Seneste nyt

Her kan du læse om LD Fondes seneste tiltag inden for aktivt ejerskab.

Vi opdaterer løbende siden med relevante nyheder.

 • Aktivt ejerskab styrket markant - maj 2023

  LD Fonde gør sin indflydelse gældende i langt flere selskaber.

  Vi har gjort vores indflydelse gældende i langt flere selskaber gennem løbende dialog og stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Det er med til at trække vores investeringer i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Amir Hassan står i front for denne indsats.

  Siden sin start har Amir Hassan, der er LD Fondes nye ESG-analytiker, sat turbo på LD Fondes arbejde med ansvarlige investeringer og bæredygtighed. Han har fx evalueret olieselskabers transitionsplaner i forbindelse med vores aktive ejerskab og sikret et bedre datagrundlag for LD Fondes klimaarbejde fremadrettet. Derudover overvåger han potentielt problematiske miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold i porteføljerne og bidrager til udvikling af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis.

  ”Det har været spændende at lande et sted, der sætter ESG højt på dagsordenen. Jeg vil sige, at jeg har haft travlt, siden jeg startede. Eftersom stillingen var nyoprettet og ambitionerne høje, har jeg måtte prioritere i opgaverne. Ud over de mere strategiske overvejelser har min indsats inden for vores aktive ejerskab fyldt meget,” fortæller Amir Hassan.

  Hvad er aktivt ejerskab?

  Aktivt ejerskab betyder, at vi som aktionær forsøger at påvirke de virksomheder, vi investerer i, i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Det gøres ved at afgive vores stemme på generalforsamlinger og gennem løbende dialog med virksomhederne, også kaldet ”engagements”. I nogle tilfælde er der behov for helt at ekskludere selskaber.

  Amir Hassan fortæller:

  "Vi har valgt at lægge betydelige ressourcer i vores aktive ejerskab, da det er en afgørende del af vores overordnede ESG-strategi. Det er meget givende at arbejde med aktivt ejerskab, da man rent faktisk kan påvirke virksomheder og se resultater både på kort og langt sigt.”

  Stemmeafgivelse på generalforsamlinger er mangedoblet

  Her i foråret er det højsæson for generalforsamlinger. I 2022 stemte LD Fonde på 612 generalforsamlinger, hvilket er en mangedobling sammenlignet med 2021, se figur. I 2023 forventer vi at stemme på mere end 900 generalforsamlinger.

  ”Vi har tradition for at stemme på generalforsamlingerne hos alle danske selskaber, vi investerer i. Det er især blandt de internationale selskaber, vi har udvidet indsatsen. Der er en række selskaber, hvor vi ønsker at præge ledelsen i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Her kan vi godt mærke, at vi har fået flere ressourcer, så vi langt bedre kan kvalificere og uddybe vores holdninger,” fortæller Amir Hassan.

  I 2022 tog vi på generalforsamlingerne stilling til i alt 8.347 beslutningspunkter og stemte imod anbefalingerne fra ledelsen i 35 % af tilfældene. At der så ofte stemmes imod ledelserne skyldes, at vi fokuserer på selskaber med lav bæredygtighedsindsats og selskaber, hvor ledelsen ser anderledes på selskabets aktiviteter, end vi gør. Vi har fx fokus på selskabernes planer for reduktion af drivhusgasser og ser på, om der er opstillet realistiske mål for reduktion af udledningen, og om der rapporteres åbent og troværdigt om klimapåvirkningen.

  ”Vi ser ofte, at aktionærer stiller egne forslag til selskabernes klimaplaner. Det er med til at presse selskaberne i en mere bæredygtig retning. De bedste resultater skabes imidlertid typisk, når selskaberne selv tager ansvar for at igangsætte initiativer, der reducerer deres klimaaftryk,” forklarer Amir Hassan.

  Søger indflydelse via dialog

  Dialog er et af de vigtigste redskaber til at præge selskaberne. I 2022 bidrog LD Fonde med i alt 479 ”engagements” i samarbejde med det internationale ESG-rådgivningsfirma Sustainalytics med det formål at forbedre kritisable ESG-forhold. Det var en markant stigning sammenlignet med året før. Der arbejdes fx for, at en stor amerikansk handelsvirksomhed skal give medarbejderne bedre muligheder for at organisere sig i fagforeninger. LD Fonde deltog derudover i såkaldte proaktive ”engagements” om emner som menneskerettigheder og ansvarlig skat. Herigennem forebygges forværringer af forholdene i flere hundrede virksomheder på verdensplan.

