsdeltagelse eller gennem direkte dialog med selskabernes bestyrelse eller Investor Relations.

I 2019 har der ud over fokus på at tilskynde til opfyldelse af anbefalingerne for god selskabsledelse, været fokus på vederlagspolitik, som skal være transparent, sikre en tilpas aflønning af direktionen, og gerne tilgodese ESG-fremskridt.

I de tilfælde hvor LD Fonde ikke umiddelbart kan følge bestyrelsens anbefalinger, har LD Fonde kontaktet selskaberne forud for stemmeafgivelsen for dels at give en mere detaljeret begrundelse for LD Fondes holdninger, dels fremkomme med forslag til sikring af bedre corporate governance. Dette har konkret resulteret i, at bestyrelserne har uddybet forklaringer og præciseret forslag. I de fleste tilfælde har LD Fonde på denne baggrund kunnet støtte forslagene, bl.a. angående udformningen af incitamentsordninger.

I 2019 er flere selskaber blevet kontaktet inklusiv Novozymes, hvis bestyrelse kun akkurat levede op til anbefalingerne om uafhængighed, og Ørsted, hvor et medlem af bestyrelsen kunne se ud til at have problemer med overboarding. Ligesom i 2018, krævede Coloplasts generalforsamling i 2019 involvering. LD Fonde stemte igen imod valget af formanden Lars Rasmussen. Beslutningen om at stemme imod, skyldes bl.a. Lars Rasmussens egenskab af formand for nomineringsudvalget (og dermed sammensætningen af bestyrelsen, da bestyrelsen mangler uafhængighed og international diversitet). I 2018 stemte LD Fonde imod Lars Rasmussen, da hans nominering var i modstrid med de danske anbefalinger for god selskabsledelse, hvor en administrerende direktør ikke bør overgå direkte til bestyrelsesformand, da det kan hindre adskillelsen mellem direktion og bestyrelse og indskrænke den kommende direktørs mulighed for at agere uafhængigt. Coloplast offentliggjorde en vederlagspolitik, som aktionærrettighedsdirektivet først kræver i 2020, men denne manglede transparens, hvilket Lars Rasmussen som formand for vederlagskomiteen ligeledes er ansvarlig for. Coloplast lyttede til LD Fondes argumenter, men på generalforsamlingen i november 2018 blev Lars Rasmussen valgt ind som formand.

Udenlandske børsnoterede selskaber

LD Fonde stemmer på udvalgte udenlandske selskabers generalforsamling i den aktivt forvaltede del af LD Fondes aktieportefølje. Da LD Fonde investerer i et betydeligt antal udenlandske selskaber, er det ikke hensigtsmæssigt at stemme på samtlige selskabers generalforsamlinger. LD Fonde har derfor efter forslag fra Sustainalytics udvalgt et mindre antal selskaber ud fra kriteriet, at Sustainalytics driver engagement med selskaberne. LD Fonde samarbejder i den forbindelse med det engelske rådgivningsfirma Minerva. Minerva udarbejder anbefalinger til stemmeafgivelse på internationale selskabers generalforsamlinger og tilbyder it-løsninger til at gennemføre stemmeafgivelsen. Minerva overvåger samtidig selskaberne med hensyn til deres ledelsesforhold mv. LD Fonde har på den baggrund udvalgt yderligere et antal selskaber, hvor LD Fonde har stemt på generalforsamlingen.

LD Fonde modtager for hvert enkelt selskab en analyse fra Minerva med opsummering af indholdet i de enkelte dagsordenspunkter, hvilke forhold det er væsentligt at forholde sig til, samt Minervas begrundede anbefaling om stemmeafgivelse. I tilfælde hvor dagsordenspunktet kræver yderligere analyse, kontakter LD Fonde sine forvaltere og beder om deres holdning og fortolkning af punktet.

