Lønpolitik

Lønpolitikken er fastlagt af bestyrelsen og afspejler den fastlagte strategi for LD Fonde.

Lønpolitikken for LD Fonde er fastsat i overensstemmelse med LD-loven og bekendtgørelse om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning.

Bestyrelsen har fastlagt lønpolitikken. Der har ikke været nedsat et aflønningsudvalg eller inddraget eksterne sagkyndige. Lønpolitikken er senest revideret i oktober 2020.

Organisation og strategi

Det er LD Fondes overordnede strategi at opnå en høj grad af fleksibilitet i omkostningsstrukturen ved at outsource en lang række opgaver til eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet med eksterne leverandører gør det muligt at reducere omkostningerne i takt med udviklingen i formue og medlemmer.

LD Fondes egen organisation (er blevet reduceret og) varetager i dag primært kontrol- og styringsmæssige opgaver. Lønpolitikken afspejler LD Fondes organisation. Lønpolitikken skal være i overensstemmelse med og fremme sund og effektiv risikostyring, og den skal understøtte LD Fondes forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

Lønpolitikken fastlægger rammer og generelle vilkår for forskellige grupper. I det følgende beskrives lønpolitikken for disse grupper. Lønpolitikken omfatter ikke dattervirksomheder, herunder Kapitalforeningen LD og LD Equity 1 K/S, da disse ikke har egne medarbejdere.

Lønpolitikken for forskellige grupper
 • Bestyrelsens honorering

  På det første møde i året fastlægger bestyrelsen honorarerne til bestyrelsesformand, næstformand og øvrige medlemmer for indeværende år samt de forventede honorarer for det kommende år.

  Der udbetales udelukkende et fast årligt vederlag til medlemmerne af LD Fondes bestyrelse, og medlemmerne er ikke omfattet af pensionstilsagn eller indbetalinger fra LD Fonde. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Vederlagene til bestyrelsesformand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer fremgår af LD Fondes årsrapporter.

 • Direktion

  Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsesformanden de samlede løn- og ansættelsesvilkår for direktionen, som består af direktør Dorrit Vanglo. Beslutning om lønregulering og eventuel ændring af vilkår træffes én gang årligt i årets 1. kvartal.

  Direktionen er ikke omfattet af variabel aflønning og modtager alene fast løn. Direktionen er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn.

  Direktionen skal indbetale minimum 10 pct. af bruttolønnen til pension. Direktør Dorrit Vanglo er tillige formand for bestyrelsen for Kapitalforeningen LD. Der ydes ikke noget vederlag for bestyrelsesformandsarbejdet.

  Der er oplyst om løn og lønvilkår for direktionen i LD Fondes årsrapporter.

 • Væsentlige risikotagere

  Bestyrelsen har afgrænset gruppen af væsentlige risikotagere til, ud over direktøren, at udgøre finansdirektøren og kundedirektøren. Bestyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for finansdirektøren og kundedirektøren. Beslutning om lønregulering træffes én gang årligt i årets 1. kvartal.

  Væsentlige risikotagere er ikke omfattet af variabel aflønning og modtager alene fast løn. De er forpligtede til at indbetale minimum 10 pct. af bruttolønnen til pension. Fratrædelsesgodtgørelse til væsentlige risikotagere kan ikke overstige et beløb svarende til 12 måneders løn med tillæg af øvrige goder fastsat i pågældendes kontrakter.

  Finansdirektøren og kundedirektøren er tillige næstformand henholdsvis bestyrelsesmedlem i Kapitalforeningen LD. Der ydes ikke noget vederlag for bestyrelsesarbejdet. Det samlede vederlag for de væsentlige risikotagere er oplyst i LD Fondes årsrapport.

