Baggrundsmønster

2023 blev et godt investeringsår, og vi er meget glade for at kunne give alle medlemmer et højt afkast.

Det negative afkast i 2022 er mere end opvejet af den positive udvikling i 2023, og i modsætning til mange sammenlignelige fonde har vores medlemmer nu et positivt afkast for de seneste to år samlet set.

Her på siden kan du få et mere detaljeret overblik over resultaterne i 2023, og vores forventninger til 2024.

Lars Mayland Nielsen
Direktør for LD Fonde
 • Forklaring på det gode afkast i 2023

  I 2023 gik den økonomiske udvikling langt bedre end ventet. Det resulterede i, at din opsparing med feriemidler blev styrket med et afkast på 10,1 %.

  Både aktier, kredit og obligationer bidrog til, at 2023 blev et godt investeringsår med et højt afkast til dig som medlem. Og med et afkast på 10,1 % blev det negative afkast i 2022 på -7,9 % mere end indhentet. Afkastet er efter pensionsafkastskat og omkostninger.

  Resultatet var især drevet af investeringsaktiverne, der gav et afkast på 13,1 %. Formuen i Lønmodtagernes Feriemidler omfatter en investeringsportefølje med investeringsaktiver og et tilgodehavende hos arbejdsgivere, der har beholdt feriemidler i virksomhederne. Arbejdsgivertilgodehavendet gav et afkast på 4,7 % og udgjorde ved årets udgang 29 % af den samlede formue mod 32 % ved årets start.

  Den finansielle udvikling i 2023

  Bekymringen om vedvarende høj inflation og et kraftigt økonomisk tilbageslag blev i løbet af året afløst af tiltagende optimisme. Inflationen blev næsten normaliseret, arbejdsmarkedet forblev bomstærkt i USA, og der var pæn vækst i den globale økonomi. Geopolitiske spændinger prægede 2023, hvor krigen i Ukraine fortsatte, og konflikten mellem israelere og palæstinensere blev kraftigt genantændt, men spændingerne havde ikke væsentlige effekter på finansmarkederne.

  Renteudviklingen var en af de største udfordringer for finansmarkederne i 2023. I 3. kvartal fik rentestigninger aktiemarkederne til at falde ganske markant af frygt for, at privatforbruget og virksomhedernes indtjeningsmuligheder ville blive ramt negativt. I 4. kvartal blev frygten erstattet af positive forventninger om, at renterne ikke ville stige yderligere, måske tværtimod, og at forbrugere og virksomheder kunne håndtere det nuværende renteniveau. Vi så derfor en meget positiv udvikling på aktiemarkederne i slutningen af 2023. Renteudviklingen gavnede også obligationsmarkederne, som også har bidraget med pæne afkast.

 • Hvordan investerer vi dine feriemidler?

  Dit afkast er afhængigt af udviklingen på finansmarkederne og kan være både positivt og negativt. Men dine feriemidler bliver investeret ud fra et mål om at skabe det størst mulige afkast, dog under hensyntagen til tabsrisici.

  Vi investerer efter en overordnet målsætning om, at medlemmernes interesser skal varetages bedst muligt. I praksis sker det ved at estimere det langsigtede afkast inden for nogle rammer for kortsigtet og langsigtet tabsrisici. Vi estimerer, hvor stor en del af medlemsformuen arbejdsgivernes beholder i virksomhederne, og fastsætter investeringsrammer for den del af formuen, der investeres.

  I forhold til den del af midlerne, vi investerer, har aktivfordelingen ved udgangen af 2023 set således ud:

  Vi har forpligtet os til at forholde os til, hvordan vores investeringer påvirker samfundet socialt og klimamæssigt. Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer her.

 • Hvordan har dit afkast udviklet sig siden start?

  Med et tilskrevet afkast på 10,1 % i 2023 fik vi indhentet det negative afkast fra 2022. Og i modsætning til mange sammenlignelige fonde har medlemmerne nu et positivt afkast for de seneste 2 år samlet set.

  Fra dine feriemidler blev indefrosset og frem til udgangen af 2023 har du fået et samlet afkast på 6,1 %. Resultatet skal ses i lyset af, at kun en mindre del af midlerne kunne investeres i starten af perioden. Aktuelt er ca. 70 % af medlemmernes formue investeret, mens ca. 30 % står hos arbejdsgiverne. 

