Sådan behandler vi dine oplysninger

Du kan her få et overblik over databehandlingen på medlemsområdet, hvis du er medlem hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Har du opsparede feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler, kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger på borger.dk

Personoplysninger om Lønmodtagernes Dyrtidsmidlers medlemmer

Det retlige grundlag for behandlingen af data er LD-loven, herunder navnlig bestemmelserne i kapitel 2 om udbetaling, omlægning og udsættelse af udbetaling, bestemmelserne i kapitel 4 a om flytning til andet pensionsinstitut samt §§ 11, 12 og 13 om indsigelse mv. Afgørelser, som LD Fonde træffer om de registrerede, er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven, og de deraf følgende krav til journalisering, gennemsigtighed i forvaltningen og arkivpligt.

Persongrupper

LD Fondes behandling af personoplysninger på medlemsområdet omfatter følgende grupper:

 1. Medlemmer i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler med et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, herunder også medlemmer, som er på vej til at blive udbetalt eller overflyttet til et andet pensionsinstitut.
 2. Tidligere medlemmer hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, herunder flyttede og udbetalte medlemmer, samt medlemmer omfattet af hjemfald.
 3. Bobestyrere, arvinger og pårørende til registrerede i grupperne 1 og 2.
  For registrerede i gruppe 3 gælder, at der ikke føres et register. Registrerede i gruppe 3 optræder i behandlingen af gruppe 1 og 2, hvor dette er nødvendigt for at sikre de i gruppe 1 og 2 registreredes rettigheder.

Kategorier af personoplysninger

Databehandlingen på medlemsområdet omfatter følgende kategorier af personoplysninger:

 • Personligt ID (navn, cpr-nummer, kundenummer i LD)
 • CPR-registeroplysninger (adresse, dødsfaldsdato, udrejsedato)
 • Kontraktinformation (bopælsadresse, undtagelser fra off. digital post og evt. email/telefonnummer)
 • LD konto-oplysninger (beløbsstørrelse, puljevalg, skattestatus)
 • Oplysninger om udbetaling (årsag, beløb, dato, nemkonto/bankkonto)
 • Oplysninger om pensionsoverførsler (beløb, dato, modtagende pensionsinstitut)
 • Oplysninger om bobehandling (bobestyrer, arvinger, pårørende)
 • Evt. værge (navn og kontaktinformation)
 • Indgående korrespondance fra de registrerede eller personer, der agerer på vegne af de registrerede.
 • Udgående korrespondance fra LD til de registrerede
 • Registreringer i journalsystem (telefonnotater, mails, korrespondance, digitale beskeder)
 • Registreringer af bestillinger fra selvbetjeningsløsninger

Særlige kategorier af oplysninger

Databehandlerens behandling omfatter ikke særlige kategorier af personoplysninger efter EU-forordningens artikel 9 med undtagelse af oplysninger om, hvorvidt der foreligger et retligt krav på udbetaling grundet tilkendelse af førtidspension eller livstruende sygdom.

Videregivelse af personoplysninger på medlemsområdet

Databehandlingen kan omfatte videregivelse af personoplysninger på medlemsrådet til nedenstående kategorier af modtagere.

Kategorier af modtagere
 • Offentlige myndigheder
  • Skat (afgifter, efterlønssystem)
  • Skifteretter
  • National formuestatistik
  • Kommuner og sociale myndigheder, forudsat at der foreligger dokumentation for, at den pågældende myndighed har et retligt krav på oplysningerne
 • Offentlige digitale løsninger
  • Offentlig digital post (eBoks)
  • NemID/MitID
  • Nemkonto
  • Statens Udbetalingsbank
 • Betalingsformidlere
  • LD Fondes udbetalingsbank (Danske Bank /Statens Udbetalingsbank)
  • Banker for de registrerede
  • Banker for bobestyrerer
  • Banker for pensionsinstitutter
 • Pensionsinstitutter
  • Pensionsinstitutter, der anmoder om information og overførsel af indestående
 • Bobestyrere, værger m.fl.
  • Værger og andre personer, der agerer på vegne af de registrerede
  • Bobestyrere, pårørende, arvinger
 • Danmarks statistik
  • Forskerdatabase (3. parts-analyser for den dataansvarlige)
  • Informationsportaler, herunder
  • Pensionsinfo

Videregivelse til tredjelande eller internationale organisationer finder ikke sted.