  For at opnå størst mulig indflydelse deltager vi i en koordineret indsats over for relevante selskaber på vegne af mange institutionelle investorer. LD Fondes aktieforvaltere udøver derudover også ”engagements” ved fx at stille krav om åbenhed og rapportering fra selskaberne.

  Eksklusion er i nogle tilfælde nødvendig

  I 2022 opdaterede vi vores eksklusionspolitik. Det medførte en betydelig stigning i antal selskaber på vores eksklusionsliste. Det skyldes først og fremmest en beslutning om en hårdere kurs mod selskaber, der udvinder termisk kul og olie fra tjæresand. Vi er opmærksomme på, at eksklusion betyder, at man ikke længere har mulighed for at påvirke selskaberne direkte, men det er samtidig vigtigt at sætte tydelige grænser. Eksklusionspolitikken omfatter også selskaber, der producerer konventionsstridige våben som fx atomvåben, klyngebomber, giftgasser mv. Derudover ekskluderer vi selskaber, der ikke vil indgå i konstruktiv dialog, eller som gentagne gange har brudt internationale konventioner og normer.

  Fortsat styrkelse af det aktive ejerskab

  Det er meget tilfredsstillende at se resultaterne af så markant en styrkelse af vores aktive ejerskab.

  ”LD Fonde stod allerede på en veludbygget platform i forhold til indsatser på ESG-området. Skridt for skridt får vi bare lagt flere indsatsområder til og dermed styrket vores indflydelse som aktionær. Det er et meget meningsfuldt arbejde at være en del af,” forklarer Amir Hassan.

  Vores aktive ejerskab skaber værdi for virksomhedens medarbejdere og samfundet som helhed, og det er LD Fondes opfattelse, at det i sidste ende også er medvirkende til at skabe højere afkast på investeringerne. Vi fortsætter derfor styrkelsen af området i 2023 og fremadrettet.

   

  Læs mere om LD Fondes aktive ejerskab i Årsrapport 2022.

 • Opdateret eksklusionsliste fra LD Fonde - marts 2023

  Læs om den senest opdaterede eksklusionsliste fra LD Fonde.

  I første kvartal af 2023 har vi 242 selskaber fra vores aktieporteføljer og virksomhedsobligationer på vores eksklusionsliste. Vi screener vores aktieporteføljer og virksomhedsobligationer hvert kvartal for brud på vores politik for ansvarlige investeringer.

  På LD Fondes eksklusionsliste er selskaber,

  • hvis udvinding af olie fra tjæresand udgør mere end 5 % af omsætningen
  • hvis udvinding af termisk kul udgør mere end 5 % af omsætningen
  • der har en ejerandel på mere end 25 % i selskaber, som udvinder kul
  • der producerer konventionsstridige våben
  • der er involverede i produktion af atomvåben eller opgradering af eksisterende atomvåben, og som derfor kan forbindes med overtrædelse af afrustningsaspektet i ”Ikke-spredningsaftalen” (Non-Proliferation Treaty) og krænkelse af civilbefolkninger i henhold til Geneve-konventionen. LD Fonde udelukker alene selskaber, som producerer hovedbestanddele i atomvåben, så som sprænghoveder, missiler og sprængstof, mens der fortsat kan investeres i selskaber, som producerer komponenter, som kan anvendes til både civile formål og atomvåben.
  • som bevidst og gentagne gange krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer og ikke responderer på konstruktiv dialog (disengagments)

   

  Hent den seneste eksklusionsliste fra LD Fonde her.

 • Mod markant større bonusser til ledelser - marts 2023

  LD Fonde stemmer imod ny vederlagspolitik hos Mærsk.

  Mærsk afholdt deres årlige generalforsamling den 28. marts 2023. Her valgte LD Fonde sammen med ATP og AkademikerPension at stemme imod den nye vederlagspolitik, som bestyrelsen havde besluttet.

  I forslaget indgår at ændre lønstrukturen, så størrelsen på den variable aflønning kan blive markant højere end hidtil.

  Til trods for at vi i LD Fonde stemte nej til den nye aflønningspolitik, blev forslaget godkendt.

  Vi stemte ved samme lejlighed også imod godkendelsen af sidste års vederlagsrapport, da manglende gennemsigtighed gør det svært at afkode, hvad der fører til udbetalingen af de variable aflønninger.

 • Menneskerettigheder på agendaen - marts 2023

  LD Fonde er medunderskriver på aktionærforslag.

  LD Fonde er medunderskriver på AkademikerPensions aktionærforslag om offentliggørelse af due diligence og risici i forbindelse med menneskerettigheder.

  Aktionærforslaget bliver stillet ved Carlsbergs, Mærsks og FLSmiths generalforsamlinger i marts 2023.