  I 2021 blev der tilskrevet et positivt afkast på 4,6 %, afkastet i 2022 blev på -7,9 % og i 2023 landede vi som nævnt på 10,1 %.

  I 2023 fortsatte vi arbejdet med at optimere investeringsporteføljen. Investeringsaktivernes afkast var lidt lavere end benchmark i 2023. Det skyldes bl.a., at andelen af teknologiaktier var lidt lavere i vores aktieportefølje end i benchmarket i 2023, hvor afkastet på teknologiaktier var særligt højt. Aktiestrategien sigter mod langsigtede merafkast, og den aktuelle strategi har siden lanceringen i 2021 givet et større afkast end benchmarket.

  Du kan se det aktuelle afkast her.

  Du kan se dine personlige tal ved at logge på selvbetjeningen på borger.dk her.

 • En opsparing med en unik struktur

  Din opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler har en unik struktur, eftersom knap en trejdedel af de indefrosne feriemidler er placeret hos arbejdsgiverne.

  Det er muligt for arbejdsgiverne at beholde en del af feriemidlerne i virksomhederne. Arbejdsgiverne betaler en indeksering for at beholde feriemidlerne som likviditet. LD Fonde indregner indekseringen som en del af afkastet, der tilfalder medlemmerne.

  Feriemidlerne hos arbejdsgiverne udgør en stabilitet i din opsparing ved at være beskyttet mod tab og ved at bidrage med afkast, svarende til den generelle lønudvikling. Det betyder samtidig, at størstedelen af de midler, vi selv investerer (investeringsaktiverne), består af mere risikobaserede aktiver, som over tid skal give højere afkast end indekseringen af midlerne hos arbejdsgiverne. Samlet set skal det give medlemmerne tilfredstillende gode afkast med en balanceret rissiko.  

  Det er en økonomisk fordel for medlemmerne, at der ikke betales pensionsafkastskat på indekseringen på feriemidler, der står hos arbejdsgiverne. Havde denne del i stedet været udgjort at investeringer i obligationer, skulle der betales pensionsafkastskat af afkastet.

  Det har ikke betydning for dit afkast, om netop din arbejdsgiver har valgt at beholde feriemidlerne i virksomheden eller har indbetalt dem til Lønmodtagernes Feriemidler. Resultatet af både afkastet på midlerne hos arbejdsgiverne og afkastet af de investerede feriemidler fordeles således, at alle får samme procentvise tilskrivning på deres opsparing.

   

Lave omkostninger

Dine omkostninger for at have dine indefrosne feriemidler stående som en opsparing hos os er meget lave. Rent faktisk lavere end hos de fleste andre opsparingsmuligheder.

I 2023 tog vi i LD Fonde kun 0,04 % for at administrere din opsparing. De samlede direkte og indirekte investeringsomkostninger udgjorde kun 0,30 %. I alt ca. 0,34 % i årlige omkostninger.

Lave omkostninger betyder, at din opsparing bliver mere værd. Det gør den, fordi der kun fragår en lille smule af afkastet til at dække omkostninger.

Din helt egen opsparing

Den dag, du får dine indefrosne feriemidler udbetalt, får du én samlet engangssum, som du helt frit kan disponere.

De fleste bliver udbetalingsberettigede ved folkepensionsalderen, men det kan også ske tidligere i forbindelse med varig udtræden fra arbejdsmarkedet.

Din opsparing kan blive stående så længe, du ønsker det. Altså også efter du er blevet udbetalingsberettiget. Det kan blive en slags reserve eller buffer i økonomien, som kan vokse, mens du venter på at du får brug for den.

Vi arbejder hele tiden på at optimere vores investeringer af de opsparede feriemidler for at sikre det bedst mulige langsigtede afkast til medlemmerne.

I 2023 har vi fx valgt at investere op til 2 mia. kr. i alternativer via børsnoterede investeringsselskaber. At gå via børserne for at investere i alternativer er nyt i Danmark. Med investeringen forventer vi at kunne øge netop det langsigtede afkast.

Kristoffer Fabricius Birch

Investeringschef i LD Fonde

En blød landing af økonomien i 2024?

Efter et par år med høj inflation og rentestigninger ventes de finansielle markeder i 2024 at blive præget af pengepolitiske lempelser på grund af udsigten til lavere inflation. Her i starten af 2024 peger flere forhold på en blød landing af økonomien i 2024 og derfor samlet set basis for positive, men lidt lavere afkast end det stærke resultat i 2023.