LD Fonde har i 2019 stemt på 38 selskabers generalforsamlinger. 12 selskaber pga. engagement og 25 selskaber pga. lav ESG-score. 1 selskab pga. både engagement og lav ESG-score:

 • Alibaba Group Holding Ltd - Lav ESG-score
 • AON - Lav ESG-score
 • Bangkok Bank PCL - Engagement
 • Bayer - Engagement
 • Cemex - Engagement
 • Cemex EGM - Engagement
 • CGI - Lav ESG-score
 • CHUBB - Lav ESG-score
 • Cia Vale Do Rio - Engagement
 • Cia Vale Do Rio EGM - Engagement
 • CreditCorp - Lav ESG-score
 • Ctrip.com - Lav ESG-score
 • Danaher Corp - Lav ESG-score
 • Equifax Inc - Engagement & Lav ESG-score
 • Fidelity National Info Serv - Lav ESG-score
 • Fidelity National Info Serv SGM - Lav ESG-score
 • Fortive Copr - Lav ESG-score
 • Grupo Financiero Banorte - Lav ESG-score
 • Grupo Financiero Banorte EGM - Lav ESG-score
 • JM Smucker Co - Lav ESG-score
 • Johnsen & Johnson - Engagement
 • Komercni Banka - Lav ESG-score
 • Moody's Corp - Lav ESG-score
 • Murata Manufacturing Co. - Lav ESG-score
 • Naver Corp - Lav ESG-score
 • NAver Corp EGM - Lav ESG-score
 • Nestlè - Engagement
 • Netease Inc AGM - Lav ESG-score
 • Omnicom - Lav ESG-score
 • PTC - Lav ESG-score
 • PTT - Engagement
 • Public Storage - Lav ESG-score
 • Samsung - Engagement
 • Sealed Air - Lav ESG-score
 • Siemens AG - Engagement
 • Sonic Healthcare - Lav ESG-score
 • Southern Copper Corp - Engagement
 • Travelers Companies Inc; The - Lav ESG-score

Kendetegnende for LD Fondes stemmeafgivelse har været, at LD Fonde har ønsket at sikre bestyrelsens mangfoldighed og uafhængighed, nødvendig rotation af revisor, at undgå uigennemskuelige og urimelige bonusaflønninger til ledelsen og bestyrelsen, samt at undgå begrænsninger af aktionærernes rettigheder.

LD Fonde har i flere situationer stemt imod ledelsens forslag og anbefaling for at sikre god corporate governance. I de tilfælde hvor der ikke har været dagsordenspunkter relateret til LD Fondes engagement, er der via stemmeafgivelse på punkter vedr. bestyrelsessammensætning mv. sendt et signal til selskabet.

Eksklusion og engagement

Sustainalytics er LD Fondes væsentligste samarbejdspartner, når det gælder den konkrete implementering af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis. Sustainalytics varetager screening af aktieportefølje samt virksomhedsobligationer med henblik på at undgå investeringer i selskaber, der bevidst og gentagne gange krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer. LD Fonde deltager via samarbejdet med Sustainalytics i en koordineret indsats over for de relevante selskaber på vegne af flere institutionelle investorer. LD Fonde er dermed indirekte aktiv i forhold til at forbedre ESG-forholdene i flere hundrede virksomheder på verdensplan. LD Fonde modtager en omfattende rapportering fra Sustainalytics, der dokumenterer denne indsats.

Pr. 31/12 2019 deltog LD Fonde sammen med andre investorer via Sustainalytics i 147 aktive engagementsager vedrørende overtrædelse af internationale konventioner og normer. 75 af sagerne er nye i 2019. Pr. 31/12 2019 vedrører 15 af engagementsagerne selskaber, der ligger i LD Fondes egne porteføljer. Yderligere ligger 82 af selskaberne, som Sustainalytics har engagement med, i de indekserede fonde, som LD Fonde har købt ind i via hhv. Sampension og Lægernes Pension. Af de 147 sager vedrører 21 af disse miljøforhold, mens 96 sager vedrører menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og 30 sager vedrører korruption. LD Fonde har efter rådgivning fra Sustainalytics placeret 46 selskaber på en liste over virksomheder, som LD Fondes aktieforvaltere ikke må investere i. Denne liste er domineret af selskaber inden for våbenproduktion og inden for sektoren fly- og forsvarsindustri.