 • Øvrige medarbejdere

  Direktionen træffer beslutning om lønregulering én gang årligt i løbet af årets 1. kvartal. LD Fonde kan i mindre omfang anvende variabel aflønning for medarbejdere, der ikke er væsentlige risikotagere. Den variable aflønning kan på årsbasis maksimalt udgøre en månedsløn for den enkelte medarbejder. Bestyrelsen fastsætter én gang årligt det maksimale beløb, som direktionen kan anvende til variabel aflønning.

  Direktionen tildeler medarbejderne engangsvederlag på basis af en vurdering af pågældendes særlige indsats i det forløbne år, men tillæggene er ikke direkte knyttet til LD Fondes resultater i form af afkast eller formueudvikling. Den variable aflønning skal være i overensstemmelse med og fremme sund og effektiv risikostyring, og aflønningen skal understøtte LD Fondes forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

Bonus ved nyansættelse samt fastholdelsesbonus

Der kan anvendes nyansættelsesbonus, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt for at tiltrække kvalificerede medarbejdere til organisationen. Tilsvarende kan fastholdelsesbonus anvendes som et instrument til at opretholde en kvalificeret medarbejderstab. Det kræver bestyrelsens konkrete godkendelse, såfremt direktionen ønsker at tildele nyansættelsesbonus (sign-on-bonus).

Bestyrelsen fastsætter rammerne for anvendelse af fastholdelsesbonus. Såfremt der gives fastholdelsesbonus til væsentlige risikotagere, skal dette ske inden for reglerne om tilladt loft for variabel løn for direktionen i henhold til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning. Bestyrelsen fastsætter loftet for variabel løn for øvrige væsentlige risikotagere.

Tildeling af en fastholdelsesbonus til væsentlige risikotagere skal ske inden for reglerne om udskydelse og tilbagebetaling i henhold til ovennævnte bekendtgørelse. Ud over ovenstående er der ikke for nærværende fastsat rammer for nyansættelsesbonus og fastholdelsesbonus, da LD Fonde ikke har taget disse bonusformer i anvendelse. Såfremt der bliver tildelt nyansættelsesbonus eller fratrædelsesbonus til direktion og øvrige væsentlige risikotagere, vil de tildelte beløb og øvrige vilkår fremgå af LD Fondes årsrapport.

Fratrædelsesgodtgørelse

Direktionen har som nævnt krav på en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelse til øvrige væsentlige risikotagere kan ikke overstige et beløb svarende til 12 måneders bruttoløn med tillæg af øvrige goder fastsat i de pågældendes kontrakter. Øvrige medarbejdere har krav på fratrædelsesgodtgørelse svarende til funktionærlovens regler.

Kontrol af lønpolitikkens overholdelse

LD Fondes eksterne revision gennemfører én gang årligt i forbindelse med årsregnskabets aflæggelse en kontrol af lønpolitikkens overholdelse. Resultatet heraf resumeres i revisionsprotokollen vedrørende regnskabsåret.

Direktionen reviderer lønpolitikken mindst én gang årligt eller efter behov og forelægger den for bestyrelsen til godkendelse. Lønpolitikken offentliggøres på ld.dk i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten og i forbindelse med en eventuel godkendt revidering af politikken.

Oplysninger

LD Fonde rapporterer én gang årligt oplysninger om det samlede lønbeløb for alle ansatte samt lønbeløbene for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere til Finanstilsynet.

Rapporteringen omfatter optjente lønbeløb i det foregående regnskabsår, og oplysningerne tilgår Finanstilsynet senest 1. maj. Der rapporteres for LD Fonde samlet under ét forretningsområde, idet forretningsområdet er fastlagt i LD-loven.

Én gang årligt giver LD Fonde beskæftigelsesministeren en redegørelse om vederlag til bestyrelsen i det afsluttede år og forventede vederlag i indeværende og i det kommende regnskabsår. Det samlede beløb vedrørende optjent aflønning i regnskabsåret for alle ansatte fremgår af årsrapporten. Optjent vederlag til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere fremgår ligeledes af LD Fondes årsrapport. Det fremgår heraf, at der alene har været tale om fast løn.