De gennemførte stramninger af pengepolitikken i 2023 påvirker økonomien med forsinkelse og ventes fortsat at lægge en vis dæmper på væksten i 2024. Omvendt kan forbrugerne se frem til en reallønsfremgang som følge af betydelige lønstigninger og udsigten til lav inflation. Forbruget understøttes af, at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt i både Europa og USA, og der er udsigt til øgede investeringer, bl.a. drevet af virksomhedernes øgede fokus på at sikre egne forsyningskæder samt offentlige støttepakker til især grøn omstilling.

Betydelige risici kan dog materialisere sig negativt på finansmarkederne i 2024. Der er fortsat krig i Ukraine, konflikten i Gaza er blusset op igen, og angreb på handelsskibe i Det Røde Hav truer centrale handelsruter. Kina er udfordret af en gældtynget ejendomssektor og ændrede globale handelsmønstre, og der er spændinger mellem Kina og Taiwan. Der er også risici relateret til inflationsudviklingen. Vedvarende høj kerneinflation kan betyde, at centralbankerne må skuffe markedets forventning om rentenedsættelser. Det kan bidrage til lavere økonomisk vækst og lede til kurstab på tværs af aktivklasser.

2024 kan dermed blive endnu et år med betydelige udsving på de finansielle markeder.

Ovenstående vurdering af de økonomiske udsigter for 2024 baserer sig på indikatorer for finansmarkederne i januar 2024. LD Fonde følger udviklingen og revurderer forventningerne, når der er grundlag for det. Følg med i vores markedskommentarer under nyheder på ld.dk.

Det er trygt at have en buffer i sin privatøkonomi. De opsparede feriemidler er en sådan buffer, og det bliver kun bedre af, at værdien øges over tid i kraft af afkastet.

Den dag man runder sin folkepensionsalder, står man frit og kan selv vælge, hvornår midlerne skal hæves og med hvilket formål.

Else Nyvang

Forretningsdirektør i LD Fonde

Hvorfor har jeg overhovedet en opsparing med feriemidler?

Alle lønmodtagere, der optjente feriepenge i perioden fra september 2019 til august 2020, og som har valgt at lade de indefrosne feriemidler blive stående, har en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Et års opsparede feriepenge blev indefrosset ved overgangen til en nye ferielov i 2020. Tanken var, at de indefrosne feriemidler skulle være en pensionssum, som kom til udbetaling, når den enkelte lønmodtager nåede folkepensionsalderen. Men efter udbruddet af Covid-19 ønskede den danske regering at stimulere økonomien. Et vigtigt greb hertil blev en førtidig udbetaling af de indefrosne feriemidler. Alle lønmodtagere fik ad to omgange mulighed for at få udbetalt deres nye opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler skyldes det derfor, at du har valgt ikke at få udbetalt alle dine opsparede feriemidler, men har valgt at have dem stående på en opsparing hos os i stedet.

Hjemme hos os arbejder vi faktisk lige nu på at gøre vores pensionsopsparing større, så vi har mulighed for at gå tidligere på pension. Når det engang bliver vores tur, kan det jo være, at pensionsalderen er steget endnu mere.

Af den grund har vi fokus på, at vi lægger ekstra penge til side. Og det havde også betydning for min beslutning om at lade de indefrosne feriepenge stå.

Louise

Konsulent i it-virksomhed

Nyheder

Se alle nyheder
Rapport om samfundsansvar 2023: LD Fonde styrker igen sit aktive ejerskab

I 2023 brugte LD Fonde sin stemmeret som aktionær ved 12.650 generalforsamlingspunkter for at få virksomheder til at træffe bæredygtige valg. Det er en fremgang på 50 % i forhold til året før. LD F...

Læs mere
Årsrapport 2023: Positive afkast på to-års sigt

I 2023 opnåede LD Fonde et investeringsafkast på mere end 10 % for både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Dermed mere end indhentede de to fonde tabene fra 2022. De positive afkast fik den samlede...

Læs mere
LD Fonde styrker sit engagement i arbejdstagerrettigheder ved at tilslutte sig Labour Rights Investor Network

LD Fonde er nu en del af Labour Rights Investor Network, som er et globalt mødeforum for investorer, der arbejder for at sikre arbejdstagerrettigheder i virksomheder.

Læs mere