Lønpolitik

Lønpolitikken afspejler den fastlagte strategi for LD Fonde og understøtter sund og effektiv risikostyring.

Lønpolitikken er fastsat af LD Fondes bestyrelse. Der har ikke været nedsat et aflønningsudvalg eller inddraget eksterne sagkyndige.  Bestyrelsen har 6 årlige møder. LD Fondes eksterne revisor rapporterer til bestyrelsen om kontrol af  overholdelsen af lønpolitikken. Lønpolitikken er senest revideret i august 2022.

Organisation og strategi

Lønpolitikken afspejler LD Fondes forretningsmodel og understøtter sund og effektiv risikostyring. Outsourcing er et væsentligt strategisk element i forretningsmodellen, og outsourcing bidrager til at tilpasse omkostningerne, mindske interne nøglepersonafhængigheder og sikre varetagelsen af vigtige og kritiske funktioner hos kompetente samarbejdspartnere. Som følge af outsourcing er LD Fondes egen organisation af beskeden størrelse, og medarbejderne varetager primært ledelsesopgaver, kontrol- og styringsmæssige opgaver, mens den løbende drift varetages af samarbejdspartnere. 

Lønpolitikken fastlægger rammer og generelle vilkår for forskellige grupper. I det følgende beskrives lønpolitikken for disse grupper. Lønpolitikken omfatter ikke dattervirksomhederne Kapitalforeningen LD og LD Equity 1 K/S, da disse ikke har egne medarbejdere.

Lønpolitikken for forskellige grupper
 • Bestyrelsens honorering

  På det første møde i året fastlægger bestyrelsen honorarerne til bestyrelsesformand, næstformand og øvrige medlemmer for indeværende år samt de forventede honorarer for det kommende kalenderår.

  Der udbetales udelukkende et fast årligt vederlag til medlemmerne af LD Fondes bestyrelse. Vederlaget udbetales løbende og kun for den periode i året, hvor bestyrelsesmedlemmet er beskikket.  Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke pensionsbidrag eller pensionstilsagn. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

  Det samlede bestyrelsesvederlag i kalenderåret fremgår af LD Fondes årsrapport.

  Bestyrelsesmedlemmernes vederlag:

  2021

  2022

 • Direktion

  Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsesformanden løn- og ansættelsesvilkår for direktøren. I 2022 fastsatte bestyrelsen løn- og ansættelsevilkår for vicedirektøren. Beslutning om lønregulering og eventuel ændring af vilkår træffes en gang årligt i årets 2. kvartal eller ved nyansættelse eller andre væsentlige ændringer.

  LD Fondes direktør er eneste medlem af direktionen. Direktionen er ikke omfattet af variabel aflønning og modtager alene fast løn. Direktionsmedlemmer skal indbetale minimum 15 pct. af bruttolønnen til pension. Direktionsmedlemmerne er ikke berettiget til pensionsbidrag eller pensionstilsagn ud over bruttolønnen.

  Fratrædelsesgodtgørelse til direktionsmedlemmer kan maksimalt udgøre 12 måneders buttoløn.  Ved fratrædelsesgodtgørelse forstås betalinger, som modtageren opnår ret til i forbindelse med fratrædelse, og som ikke udgør a) løn for sædvanlig arbejdsforpligtelse eller personalegoder i henhold til ansættelses-kontrakt, b) kompensation for konkurrenceklausuler eller kunde-klausuler eller c) følger af præceptiv lovgivning.

  Direktøren er formand for bestyrelsen for Kapitalforeningen LD. Der ydes ikke noget vederlag for bestyrelsesformandsarbejdet.

  Direktionens løn i 2021

  Direktionens løn i 2022

 • Væsentlige risikotagere

  Bestyrelsen har afgrænset gruppen af væsentlige risikotagere til i 2022 at omfatte LD Fondes direktør/direktion, finansdirektør og kundedirektør. I 2023 omfatter gruppen af væsentlige risikotagere LD Fondes direktør og forretningsdirektøren.

  Direktøren fastsætter inden for rammerne i lønpolitikken løn- og ansættelsesvilkår for øvrige væsentlige risikotagere og orienterer bestyrelsen herom. Ved øvrige risikotagere forstås medarbejdere, der ikke er medlemmer af direktionen. Lønregulering sker en gang årligt i årets 2. kvartal og ved nyansættelse eller andre væsentlige ændringer.

