Årsrapport 2022: LD Fonde lykkedes med at begrænse tab for medlemmerne

Høj inflation, kraftige rentestigninger og usikre markeder resulterede i tab til medlemmerne i både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Resultatet er dog blandt de absolut bedste set i forhold til sammenlignelige investeringsfonde.

Medlemmer med opsparede feriemidler fik tilskrevet et afkast på -7,9 %, og medlemmer med opsparede dyrtidsmidler fik et afkast på -8,2 % i hovedpuljen LD Vælger. Resultatet var drevet af den generelle markedsudvikling med faldende aktie- og obligationsmarkeder. Der er dog opnået positive afkast på inflationsafdækning og opskrivning af de feriemidler, som arbejdsgiverne har valgt at beholde i virksomhederne. Det har sammen med en robust porteføljesammensætning afbødet den negative udvikling på finansmarkederne.

Som følge af udviklingen på finansmarkederne og de store markedsudsving reducerede LD Fonde risikoen i porteføljerne ad flere omgange, bl.a. ved at nedbringe aktiebeholdningen. Men negative afkast kunne kun begrænses, ikke undgås, i det svære investeringsmiljø.

Vi ville gerne have været foruden, at medlemmernes opsparing tabte værdi i 2022, men resultatet er tilfredsstillende set i forhold til markedsudviklingen. LD Fondes resultat er således blandt de absolut bedste i 2022, når man sammenligner med børsnoterede investeringsfonde i Danmark, som har en blandet portefølje af obligationer og aktier.

Lars Mayland Nielsen

Direktør i LD Fonde

De seneste tal fra Nationalbanken viser, at det gennemsnitlige afkast for danske investeringsforeninger med blandede aktiver var -13 % i 2022. Tilsvarende viser Finans Danmarks investeringsfondsstatistik, at afkastet for langt de fleste danske børsnoterede investeringsfonde med blandede aktiver var mellem -10 % og -15 % i 2022.

Finansmarkederne i 2022

Året var præget af overraskende høj inflation, kraftige rentestigninger og usikkerhed om den økonomiske vækst bl.a. i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Det blev tydeligt i løbet af året, at den høje inflation var af mere vedvarende karakter. Centralbankerne iværksatte på den baggrund en betydelig stramning af pengepolitikken. Kombinationen af rentestigninger og udsigt til en vækstafmatning gav negative afkast på aktie- og obligationsmarkederne.

Der var positive afkast i 4. kvartal 2022, hvilket er fortsat ind i 2023. Vi vurderer dog, at der er stor usikkerhed om markedsudviklingen i 2023.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Tab på aktier og obligationer reducerede opsparingen i hovedpuljen LD Vælger, som omfatter ca. 90 % af de opsparede dyrtidsmidler, og for medlemmer med individuelle investeringsvalg. I LD Vælger klarede kreditporteføljen sig bedst med et afkast på -4,6 %. Obligationer med høj kreditværdighed (high-grade-obligationer) gav et afkast på -9,5 %. Tabet blev begrænset ved, at en del af porteføljen er investeret i inflationsindekserede obligationer. Afkastet på aktieporteføljen blev -12,3 %. Medlemmerne fik tilskrevet et samlet afkast på -8,2 %, hvilket stort set modsvares af det positive afkast på 8,3 % i 2021. Investeringsresultatet var tilfredsstillende, givet udviklingen på de finansielle markeder i 2022.

Lønmodtagernes Feriemidler

Medlemmer med opsparede feriemidler fik tilskrevet et afkast på -7,9 % i 2022 som følge af tab på både aktier og obligationer. Indekseringen af tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiverne bidrog positivt med 2,2 % til det samlede afkast på medlemsformuen. Kreditporteføljen klarede sig bedst med et afkast på -7,1 %. Kreditporteføljens vægt i porteføljen blev øget i løbet af året, og porteføljen blev gradvist mere veldiversificeret. Obligationer med høj kreditværdighed (high-grade-obligationer) gav et afkast på -13,1 % primært som følge af betydelige tab på danske realkreditobligationer. Aktierne fik et afkast på -12,3 %. Investeringsresultatet var tilfredsstillende, givet udviklingen på de finansielle markeder i 2022.

Lave omkostninger er en fordel for medlemmerne

Det er meget billigt for LD Fondes medlemmer at få forvaltet de opsparede midler. De indefrosne feriemidler forvaltes for lave omkostninger sammenlignet med andre tilsvarende opsparingsmuligheder. I 2022 tog vi i LD Fonde kun 0,04 % for at administrere feriemidlerne, og investeringsomkostningerne udgjorde blot 0,46 %.

Det samme gælder for de opsparede dyrtidsmidler. I 2022 kostede administrationen 0,07 % af medlemmernes formue, og investeringsomkostningerne udgjorde 0,44 %. Den enkeltes omkostninger afhænger af, om medlemmet har truffet valg om puljeinvestering. Både i hovedpuljen LD Vælger og i aktie- og obligationspuljerne er omkostningerne lave, når man sammenligner med de investeringsfonde, som tilbydes via bankerne.

LD Fonde - Årsrapport 2022

Læs LD Fondes årsrapport.

Hent LD Fondes Årsrapport 2022 her

Nøgletal fra Årsrapport 2022

LD Fonde

  • Samlet medlemsformue på 45,9 mia. kr.
  • Resultat efter omkostninger og pensionsafkastskat på -3,5 mia. kr., som fordeler sig med -1,1 mia. kr. i Lønmodtagernes Feriemidler og -2,3 mia. kr. i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.
  • Investeringsafkast på -4,4 mia. kr., som fordeler sig med et investeringstab på 1,7 mia. kr. i Lønmodtagernes Feriemidler og et tab på 2,7 mia. kr. i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Lønmodtagernes Feriemidler

  • Medlemsformue på 20,1 mia. kr. tilhørende 674.000 medlemmer.
  • Tilskrevet afkast efter omkostninger og pensionsafkastskat på -7,9 %.
  • Ved udgangen af 2022 stod 32 % af medlemsformuen hos arbejdsgiverne. De resterende 68 % var investeret.
  • Administrationsomkostninger og investeringsomkostninger udgjorde 0,50 % af formuen.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

  • Medlemsformue på 25,8 mia. kr. tilhørende 435.000 medlemmer. Ca. 90 % af formuen står i LD Vælger. 10 % er placeret i øvrige puljer efter medlemmernes individuelle investeringsvalg.
  • Tilskrevet afkast på -8,2 % i LD Vælger.
  • Administrationsomkostninger og investeringsomkostninger udgjorde 0,51 % af formuen.