2020 blev et rekordår for LD Fonde

Formuen har aldrig været højere end de 89,4 mia. kr., den udgjorde ved årets udgang. Samtidig er der blevet udbetalt et rekordhøjt beløb på 56,4 mia. kr. i 2020.

Trods rekordhøje udbetalinger udgjorde medlemsformuen for feriemidler og dyrtidsmidler 89,4 mia. kr. ved udgangen af 2020. Det betyder, at samme år, som LD Fonde kan fejre 40 års jubilæum, når formuen også et rekordniveau.

LD Fonde Årsrapport 2020

Læs LD Fondes årsrapport.

LD Fonde Årsrapport 2020 - pdf

LD Fonde forvalter både Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler, og som man kan læse i årsrapporten for 2020, er det særligt feriemidlerne, der har bidraget til det rekordhøje udbetalingstal på 56,4 mia. kr.

Tilbage i efteråret 2020 blev der gennemført en førtidig udbetaling af de indefrosne feriemidler. Der blev udbetalt 52,1 mia. kr. til lønmodtagerne. Det blev en vigtig stimulans til forbruget, hvor dele af erhvervslivet gennem længere tid havde været negativt påvirket af corona-restriktioner. Tilbage i Lønmodtagernes Feriemidler står en formue på 57,3 mia. kr. Det er arbejdsgivernes opgørelse af feriemidlerne fratrukket de samlede udbetalinger i 2020.

For dyrtidsmidlerne lå udbetalingerne også højt. Den første nedlukning af Danmark i foråret 2020 betød betydelig uro på de finansielle markeder, hvilket resulterede i, at udbetalingerne af dyrtidsmidler blev øget en del over sædvanligt niveau. Der blev udbetalt 4,1 mia. kr. af dyrtidsmidlerne (en stigning på 8,5 % siden 2019), hvoraf fremrykket afgift til staten som følge af skatterabat udgjorde 1,4 mia. kr.

De indefrosne feriemidler er vokset med 0,5 mia. kr.

De indefrosne feriemidler er placeret både hos Lønmodtagernes Feriemidler og hos arbejdsgiverne. Ca. 10 % af de indefrosne feriemidler svarende til 10,7 mia. kr. var ved årets udgang placeret i fonden og bliver investeret af LD Fonde. Investeringsafkastet i 2020 blev 3,8 %, målt som tidsvægtet afkast.

90 % af feriemidlerne var ved årets udgang fortsat placeret hos arbejdsgiverne, som fra 1. september 2020 og frem skal forrente disse midler med en indeksering svarende til lønudviklingen. LD Fonde har estimeret renterne på disse midler til at udgøre 1,3 % på årsbasis, svarende til 0,4 % siden 1. september.

Investeringsafkastet og rentebetalingen af midler hos arbejdsgiverne gav et samlet resultat på 693 mio. kr. i 2020, hvoraf fonden skal afregne 123 mio. kr. til staten som rentebetaling på statens finansiering af førtidige udbetalinger i 2020. Det giver et resultat til medlemmerne på 497 mio. kr. efter pensionsafkastskat og omkostninger. Resultatet skal ses i lyset af, at kun en lille del af feriemidlerne har været investeret i 2020 og kun i en del af året, og at rentebetalingen på midler hos arbejdsgiverne kun gjaldt 4 måneder, nemlig fra 1. september til 31. december 2020.

LD Fonde har dermed forhøjet feriemidlerne med 0,5 mia. kr. takket være fondens resultat i 2020. For den enkelte lønmodtager giver det til en positiv regulering af de opsparede feriemidler på 0,9 % pr. 31. december 2020. Reguleringen på 0,9 % er efter pensionsafkastskat og omkostninger.

Også dyrtidsmidlerne kom styrket ud af 2020

Det samlede investeringsafkast for dyrtidsmidlerne fordeler sig med 769 mio. kr. i LD Vælger, der er LD Fondes største investeringspulje og omfatter 88 % af medlemmernes formue, og 534 mio. kr. i de øvrige puljer hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Det samlede aktieafkast blev på 12,5 %, mens obligationsinvesteringerne gav 0,9 %. I LD Vælger blev det samlede investeringsafkast på 3,2 %. Puljen Danske Aktier leverede et særdeles højt afkast på 36,1 %. Det laveste afkast blev opnået i LD Korte Obligationer, som landede på -0,2 %.

I LD Vælger trak investeringerne i high grade-obligationer og aktier resultatet op med afkast på hhv. 1,2 % og 6,0 %. Kreditinvesteringerne trak resultatet ned med et afkast på -0,2 %.

Lave omkostningstal i LD Fonde

Omkostninger til administration udgjorde 0,13 % af formuen for dyrtidsmidlerne og blot 0,02 % af formuen for feriemidlerne. De uhyre lave omkostninger for feriemidlerne skyldes bl.a., at en del af de løbende administrationsomkostninger dækkes af arbejdsgiverne. For dyrtidsmidlerne er omkostningerne øget som følge af udgifter til skift til ny leverandør til pensionsservice- og medlemsservice. Det har dog ikke belastet medlemmerne, som uændret har betalt 0,08 % af formuen i løbende administrationsbidrag.

Fakta

LD Fonde

 • Den samlede formue i LD Fonde ultimo 2020 er på 89,4 mia. kr. Heraf udgør dyrtidsmidlerne 32,1 mia. kr. og feriemidlerne 57,3 mia. kr.
 • Det konsoliderede investeringsafkast for LD Fonde blev på knap 1,9 mia.kr., som fordeler sig med godt 1,3 mia. kr. til dyrtidsmidlerne og knap 0,6 mia. kr. til feriemidlerne.

Lønmodtagernes Feriemidler

 • 3 mio. medlemmer
 • Formue på 57,3 mia. kr.
 • Investeringsafkast på 3,8 % (tidsvægtet)
 • Ved årsskiftet forelå arbejdsgivernes opgørelse af medarbejdernes optjente feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Opgørelsen lyder på 108,3 mia. kr., som var den formue, der efter de oprindelige planer for Lønmodtagernes Feriemidler skulle have været indefrosset og udbetalt i takt med at lønmodtagerne forlod arbejdsmarkedet.
 • Samlede førtidige udbetalinger af de indefrosne feriemidler i 2020 blev på 52,3 mia. kr. Godt 52,1 blev udbetalt i forbindelse med den førtidige udbetaling af op til tre ugers feriemidler i efteråret 2020. Yderligere godt 0,1 mia. kr. blev udbetalt i forbindelse med FerieForskud 2020.
 • Når Lønmodtagernes Feriemidler igen åbner for udbetaling af de indefrosne feriemidler i slutningen af marts 2021, vil alle kunne se et afkast på de tilgodehavende feriemidler. Afkastet ajourføres en gang om måneden (den 8. bankdag i måneden) på basis af fondens månedsresultat. Det afkast, der vises i slutningen af marts, er baseret på fondens resultat for 2020 plus for januar og februar i 2021. Der oplyses alene et netto-afkast, hvilket vil sige afkastet, efter at pensionsafkastskat og omkostninger er trukket fra. Afkastet er derfor ikke direkte sammenligneligt med afkast i investeringsfonde og pensionsprodukter.
 • Lønmodtagerne har fortsat over 57 mia. kr. tilgodehavende feriemidler, som potentielt kan udbetales, når regeringens forslag om 2. runde af førtidig udbetaling er vedtaget i folketinget. Baseret på erfaringerne fra 2020 skønnes der at blive udbetalt i alt 37 – 46 mia. kr. i foråret 2021, hvoraf der skal trækkes skat. Resten vil blive stående til fortsat forrentning.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

 • 503.005 medlemmer.
 • Formue på 32,1 mia. kr.
 • Investeringsafkast på 3,2 %
 • Lønmodtagernes Dyrtidsmidler tilbyder medlemmerne at investere i forskellige puljer. Det kan ske for særdeles lave omkostninger. Eksempelvis vil midlerne kunne placeres i en portefølje af globale aktier med årlige investeringsomkostninger på 0,50 %. Herudover vil kontoadministrationsomkostningerne maksimalt kunne udgøre 0,18 %. Det er attraktivt lave omkostninger.