Samlede feriemidler på 108 mia. kr.

Nyhed 8. februar 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Alle kan nu på borger.dk se, hvad deres arbejdsgivere har indberettet og det beløb, de har til gode. Samtidig er der nu åbnet for, at arbejdsgiverne kan indbetale indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, hvis de ønsker det.

”Det har været godt for vores samfundsøkonomi, at vi i denne ekstraordinære tid har haft mulighed for, at lønmodtagerne har kunnet hæve de indefrosne feriepenge før tid. Det har sammen med hjælpepakkerne været med til at få landet så tørskoet igennem en svær tid som muligt.”

- Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesministeren henviser til, at arbejdsgiverne sammenlagt har indberettet 108 milliarder kroner, som danskerne har opsparet i feriepenge. Allerede i 2020 blev der udbetalt lidt over 52 mia. kr., og beskæftigelsesministeren har netop sendt lovforslag i høring om at åbne for udbetaling af yderligere midler i løbet af foråret 2021.

Arbejdsgiverne opgør feriemidler for i alt 108 mia. kr.

Arbejdsgiverne er netop ved at afslutte deres opgørelser af feriemidler fra overgangsåret til ny ferielov. Aktuelt har 160.000 private og offentlige arbejdsgivere beregnet, at deres 3 mio. ansatte har 108,3 mia. kr. i tilgodehavende feriemidler. Det er feriepenge, der er optjent fra den 1. september 2019 til 31. august 2020, og som efter de oprindelige regler skulle stå som en opsparing, indtil lønmodtageren forlod arbejdsarbejdet. Covid-19 vendte rundt på planerne, og med et bredt flertal vedtog folketinget i august 2020, at en del af midlerne skulle førtidigt udbetales for at understøtte forbruget.

Udbetaling til 2,3 mio. lønmodtagere i 2020

Fra slutningen af september frem til årsskiftet har 2,3 mio. lønmodtagere fået udbetalt ca. 3 uger ud af de 5 uger, der skulle indefryses som en opsparing til senere. Udbetalingen er i første omgang finansieret ved, at Lønmodtagernes Feriemidler, som hører under LD Fonde, har lånt pengene hos staten. Der blev i 2020 udbetalt 52,3 mia. kr. af feriemidlerne, svarende til 31,3 mia. efter skat. I gennemsnit fik lønmodtagerne et beløb på 13.570 kr. til rådighed, som kunne omsættes til forbrug.

Udbetaling af flere feriemidler i 2021

I starten af december 2020 indgik regeringen aftale med et bredt flertal i Folketinget om, at det i 2021 skal være muligt at få de resterende feriemidler udbetalt. Det er forventningen, at der i løbet af de kommende måneder fremsættes lovforslag om denne udbetaling.

Ved årsskiftet har lønmodtagere 56,8 mia. kr. feriemidler til gode. Det er disse midler, der kan blive udbetalt i foråret 2021. Erfaringerne fra efteråret er, at ca. 80 % af feriemidlerne bliver førtidigt udbetalt. De resterende 20 % tilhører lønmodtagere, som vælger at lade opsparingen stå til den dag, de forlader arbejdsmarkedet. Agerer lønmodtagerne på samme måde i 2021 som i efteråret 2020, skønnes det, at ca. 36 mia. kr. udbetales førtidigt i foråret 2021, mens ca. 20 mia. kr. bliver stående i Lønmodtagernes Feriemidler. Lønmodtagerne vil i gennemsnit kunne få udbetalt ca. 19.000 kr., som efter skat giver ca. 11.500 kr. til forbrug. De individuelle forskelle vil dog være betydelige, bl.a. fordi nogle vil kunne få udbetalt feriepenge for 5 uger, mens andre kun har feriepenge for 2 uger tilbage i fonden.

Lønmodtagerne får andel i fondens afkast

LD Fonde forvalter de tilgodehavende feriemidler i Lønmodtagernes Feriemidler. I 2020 blev der opnået et samlet afkast på 558 mio. kr. Afkastet består dels af et afkast på investering af feriemidler overført fra Feriekonto i løbet af 2020, samt indekseringen af de feriemidler, som stod hos arbejdsgiverne i perioden 1. september 2020 til årets udgang. Resultatet for 2020 svarer til, at lønmodtagerne får et positivt afkast på deres tilgodehavende feriemidler på ca. 0,9 % efter omkostninger og pensionsafkastskat.

Lønmodtagerne vil medio marts kunne se afkast for perioden frem til og med februar 2021. Fonden vil en gang om måneden ajourføre afkastet for hver enkelt lønmodtager. Afkastet påvirkes af indekseringen hos arbejdsgiverne og fondens investeringsresultat af de midler, arbejdsgiver, Feriekonto og feriekasser har indbetalt.

Resultatet kan give såvel positive som negative ændringer i det år-til-dato-afkast, som lønmodtagerne får.

Lønmodtagerne bliver hørt

I løbet af februar får alle lønmodtagere et brev om arbejdsgivernes opgørelse af tilgodehavende feriemidler. Brevet henviser til borger.dk, hvor det allerede nu er muligt at se arbejdsgivernes opgørelse af feriemidlerne.

Også lønmodtagere, der ifølge oplysninger fra arbejdsgiverne ikke har tilgodehavende feriemidler, vil få et brev til orientering. Hvis man er uenig i arbejdsgiverens opgørelse, skal man tale med arbejdsgiveren om opgørelsen af de indberettede feriemidler.

På borger.dk kan man også se beløb, der blev udbetalt i efteråret, og hvor meget der står tilbage i Lønmodtagernes Feriemidler.

Arbejdsgiverne kan indbetale

På nuværende tidspunkt er der indbetalt 10,7 mia. kr. fra Feriekonto og feriekasser, hvilket svarer til ca. 10 % af feriemidlerne. Godt 90 % af feriemidlerne står stadig hos arbejdsgiverne, som nu har fået mulighed for at indbetale frivilligt.

Arbejdsgiverne har ret til at beholde feriemidlerne som likviditet i virksomhederne. I juli 2021 får arbejdsgiverne den første opkrævning fra fonden, og den vil kun vedrøre lønmodtagere, som har nået folkepensionsalderen eller er døde, samt lønmodtagere, som kun har fået indefrosset op til 1.500 kr. ifølge arbejdsgivernes oplysninger. Arbejdsgiverne er ikke forpligtede til at indbetale til fonden for lønmodtagere, som har fået udbetalt alle deres feriemidler førtidigt, uden at opfylde kriterier om folkepensionsalder, dødsfald eller beløbsgrænsen på 1.500 kr. Fonden sender i juli en opkrævning på de beløb, som arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale senest den 1. september 2021.

Arbejdsgiverne skal betale indeksering af de midler, de har stående i virksomhederne. Indekseringen svarer til en rente på niveau med den generelle lønudvikling i Danmark. Indekseringen lægges én gang årligt (i maj måned) oven på de midler, som står hos arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne kan vælge at indbetale feriemidlerne – helt eller delvist – til fonden og dermed slippe for indekseringen. Hvis arbejdsgiveren foretager en frivillig indbetaling, vil fonden i juli måned opkræve indeksering for de måneder, hvor midlerne stadig stod hos arbejdsgiveren. I sommeren 2021 vil der blive opkrævet indeksering fra 1. september 2020 til og med den måned, hvor arbejdsgiveren indbetaler.

Fakta:

  • Der bliver i løbet af februar 2021 udsendt breve til 3,4 mio. borgere, som bliver hørt om arbejdsgivernes opgørelser af tilgodehavende feriemidler.
  • Arbejdsgiverne har opgjort de samlede feriemidler til at udgøre 108,3 mia. kr.
  • 2,8 mio. lønmodtagere har et beløb til gode i Lønmodtagernes Feriemidler. For nogle svarer beløbet til 5 ugers optjente feriemidler, mens det for andre kun drejer sig om de resterende midler, efter at de fik udbetalt op til 3 ugers feriepenge i efteråret 2020.
  • Staten har ydet Lønmodtagernes Feriemidler lån til at udbetale 52,3 mia. kr. i efteråret 2020. I alt fik 2,3 mio. lønmodtagere udbetalt et beløb svarende til op til 3 ugers feriemidler.
  • Yderligere 56,8 mia. kr. kan potentielt udbetales i foråret 2021. Lønmodtagerne skal selv anmode om udbetaling, men hvis en del af lønmodtagerne lader pengene stå, og det sker i samme udstrækning som i efteråret, vil ca. 36 mia. kr. blive udbetalt førtidigt i løbet af foråret 2021. Det vil efterlade ca. 20 mia. kr. i Lønmodtagernes Feriemidler, som vil blive investeret sammen med dyrtidsmidlerne med henblik på at give de fortsættende lønmodtagere et godt afkast, frem til de skal udbetales.