I 2019 har LD Fonde udvidet sit arbejde med ESG-forhold i investeringerne på flere fronter. LD Fonde indgår nu i et nyt proaktivt engagement program, som fokuserer på børnearbejde i kakao-industrien. I dette program er Sustainalytics i dialog med syv selskaber, hvoraf ét indgår i LD Fondes portefølje. Skat er blevet integreret i det almindelige normbaserede engagement-program, og samtidig kører Sustainalytics en specialscreening på skattekontroverser for LD Fonde, hvor selskaber bliver vurderet på en skala fra 1 - 5.

LD Fonde tilmeldte sig i 2018 Sustainalytics’ engagement program, hvor LD Fonde sammen med andre investorer gennem Sustainalytics driver engagement på emerging markets, hvor der alt andet lige er en højere risiko inden for ESG end på til de udviklede markeder. Inden for emerging markets engagement-programmet er der ved udgangen af 2019 et samlet antal på 130 aktive engagementsager, hvoraf 30 selskaber indgår i LD Fondes porteføljer. På vegne af LD Fonde og de andre investorer har Sustainalytics i løbet af 2019 haft møder med 22 af de 30 selskaber med henblik på, at selskaberne skal opbygge politikker og processer, der imødekommer de materielle ESG-risici, som det enkelte selskab har. Denne engagement-indsats bliver kortlagt i forhold til FNs 17 verdensmål, og i de fleste tilfælde er engagement rettet mod mål 13 angående klimaforandringer (91%) og mål 16 angående fred, retfærdighed og stærke institutioner (95%). Sidstnævnte handler ikke mindst om, at selskaberne skal opbygge en robust ledelsesstruktur omkring håndteringen af ESG-risici, herunder udfordringer med forretningsetik (blandt andet korruption). Af de 30 selskaber, har kun 2 reageret negativt på henvendelserne fra Sustainalytics, mens fremskridtet i 28 af 32 selskaber som minimum betegnes tilfredsstillende.

Nyt samarbejde med Future-Fit

Samarbejdet med Future-Fit er i 2019 blevet yderligere styrket og integreret i forvaltningen af aktie-porteføljen. I foråret 2019 startede LD Fonde genudbuddet af Miljø & Klima-mandatet med et udvidet fokus på selskaber, der har positiv påvirkning på miljøet og samfundet ved enten selv at skabe positive fremskridt, forstærke de positive fremskridt som andre skaber, eller ved at reducere den negative påvirkning andre skaber. Fokus på de tre typer virksomheder er taget fra Future-Fit’s ”Positive Pursuits” tankegang, der er et ekstra bæredygtigt element, som virksomheder kan adaptere ud over at reducere deres egen negative påvirkning på verden. Ud over at LD Fonde har fået et styrket mandat inden for bæredygtig investering, var selve udbudsprocessen med til at sætte fokus på Future-Fit, da alle interesserede forvaltere blev nødt til at sætte sig ind i Future-Fit tankegangen. Det nye mandat forventes at blive sat i gang i marts 2020.

I 2019 er arbejdet med en Future-Fit startpakke til udvalgte porteføljeselskaber påbegyndt. LD Fonde, Future-Fit og konsulenthuset Nordic Sustainability er i gang med at udvikle en startpakke til direktionerne i udvalgte selskaber, så de kan komme i gang med rejsen mod at reducere deres negative påvirkning i verden og blive Future-Fit. LD Fondes fremtidige forvalter på Miljø & Klima-mandatet (Nordea) har været yderst hjælpsomme i udviklingen af startpakken. Det forventes, at startpakken skal testes i 2020 på en håndfuld selskaber, som Nordea og den nye forvalter på danske aktier (MPIM) udvælger.