  Øvrige væsentlige risikotagere er ikke omfattet af variabel aflønning og modtager alene fast løn. De er forpligtede til at indbetale minimum 10 pct. af bruttolønnen til pension. Øvrige væsentlige risikotagere modtager ikke pensionsbidrag eller pensionstilsagn ud over bruttolønnen. 

  Fratrædelsesgodtgørelse til øvrige væsentlige risikotagere kan ikke overstige et beløb svarende til 12 måneders løn. Ved fratrædelsesgodtgørelse forstås betalinger, som modtageren opnår ret til i forbindelse med fratrædelse, og som ikke udgør a) løn for sædvanlig arbejdsforpligtelse eller personalegoder i henhold til ansættelseskontrakt, b) kompensation for konkurrenceklausuler eller kundeklausuler eller c) følger af præceptiv lovgivning. 

  Forretningsdirektøren er tillige bestyrelsesmedlem i Kapitalforeningen LD. Der ydes ikke noget vederlag for bestyrelsesarbejdet.

  Det samlede vederlag for de væsentlige risikotagere er oplyst i LD Fondes årsrapport.

 • Øvrige medarbejdere

  Ved øvrige medarbejdere forstås medarbejdere, som ikke er direktionsmedlemmer eller væsentlige risikotagere.

  Direktionen træffer beslutning om lønregulering en gang årligt i løbet af årets 1. kvartal og ved nyansættelse eller andre væsentlige ændringer. LD Fonde kan i mindre omfang anvende variabel aflønning for øvrige medarbejdere. Den variable aflønning kan på årsbasis maksimalt udgøre en månedsløn for den enkelte medarbejder. Bestyrelsen fastsætter én gang årligt det maksimale beløb, som direktionen kan anvende til variabel aflønning.

  Direktionen tildeler medarbejderne engangsvederlag på basis af en vurdering af pågældendes særlige indsats i det forløbne år, men tillæggene er ikke direkte knyttet til LD Fondes resultater i form af afkast eller formueudvikling. Den variable aflønning skal være i overensstemmelse med og fremme sund og effektiv risikostyring, og aflønningen skal understøtte LD Fondes forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

Bonus ved nyansættelse samt fastholdelsesbonus

Der kan anvendes nyansættelsesbonus, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt for at tiltrække kvalificerede medarbejdere til organisationen. Tilsvarende kan fastholdelsesbonus anvendes som et instrument til at opretholde en kvalificeret medarbejderstab. Det kræver bestyrelsens konkrete godkendelse, såfremt direktionen ønsker at tildele nyansættelsesbonus (sign-on-bonus).

Bestyrelsen fastsætter rammerne for anvendelse af fastholdelsesbonus. Såfremt der gives fastholdelsesbonus til væsentlige risikotagere, skal dette ske inden for reglerne om tilladt loft for variabel løn for direktionen i henhold til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i LD Fonde. 

Tildeling af en fastholdelsesbonus til væsentlige risikotagere skal ske inden for reglerne om udskydelse og tilbagebetaling i henhold til ovennævnte bekendtgørelse. Ud over ovenstående er der ikke for nærværende fastsat rammer for nyansættelsesbonus og fastholdelsesbonus, da LD Fonde ikke har taget disse bonusformer i anvendelse. Såfremt der bliver tildelt nyansættelsesbonus eller fratrædelsesbonus til direktion og øvrige væsentlige risikotagere, vil de tildelte beløb og øvrige vilkår fremgå af LD Fondes årsrapport.

Oplysninger

LD Fonde rapporterer én gang årligt oplysninger om det samlede lønbeløb for alle ansatte samt lønbeløbene for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere til Finanstilsynet.

Rapporteringen omfatter optjente lønbeløb i det foregående regnskabsår, og oplysningerne tilgår Finanstilsynet senest 1. maj. Der rapporteres for LD Fonde samlet under ét forretningsområde, idet forretningsområdet er fastlagt i LD-loven.

Én gang årligt giver LD Fonde beskæftigelsesministeren en redegørelse om vederlag til bestyrelsen i det afsluttede år og forventede vederlag i indeværende og i det kommende regnskabsår.

Det samlede beløb vedrørende optjent aflønning i regnskabsåret for alle ansatte fremgår af årsrapporten. Optjent vederlag til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere fremgår ligeledes af LD Fondes årsrapport. Det fremgår heraf, at der alene har været tale om fast løn.

LD Fonde har valgt at supplere de lovpligtige oplysninger med oplysninger om vederlagene til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer. Disse oplysninger ses under den relevante gruppe oven for.