2021: Store ændringer og flotte resultater

Stærke afkast på aktier styrkede opsparingen for begge medlemsgrupper hos LD Fonde. Efter store udbetalinger i foråret 2021 er investeringsporteføljen for Lønmodtagernes Feriemidler blevet styrket med et større fokus på risikoaktiver.

2021 bød på både store ændringer og flotte resultater hos LD Fonde. Den samlede medlemsformue for de to fonde faldt fra 89,4 mia. kr. til 53,1 mia. kr. Samtidig blev den investerede formue øget fra 45,2 mia. kr. til 51,5 mia. kr. Årets resultat af formueforvaltningen blev på 4,0 mia. kr. (3,5 mia. kr. efter skat og omkostninger).

LD Fonde forvalter både Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler, og det er i særdeleshed hos Lønmodtagernes Feriemidler, at der igen i 2021 fandt store ændringer sted. På den ene side var der i foråret 2021 endnu en omgang førtidig udbetaling af indefrosne feriemidler – denne gang blev der udbetalt 35,1 mia. kr. – på den anden side var der indbetalinger til fonden fra arbejdsgiverne på 56,6 mia. kr. Indbetalingerne har gjort det muligt at nedbringe LD Fondes lån hos staten, selv om også den anden runde af førtidige udbetalinger blev lånefinansieret. Samtidig har LD Fonde gradvist kunnet opbygge en investeringsportefølje med de midler, der fortsat står i Lønmodtagernes Feriemidler. For den anden fond – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler – blev 2021 et år med flotte afkast, få udbetalinger og en stabil formue.

LD Fonde Årsrapport 2021

Læs LD Fondes årsrapport.

LD Fonde Årsrapport 2021 - pdf

Finansmarkederne i 2021

Flotte afkast har generelt præget resultaterne i 2021, også hos LD Fonde. Udrulning af vaccinationer og genåbning af økonomier gav en pæn global vækst, som i kombination med en mere lempelig penge- og finanspolitik i både Europa og USA gav stigende aktiekurser. Stigende inflation har også været et centralt tema i 2021, og usikkerheden om rentestigninger fik stor betydning for obligationsmarkederne. Bl.a. har danske realkreditobligationer haft et svært år, fordi høj aktivitet på boligmarkedet i Danmark gav behov for store udstedelser af nye obligationer i et marked, hvor investorerne var tilbageholdende med at købe netop obligationer.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Høje afkast på aktier styrkede opsparingen både i LD Vælger, som omfatter 88 % af de opsparede dyrtidsmidler, og for medlemmer med individuelle investeringsvalg, hvor mange har store andele placeret i aktiepuljer.

I LD Vælger blev afkastet på børsnoterede aktier på 28,1 %. Investeringerne i kreditobligationer bidrog positivt med 2,8 %, mens high-grade-obligationerne bidrog negativt med et tab på 0,8 %. Medlemmerne fik tilskrevet et samlet afkast på 8,3 %, hvilket er et pænt resultat set i lyset af den moderate investeringsrisiko i LD Vælger.

Lønmodtagernes Feriemidler

Medlemmer med opsparede feriemidler fik øget værdien af opsparingen med 4,6 % på baggrund af resultatet i 2021 og et overført resultat fra 2020. Reguleringen er efter pensionsafkastskat.
Investeringsporteføljen har været under opbygning i 2021. Ved årets start var der alene overført midler til investering fra FerieKonto og feriekasserne. Arbejdsgiverne kunne fra februar 2021 frivilligt indbetale feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler og derved undgå at betale yderligere indeksering for at beholde midlerne som likviditet i virksomhederne. For at imødegå tab under førtidig udbetaling i foråret 2021 blev en del af arbejdsgivernes indbetalinger placeret kontant til nulrente. Det var således først i efteråret, at investeringsformuen blev opbygget og samtidig styrket med et større fokus på risikoaktiver. Det er derfor absolut tilfredsstillende, at der blev opnået et investeringsafkast på 7,5 %. De midler, der står hos arbejdsgiverne, pålignes en indeksering, som beskæftigelsesministeren fastsætter en gang årligt. Dermed bidrager disse midler også til det resultat, som tilskrives medlemsformuen. I 2021 gav midler, der stod hos arbejdsgiverne, et resultat på 1,9 %.

Fakta

LD Fonde

 • LD Fonde har ansvaret for både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. De to fonde er under samme juridiske enhed og har den samme organisation.
 • Den samlede formue i LD Fonde ultimo 2021 er på 53 mia. kr. Heraf udgør dyrtidsmidlerne 31 mia. kr. og feriemidlerne 22 mia. kr.
 • Det konsoliderede investeringsafkast for LD Fonde blev på knap 4,0 mia. kr., som fordeler sig med 2,8 mia. kr. til dyrtidsmidlerne og knap 1,2 mia. kr. til feriemidlerne.


Lønmodtagernes Feriemidler

 • 847.000 medlemmer
 • Formue på 22 mia. kr.
 • Investeringsafkast på 7,5 %
 • Der oplyses alene et netto-afkast, hvilket vil sige afkastet, efter at pensionsafkastskat og omkostninger er trukket fra. Afkastet er derfor ikke direkte sammenligneligt med afkast i investeringsfonde og pensionsprodukter.
 • 68.400 arbejdsgivere har valgt at beholde feriemidler i virksomheden
 • Lønmodtagerne havde mulighed for at få udbetalt deres indefrosne feriemidler i to førtidige udbetalingsrunder i hhv. efteråret 2020 og foråret 2021. I første runde blev der udbetalt 52,1 mia. kr. I anden runde blev der udbetalt 35,1 mia. kr. Næsten 900.000 lønmodtagere valgte at fortsætte opsparingen af deres indefrosne feriemidler.


Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

 • 473.000 medlemmer
 • Formue på 31 mia. kr.
 • Investeringsafkast på 8,3 %
 • Lønmodtagernes Dyrtidsmidler tilbyder medlemmerne at investere i forskellige puljer. Det kan ske for særdeles lave omkostninger. Eksempelvis vil midlerne kunne placeres i en portefølje af globale aktier med årlige investeringsomkostninger på 0,43 %. Herudover vil kontoadministrationsomkostningerne maksimalt kunne udgøre 0,18 %. Det er attraktivt lave omkostninger.