Samarbejdspartnere

Vi behandler personoplysninger om medarbejdere hos samarbejdspartnere, når der er behov for det af hensyn til samarbejdet og som følge af lovkrav, der gælder for LD Fonde.

Behandling af oplysninger om personer hos samarbejdspartnere er nødvendigt for at samarbejdet kan fungere, og vi kan udføre vores arbejde. Ud over at være omfattet af den generelle databeskyttelseslovgivning er LD Fonde også underlagt en række yderligere krav, som har betydning for behandlingen af personoplysninger. Det drejer sig bl.a. om:

  • Udbudsloven, som forpligter LD Fonde til at udvælge samarbejdspartnere gennem konkurrenceudsættelse.
  • Forvaltningsloven, som forpligter LD Fonde til at kunne redegøre for sin forvaltning.
  • Arkivmæssige forpligtelser for offentlige myndigheder, som betyder, at LD Fonde skal aflevere en række arkiver til Rigsarkivet.
  • EU's markedsmisbrugsforordning, som omfatter et forbud mod videregivelse af insiderviden om børsnoterede selskaber og værdipapirer.
  • Et generelt krav om fortrolighed vedr. investeringssamarbejder, hvor LD Fonde forpligter sig til at hemmeligholde oplysninger om andre økonomiske interessenter. 

Ovennævnte regler medfører, at LD Fonde kun kan slette personoplysninger, hvis sletningen ikke er i modstrid med andre forpligtelser, som vi er underlagt.

Hvilke oplysninger?

De oplysninger, LD Fonde har om medarbejdere hos samarbejdspartnere, er såkaldte almindelige oplysninger om navn, email-adresse, telefonnummer, titel, ansættelsessted, referenceforhold, CV og kompetencer. Der kan endvidere forekomme oplysninger om fysiske personers privatøkonomiske relationer til en investeringssag.

Vi modtager oplysninger fra den pågældende person selv eller fra den virksomhed, som personen arbejder hos. Eksempelvis modtager vi oplysninger om nøglepersoner fra virksomheder, der afgiver tilbud på en kontrakt, vi har udbudt. Vi forudsætter, at virksomheden har indhentet samtykke hos den pågældende medarbejder til videregivelse af oplysningerne.

Behandlingsaktiviteter

Vi behandler personoplysninger om medarbejdere hos samarbejdspartnere i følgende sammenhænge:

  • Ved vurdering af indkomne tilbud og udvælgelse af samarbejdspartnere.
  • Kontaktpersoner og beslutningstagere i et løbende samarbejde.
  • Kontaktpersoner og beslutningstagere i investeringssager mv., hvor LD Fonde skal udøve sine aktionærrettigheder og bekytte sin investering.
  • Faglige dialogpartnere i faglige netværk, som har relevans for LD Fonde. 

Almindelige personoplysninger om navn og kontaktinformation kan blive delt internt i LD Fondes organisation for at understøtte det løbende samarbejde. Der kan ske videregivelse af kontaktinformation til 3. parter, som deltager i samarbejdet eller fungerer som rådgivere for LD Fonde.

Personoplysninger, som er givet til LD Fonde med et krav om fortrolighed, deles internt i LD Fondes organisation alene i det omfang, at deling er nødvendig for LD Fondes virksomhed, herunder for LD Fondes beslutninger om et muligt samarbejde. Videregivelse af fortrolige personoplysninger kan ske til LD Fondes rådgivere eller konsulenter, såfremt disse er underlagt en tavshedspligt. Det vil bl.a. gælde personoplysninger, der gives til LD Fonde som led i arbejdet med en investeringssag. Endvidere kan personoplysninger, der er givet til LD Fonde som led i tilbudsgivning f.eks. på udbudte kontrakter, indgå i en evalueringsproces af det afgivne tilbud. LD Fonde kan inddrage eksterne konsulenter i evalueringsarbejdet. Konsulenterne vil være omfattet af en fortrolighedsforpligtelse.

Personoplysninger, som gives til medarbejdere i LD Fonde som led i et faglig netværk, vil som udgangspunkt blive betragtet som en privat oplysning mellem faglige kolleger og vil derfor ikke være omfattet af vores databeskyttelsespolitik. Er der tale om et netværk, hvor LD Fonde lader sig repræsentere af en eller flere medarbejdere, vil databeskyttelsespolitikken gælde.

Dine rettigheder

Hvis du mener, at LD Fonde har modtaget personoplysninger om dig, kan du rette henvendelse til LD Fonde for at få svar på, hvilke oplysninger vi behandler.

Du skal være opmærksom på, at du ikke i alle tilfælde vil have krav på sletning af oplysningerne, uanset om du ikke længere har en samarbejdsrelation til LD Fonde. Som følge af forvaltningsloven og den generelle arkivforpligtelse kan LD Fonde ikke slette personoplysninger eller dokumenter med personoplysninger, hvis der påhviler LD Fonde en bevaringspligt.

Information om, hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver, finder du her: