LD Fondes afkast på indefrosne feriemidler er 1,2 mia. kr. pr. 30. juni 2021

Nyhed 14. juli 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
900.000 lønmodtagere får i disse dage brev om de feriemidler, de har ladet forblive indefrosset som en pensionsopsparing. De vil se, at værdien af feriemidlerne er øget med 2,4 % i forhold til det, de har optjent.

Frem til udgangen af juni 2021 har LD Fonde samlet set skabt et afkast på 1,2 mia. kr. på at forvalte de indefrosne feriemidler. Resultatet indeholder også et overført resultat fra 2020, som først er blevet tilskrevet lønmodtagernes konti i 2021. LD Fonde har i perioden gradvist opbygget forvaltningen af feriemidlerne, samtidig med at der er sket førtidig udbetaling i betydeligt omfang. 

Det tilskrevne afkast på 2,4 % er et nettoafkast efter omkostninger og pensionsafkastskat opgjort på baggrund af resultatet pr. 30. juni 2021. 

Afkastet består dels af en renteindtægt på feriemidler, der står hos arbejdsgiverne, dels af et investeringsafkast på midler, der er indbetalt til fonden. Renteindtægten har bidraget med i alt 0,6 mia. kr., og investeringsafkastet har bidraget med 0,6 mia. kr. 

Arbejdsgiverne har siden februar 2021 indbetalt i alt ca. 30 mia. kr. Hertil skal lægges 10,8 mia. kr., som blev overført fra FerieKonto og feriekasser i 2020. 

LD Fonde har ud af indbetalingerne afdraget på lån fra staten med 28,2 mia. kr. Lånet fra staten er givet for at finansiere førtidige udbetalinger i efteråret 2020 og i foråret 2021, som samlet beløber sig til 88 mia. kr. Den andel af arbejdsgivernes indbetalinger, som ikke anvendes til afdrag på statens lån, investeres og skaber afkast til gavn for de tilbageværende lønmodtagere.

Vi er tilfredse med afkastet, når vi ser på de muligheder, vi har haft. Renteindtægten fra midler hos arbejdsgiverne skaber en god bund for afkastet, og vi har opnået et tilfredsstillende investeringsafkast på de midler, vi har kunnet investere.

Dorrit Vanglo

Direktør i LD Fonde

LD Fonde har under forårets førtidige udbetalinger haft fokus på at minimere risikoen for tab på investeringerne. Den 1. juni 2021 udløb fristen for ansøgning om førtidig udbetaling, og derfor kan LD Fonde nu begynde at anlægge en mere langsigtet investeringsstrategi for de midler, der bliver indbetalt til fonden. 

Ved årets start stod 90 % af feriemidlerne hos arbejdsgiverne, og LD Fonde skyldte staten godt og vel halvdelen af de 10 %, der var indbetalt. Ved udgangen af juni står 64 % hos arbejdsgiverne. 

”Indbetalingerne fra arbejdsgiverne, og det at vi nu er på den anden side af de førtidige udbetalinger, giver os langt bedre rammer for at skabe et godt afkast, end vi hidtil har haft,” siger Dorrit Vanglo. 

Private arbejdsgivere fører an med indbetalinger
Private arbejdsgivere tegner sig for hovedparten af de frivillige indbetalinger i første halvår 2021. Regeringen har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om at se på mulighederne for, at kommunerne kan foretage frivillig indbetaling af feriemidlerne og dermed slippe for den rente, midlerne indekseres med. 

”De frivillige indbetalinger kan ses som udtryk for en god likviditet i de virksomheder, som indbetaler. Vi har en formodning om at se flere indbetalinger fra de offentlige arbejdsgivere i takt med, at de økonomiske rammer kommer på plads. Det vil give yderligere et rygstød til en investeringsstrategi med lidt højere risiko og dermed et større afkastpotentiale,” siger Dorrit Vanglo. 

Arbejdsgiverne bliver snart opkrævet 2 mia. kr.
Arbejdsgiverne vil i juli måned modtage opkrævning på beløb, der forfalder til betaling den 1. september 2021. Det drejer sig primært om beløb for lønmodtagere, der har nået eller vil nå folkepensionsalderen inden den 1. marts 2022, samt om beløb for lønmodtagere, som fik indberettet op til 1.500 kr. For disse grupper opkræves indberettede beløb med tillæg af indeksering frem til 31. maj 2021. 

Arbejdsgivere der har foretaget frivillig indbetaling, vil også blive opkrævet forholdsmæssig indeksering med en indekseringsfaktor 1,5 % pr. påbegyndt måned fra 1. september 2020 frem til og med den måned, hvor fonden modtog indbetalingen fra arbejdsgiveren. 

De samlede beløb, der forfalder til betaling pr. 1. september 2021, skønnes at udgøre i størrelsesordenen 2 mia. kr. Ud af de samlede indbetalinger vil omkring 80 % gå til afdrag på statens lån, og resten vil blive investeret. 

Arbejdsgivere, der ikke indbetaler for nogen lønmodtagere, skal over for fonden bekræfte, at arbejdsgiveren vil beholde feriemidlerne i virksomheden, ellers forfalder midlerne til betaling. 

Udbetalinger i oktober
Lønmodtagere, der er berettiget til at få feriemidlerne udbetalt den 1. oktober 2021, har fået brev om udbetalingen. Udbetalingerne vil primært være knyttet til folkepensionsalderen, samt til små konti med indberetninger på op til 1.500 kr. Det skønnes, at 211.000 medlemmer vil være berettiget til udbetaling primo oktober. 

For den gruppe, hvor udbetaling skyldes folkepensionsalder, vil der være mulighed for at udskyde udbetalingen, hvis man ønsker at fortsætte opsparingen.