Fortsat positive afkast på aktiemarkederne

Positive vækstudsigter og en fortsat lempelig pengepolitik i såvel USA som i Europa får aktiemarkederne til at fortsætte de gode afkast. Det afspejler sig også i LD Fondes investeringspuljer.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 24. juni 2021 på 4,3 %. Afkastet for de seneste 36 måneder ligger på 13,2 %. Der har henover foråret og begyndelsen af sommeren været pæne stigninger på alle risikoaktiver, hvilket har bidraget til det positive afkast.

Positive aktiemarkeder

De globale aktiemarkeder fortsætter med at give gode afkast. Aktiemarkedet – målt ved MSCI World Indeks – giver p.t. et afkast på 13,6 %, mens det ledende danske aktieindeks – målt ved OMX C25 – giver et afkast på 9,7 %. Positive vækstudsigter i takt med vaccineudrulning og yderligere genåbning af samfundet er med til at presse priser på risikoaktiver i vejret. Derudover understøtter en lempelig pengepolitik såvel i USA som i Europa både vækst og aktiemarkeder.

Den amerikanske 10-årige rente steg i første kvartal af 2021 til 1,8 %, men er faldet i løbet af andet kvartal til omkring 1,5 %. Til gengæld er de europæiske renter fortsat med at stige, og renten på tyske 10-årige statsobligationer er steget fra -0,65 % i begyndelse af året til -0,15 % i juni 2021. Danske realkreditobligationer har haft det vanskeligt i 2021. Den høje ejendomsomsætning i Danmark har resulteret i store udstedelser af realkreditobligationer samt en afdæmpet køberinteresse. Det har medført faldende kurser på konverterbare realkreditobligationer. Markedet for danske realkreditobligationer forventes dog at normalisere sig i løbet af tredje og fjerde kvartal 2021.

Økonomisk vækst og lempelig pengepolitik

De store temaer på finansmarkederne er fortsat høj økonomisk vækst, stigende inflation og centralbankpolitik. Lempelser af corona-restriktioner og den gradvise genåbning af verdensøkonomien har medført gode økonomske nøgletal. Ledende indikatorer for både amerikansk og europæisk vækst er fortsat meget positive. Især servicesektoren er kommet godt i gang igen. Den positive vækst og aktivitet i økonomierne giver en øget efterspørgsel på private forbrugsgoder, råvarer og materialer til industrien, hvilket har været med til at presse inflationsforventningerne i vejret. Derudover er den private sektors opsparinger vokset markant henover det sidste år, hvilket nu udmønter sig i øget forbrug i takt med, at corona-restriktionerne lempes.

Et af de få områder i USA, hvor der stadigvæk er et efterslæb af Covid-19, er arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden er aktuelt på 5,8 %, hvilket er relativt højt set i et amerikansk perspektiv. Før corona-krisen var den amerikanske arbejdsløshed på blot 3,5 %. Efterspørgslen på arbejdskraft er stigende, og det er formentlig blot et spørgsmål om tid, før beskæftigelsen når tilbage på niveauet før corona-krisen. Udfasning af ekstraordinære tilskud til arbejdsløshedsunderstøttelse forventes at bidrage til denne udvikling.

Centralbankerne i USA og Europa fastholder en lempelig pengepolitik. Det indebærer meget lave korte renter. Samtidig fortsætter både den amerikanske og den europæiske centralbank med at opkøbe statsobligationer, hvilket bidrager til at fastholde selv lange renter på et lavt niveau. Den lempelige pengepolitik har længe været medvirkende til at presse priserne op på aktier og andre risikoaktiver. Derfor er der stigende bevågenhed på alle udtalelser fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Markedet fokuserer især på retorikken om den pengepolitik, der føres, og om der skulle være tegn eller signaler på ændringer i pengepolitikken. Det seneste pressemøde fra den amerikanske centralbank gav kortvarigt anledning til lidt bølgegang på finansmarkederne. Det understreger, at centralbankerne i øjeblikket spiller en afgørende rolle i udviklingen på finansmarkederne.

De positive vækstudsigter og en fortsat lempelig pengepolitik forventes også fremover at understøtte et risikovilligt marked med stigende aktier. LD Fonde vurderer, at dette scenarie vil fortsætte henover sommeren. Fokus fremadrettet er på arbejdsmarkedet i USA, højere inflation og ændringer i pengepolitikken fra både USA og Europa. I den forbindelse forventes det, at finansmarkederne vil få perioder med større usikkerhed og dermed større udsving.