  Ifølge aktionærforslaget skal selskabernes bestyrelser kommunikere offentligt om:

  • selskabets bestræbelser på at respektere menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP)
  • hvilke menneskerettighedsrelaterede finansielle risici, som selskabet har identificeret, og hvordan selskabet forsøger at adressere disse.

   

  De offentliggjorte oplysninger skal - med undtagelse af fortrolige oplysninger - opdateres og offentliggøres mindst én gang om året, inden for hvad der er omkostningsmæssigt rimeligt. Oplysninger skal offentliggøres forud for indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling, første gang i 2024, og kan indgå i den nuværende rapporteringspakke.

  Forslaget blev stemt igennem på FLSmiths generalforsamling.

 • Køb af klimadata - januar 2023

  LD Fonde har købt adgang til MSCI´s klimadatapakke.

  LD Fonde har købt adgang til MSCI´s klimadatapakke i forbindelse med, at LD Fonde arbejder sig hen imod at etablere et klimaregnskab for hele LD Fondes portefølje. MSCI bliver brugt bredt i den danske forsikrings- og pensionsbranche og er en international anerkendt dataleverandør.

 • Opdateret eksklusionsliste fra LD Fonde - januar 2023

  Læs den senest opdaterede eksklusionsliste fra LD Fonde.

  Vi har i fjerde kvartal af 2022 opdateret vores eksklusionsliste. Der står nu 241 selskaber fra vores aktieporteføljer og virksomhedsobligationer på vores eksklusionsliste.

  Sammenlignet med eksklusionslisten fra omtrent samme tidspunkt sidste år (december 2021) er det en stigning på ca. 140 selskaber. Stigningen skyldes først og fremmest en beslutning om at ekskludere og frasælge selskaber, der udvinder termisk kul og olie fra tjæresand. Eksklusionen af termisk kul tager udgangspunkt i Paris-aftalens anbefalinger samt en lang række rapporter fra FN´s klimapanel (IPCC) og Det Internationale Energiagentur (IEA) om, at udvindingen af termisk kul er uforenelig med at begrænse den globale opvarmning til 1,5ºC over førindustrielle niveauer.

  Eksklusionen af olie fra tjæresand er ligeledes kategoriseret som yderst klimabelastende og er samtidig identificeret til at have alvorlige konsekvenser over for den lokale biodiversitet.

  Hent den seneste eksklusionsliste fra LD Fonde her.

 • Stærkere indsats for ansvarlige indsatser - 2022

  LD Fonde intensiverer bæredygtighedsindsatsen.

  LD Fonde intensiverede bæredygtighedsindsatsen i 2022 ved bl.a. at styrke vores aktive ejerskab.

  Vi har i 2022 arbejdet meget med aktivt ejerskab og dialoger med selskaberne om behovet for fremskridt, bl.a. på miljø- og klimaområdet. LD Fonde bruger sine aktionærrettigheder til at stemme på generalforsamlinger i alle danske børsnoterede selskaber, hvor LD Fonde er aktionær. I 2022 er antallet af udenlandske selskaber, hvor LD Fonde stemmer på generalforsamlingerne, forøget betragteligt. Det samme gælder omfanget af sager, hvor LD Fonde sammen med andre aktionærer indleder en dialog med selskaber, fx om klimatiltag eller sociale spørgsmål.

  På i alt 612 forskellige generalforsamlinger i både danske og udenlandske selskaber tog vi i LD Fonde i 2022 stilling til mere end 8.000 unikke beslutningspunkter. Til sammenligning stemte vi kun på 74 generalforsamlinger i 2021. I alt stemte LD Fonde imod ledelsen i over en tredjedel af beslutningspunkterne.

  I samarbejde med Sustainalytics (internationalt ESG-rådgivningsfirma) deltog LD Fonde derudover i 479 engagementer i 2022 med det formål at forbedre kritisable ESG-forhold. Det er en stigning på 320 engagementer i forhold til 2021.

  I august 2022 blev LD Fonde styrket med en ESG-analytiker, som bl.a. skal sikre datagrundlaget for LD Fondes klimaarbejde, håndteringen af ESG-risici i porteføljerne og det aktive ejerskab. Derudover skal vores nye analytiker bidrage til udvikling af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis.

  Læs en mere detaljeret gennemgang af vores indsatser på bæredygtighedsområdet i LD Fondes årsrapport for 2022, som du finder her.

  Klima og ansvarlig investeringspraksis er et vigtigt fokusområde i den nye strategi for LD Fonde. Du kan finde LD Fondes strategi her.