Afgift og opgørelse

Når du har valgt at få udbetalt din LD-opsparing, skal du bl.a. være opmærksom på, at du kan få en skatterabat på den afgift, der skal trækkes til staten.

Du kan her læse om, hvad du skal være opmærksom på, når du har valgt at få udbetalt din opsparing.

Regler vedr. afgift og opgørelse
 • Afgift

  Ved udbetaling af din LD-opsparing skal Lønmodtagernes Dyrtidsmidler trække en afgift til staten. Afgiften udgør ca. 39,5 pct. af beløbet på din LD-konto, idet den opgøres som 25 pct. af saldoen pr. 31.12.1979 plus 40 pct. af det beløb, der siden er tilskrevet. Fra april 2015 er det muligt at få en skatterabat i form af en nedsættelse af afgiften til ca. 37 pct.

  Du skal ikke selv indberette noget til Skat, og det udbetalte beløb efter afgift er ikke skattepligtigt.

 • Skatterabat og lavere afgift

  I 2015 trådte der nye regler i kraft, som giver alle medlemmer, der er berettiget til udbetaling, mulighed for at få en skatterabat i form af en nedsat afgift til staten. Det er muligt at få rabatten ved at omlægge opsparingen til en LD-aldersopsparing, som senere kan udbetales skattefrit, mod at afgiften indbetales til Skat allerede inden udbetaling.

  Rabatten gives også ved udbetaling, hvis man er berettiget til rabatten.

  Læs mere om skatterabatten

 • Tilskrivning af afkast

  Afkast tilskrives medlemskontiene på basis af medlemmernes individuelle andele i puljer og de på dagen gældende LD-kurser. LD-kurserne opdateres på danske bankdage og fastsættes på basis af børskurser og indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger i de enkelte puljer. Du kan se de aktuelle LD-kurser for puljerne under Afkast & puljer. De fleste medlemmer har hele opsparingen i LD Vælger, og for dem er det kun kursen for LD-vælger, der har betydning for opsparingens værdi.

  Hvis din opsparing er placeret i flere forskellige puljer, påvirkes værdien af opsparingen af kurserne i de puljer, du har valgt, og størst betydning har de puljer, du har placeret flest penge i. Den værdi af din opsparing, du har fået oplyst i breve fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler eller ved at logge ind på ld.dk afspejler din andel af den samlede formue på netop den dag. Værdien ændrer sig fra dag til dag.

 • Opgørelse

  Når du skal have din opsparing udbetalt, opgør Lønmodtagernes Dyrtidsmidler værdien endeligt. Den endelige opgørelse kan ikke finde sted før den dag, hvor du er blevet udbetalingsberettiget, uanset om du allerede længe inden har bedt om udbetaling.

  Hvis du allerede er udbetalingsberettiget og bestiller udbetaling, opgør vi værdien 4 danske bankdage efter, at vi har registreret og valideret din udbetalingsanmodning. Dog kan der gå flere dage i forbindelse med helligdage og årsskifte. Ved opgørelsen fratrækker vi skat af afkast (pensionsafkastskat) og administrationsbidrag. Du får et brev fra os, hvor vi oplyser det endeligt opgjorte og overførte beløb.

 • Forsinkelser mv.

  I forbindelse med helligdage og ved årsafslutning kan udbetaling og flytning til anden pensionsordning tage længere tid end sædvanligt. Undtagelsesvist kan tekniske eller administrative forhold medføre forlænget sagsbehandlingsforløb eller forsinkede opgørelser og overførsler.

  Der ydes ikke kompensation for tabte rentedage eller mistet afkast til medlemmer, der rammes af sådanne forsinkelser.

  I tilfælde af, at en LD-kurs i en eller flere puljer ikke kan opdateres, anvendes den/de senest stillede LD-kurs(er). Dog anvendes der ikke LD-kurser, som er behæftede med væsentlige fejl i måling og indregning af aktiver mv.