Seneste nyt

Her kan du læse om LD Fondes seneste tiltag inden for aktivt ejerskab.

Vi opdaterer løbende siden med relevante nyheder.

Sorteret efter dato
 • Marts 2023 - Opdateret eksklusionsliste fra LD Fonde

  I første kvartal af 2023 har vi 242 selskaber fra vores aktieporteføljer og virksomhedsobligationer på vores eksklusionsliste. Vi screener vores aktieporteføljer og virksomhedsobligationer hvert kvartal for brud på vores politik for ansvarlige investeringer.

  På LD Fondes eksklusionsliste er selskaber,

  • hvis udvinding af olie fra tjæresand udgør mere end 5 % af omsætningen
  • hvis udvinding af termisk kul udgør mere end 5 % af omsætningen
  • der har en ejerandel på mere end 25 % i selskaber, som udvinder kul
  • der producerer konventionsstridige våben
  • der er involverede i produktion af atomvåben eller opgradering af eksisterende atomvåben, og som derfor kan forbindes med overtrædelse af afrustningsaspektet i ”Ikke-spredningsaftalen” (Non-Proliferation Treaty) og krænkelse af civilbefolkninger i henhold til Geneve-konventionen. LD Fonde udelukker alene selskaber, som producerer hovedbestanddele i atomvåben, så som sprænghoveder, missiler og sprængstof, mens der fortsat kan investeres i selskaber, som producerer komponenter, som kan anvendes til både civile formål og atomvåben.
  • som bevidst og gentagne gange krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer og ikke responderer på konstruktiv dialog (disengagments)

   

  Hent den seneste eksklusionsliste fra LD Fonde her.

 • Marts 2023 - Imod markant større bonusser til ledelsen i Mærsk

  Mærsk afholdt deres årlige generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023. Her valgte LD Fonde sammen med ATP og AkademikerPension at stemme imod den nye vederlagspolitik, som bestyrelsen havde besluttet. 

  I forslaget indgår at ændre lønstrukturen, så størrelsen på den variable aflønning kan blive markant højere end hidtil.

  Til trods for at vi i LD Fonde stemte nej til den nye aflønningspolitik, blev forslaget godkendt. 

  Vi stemte ved samme lejlighed også imod godkendelsen af sidste års vederlagsrapport, da manglende gennemsigtighed gør det svært at afkode, hvad der fører til udbetalingen af de variable aflønninger.

 • Marts 2023 - Offentliggørelse af oplysninger om menneskerettigheder

  LD Fonde er medunderskriver på AkademikerPensions aktionærforslag om offentliggørelse af due diligence og risici i forbindelse med menneskerettigheder. Aktionærforslaget bliver stillet ved Carlsbergs, Mærsks og FLSmiths generalforsamlinger i marts 2023.

  Ifølge aktionærforslaget skal selskabernes bestyrelser kommunikere offentligt om:

  1. selskabets bestræbelser på at respektere menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP)
  2. hvilke menneskerettighedsrelaterede finansielle risici, som selskabet har identificeret, og hvordan selskabet forsøger at adressere disse.

   

  De offentliggjorte oplysninger skal - med undtagelse af fortrolige oplysninger - opdateres og offentliggøres mindst én gang om året, inden for hvad der er omkostningsmæssigt rimeligt. Oplysninger skal offentliggøres forud for indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling, første gang i 2024, og kan indgå i den nuværende rapporteringspakke.

  Forslaget blev stemt igennem på FLSmiths generalforsamling.

 • Januar 2023 - Køb af klimadata hos MSCI

  LD Fonde har købt adgang til MSCI´s klimadatapakke i forbindelse med, at LD Fonde arbejder sig hen imod at etablere et klimaregnskab for hele LD Fondes portefølje. MSCI bliver brugt bredt i den danske forsikrings- og pensionsbranche og er en international anerkendt dataleverandør.

 • Januar 2023 - Ny eksklusionsliste fra LD Fonde

  Vi har i fjerde kvartal af 2022 opdateret vores eksklusionsliste. Der står nu 241 selskaber fra vores aktieporteføljer og virksomhedsobligationer på vores eksklusionsliste.

  Sammenlignet med eksklusionslisten fra omtrent samme tidspunkt sidste år (december 2021) er det en stigning på ca. 140 selskaber. Stigningen skyldes først og fremmest en beslutning om at ekskludere og frasælge selskaber, der udvinder termisk kul og olie fra tjæresand. Eksklusionen af termisk kul tager udgangspunkt i Paris-aftalens anbefalinger samt en lang række rapporter fra FN´s klimapanel (IPCC) og Det Internationale Energiagentur (IEA) om, at udvindingen af termisk kul er uforenelig med at begrænse den globale opvarmning til 1,5ºC over førindustrielle niveauer.

  Eksklusionen af olie fra tjæresand er ligeledes kategoriseret som yderst klimabelastende og er samtidig identificeret til at have alvorlige konsekvenser over for den lokale biodiversitet.

  Hent den seneste eksklusionsliste fra LD Fonde her.

 • 2022 - Stærkere indsats for bæredygtige og ansvarlige indsatser

  LD Fonde intensiverede bæredygtighedsindsatsen i 2022 ved bl.a. at styrke vores aktive ejerskab.

  Vi har i 2022 arbejdet meget med aktivt ejerskab og dialoger med selskaberne om behovet for fremskridt, bl.a. på miljø- og klimaområdet. LD Fonde bruger sine aktionærrettigheder til at stemme på generalforsamlinger i alle danske børsnoterede selskaber, hvor LD Fonde er aktionær. I 2022 er antallet af udenlandske selskaber, hvor LD Fonde stemmer på generalforsamlingerne, forøget betragteligt. Det samme gælder omfanget af sager, hvor LD Fonde sammen med andre aktionærer indleder en dialog med selskaber, fx om klimatiltag eller sociale spørgsmål.

  På i alt 612 forskellige generalforsamlinger i både danske og udenlandske selskaber tog vi i LD Fonde i 2022 stilling til mere end 8.000 unikke beslutningspunkter. Til sammenligning stemte vi kun på 74 generalforsamlinger i 2021. I alt stemte LD Fonde imod ledelsen i over en tredjedel af beslutningspunkterne.

  I samarbejde med Sustainalytics (internationalt ESG-rådgivningsfirma) deltog LD Fonde derudover i 479 engagementer i 2022 med det formål at forbedre kritisable ESG-forhold. Det er en stigning på 320 engagementer i forhold til 2021.

  I august 2022 blev LD Fonde styrket med en ESG-analytiker, som bl.a. skal sikre datagrundlaget for LD Fondes klimaarbejde, håndteringen af ESG-risici i porteføljerne og det aktive ejerskab. Derudover skal vores nye analytiker bidrage til udvikling af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis.

  Læs en mere detaljeret gennemgang af vores indsatser på bæredygtighedsområdet i LD Fondes årsrapport for 2022, som du finder her.

  Klima og ansvarlig investeringspraksis er et vigtigt fokusområde i den nye strategi for LD Fonde. Du kan finde LD Fondes strategi her.