Forvaltning

LD Fonde forvalter både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

LD Fonde er en selvejende institution oprettet ved lov i 1980 som Lønmodtagernes Dyrtidsfond med det formål at forvalte og udbetale midler fra indbetalinger fra staten af visse dyrtidsportioner. I 2018 blev LD Fonde tillagt forvaltningen af Lønmodtagernes Feriemidler med det formål at forvalte og udbetale midler fra optjente ferierettigheder.

De to fonde fungerer under samme juridiske enhed og har samme forvaltningstruktur og forretningsmodel. Fondene er dog særskilte økonomiske enheder.

Formueforvaltningen af feriemidlerne starter i 2020, og i 2021 overgår ansvaret for den samlede feriemiddelformue på ca. 100 mia. kr. til LD Fondes forvaltning.

Investeringsfællesskabet mellem de to fonde sikrer lave omkostninger og adgang til kvalificerede investeringsrådgivere fra dag ét på alle væsentlige områder.

LD Fonde har det overordnede ansvar

De to fonde er to særskilte økonomiske enheder, som begge omfattes af LD Fondes formueforvaltning og finansielle rapportering. Kapitalforeningen LD er en central enhed i investeringsarbejdet og risikostyringen.

Daglig administration

LD Fonde tilrettelægger serviceringen af kunderne, herunder både medlemmer og arbejdsgivere, i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

LD Fonde har indgået aftale med ATP om varetagelse af den daglige administration af indbetalinger fra arbejdsgivere og udbetalinger til medlemmer i Lønmodtagernes Feriemidler. LD Fonde har indgået en aftale med FDC om pensionsservice til medlemmerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Lovgivning

LD Fonde er reguleret ved Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD-loven) og Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler samt en række bekendtgørelser. Beskatningen af midlerne er fastsat i den generelle skattelovgivning. LD Fonde hører under Beskæftigelsesministeriets ressortområde og er yderligere reguleret af Finanstilsynet, som fører tilsyn med LD Fondes efterlevelse af den finansielle regulering.