Bestyrelsesevaluering

LD Fondes bestyrelse vurderer løbende, om dens medlemmer tilsammen har den nødvendige viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift af LD Fonde.

Som led i den løbende vurdering har bestyrelsen arbejdet med at beskrive den ønskede kompetenceprofil for den samlede bestyrelse. Arbejdet har taget udgangspunkt i LD Fondes forretningsmodel og risikovurdering, og på baggrund heraf er det bestyrelsens holdning, at der i bestyrelsen skal være repræsenteret kompetencer inden for følgende områder:

  • Strategiske forhold, herunder lovgivningsprocesser
  • Branchekendskab, herunder resultater i sammenlignelige pensionsprodukter
  • Kunder og produkter, privatkunders præferencer og adfærd
  • Økonomiske forhold og finansielle markeder
  • Formueforvaltning og risikoafdækning
  • Lovgivningsmæssige rammer
  • Outsourcing og udbud, kontraktstyring
  • Generel virksomhedsledelse
  • Ledelse af finansiel virksomhed
  • Organisation og processer, herunder omkostningsstyring 


De enkelte bestyrelsesmedlemmer har i skemaform angivet, inden for hvilke af disse områder de i særlig grad har kompetence, hvorefter bestyrelsen har vurderet den samlede kompetenceprofil repræsenteret i bestyrelsen.

Der er desuden gennemført en evaluering af en række andre aspekter af bestyrelsens arbejde. Evalueringen har taget udgangspunkt i et spørgeskema, som hvert bestyrelsesmedlem har besvaret. Det har bl.a. omfattet en vurdering af, om bestyrelsen i tilstrækkelig grad har arbejdet med den strategiske udvikling af LD Fonde, og om bestyrelsens overvågning af og samspil med organisationen har været effektiv og velfungerende. Endelig er der foretaget en vurdering af bestyrelsens eget engagement, samarbejde og effektivitet.

På baggrund af det gennemførte arbejde fandt bestyrelsen på sit møde i august 2018, at de nødvendige kompetencer er repræsenteret, og at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende.