God langsigtet værdiskabelse hos LD Fonde trods negativt resultat i 1. halvår 2022

Investeringsmæssigt har 2022 været en særdeles svær periode. Hos LD Fonde blev resultatet i 1. halvår 2022 på -3,9 mia. kr. Resultatet afspejler den generelle markedsudvikling med faldende aktiemarkeder og stigende renter.

Investeringsafkastet i 1. halvår 2022 blev på -3,9 mia. kr. efter pensionsafkastskat, som fordeler sig med -2,5 mia. kr. på dyrtidsmidlerne og -1,4 mia. kr. på feriemidlerne. Både aktier og obligationer har bidraget til det negative resultat. Dog er der opnået pæne positive bidrag fra inflationsrelaterede produkter og opskrivning af de feriemidler, som arbejdsgiverne har valgt at beholde i virksomhederne. Det har afbødet den negative udvikling på finansmarkederne.

Den høje inflation har vist sig mere vedvarende end først antaget, og centralbankerne har reageret med kraftige stramninger i form af renteforhøjelser. Samtidig har krigen i Ukraine medført usikkerhed om energiforsyningen i Europa. Frygten for en økonomisk nedtur er derfor tiltaget.

I resten af året forventes de finansielle markeder fortsat at være præget af stor usikkerhed. Vores målsætning er at skabe et stabilt afkast over en længere tidshorisont, men i den aktuelle situation har vi valgt at tage toppen af aktierisikoen.

Lars Mayland Nielsen

Direktør i LD Fonde

Lars Mayland Nielsen fortsætter:

”Når vi kigger længere frem, kan en normalisering af rentemarkederne efter de seneste 10 års meget lempelige pengepolitik med negative renter blive en fordel. Det vil give grobund for højere løbende afkast på obligationsinvesteringer fremadrettet.”

Dyrtidsmidlerne og feriemidlerne havde forskellige afsæt fra 2021

LD Fonde administrerer både Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler.
I Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er godt 90 % af formuen placeret i investeringspuljen ”LD Vælger”. Puljen gav i 1. halvår 2022 medlemmerne et afkast på -8,5 %. Det kommer på ryggen af flere år med positive afkast. Over en periode på bare to år har medlemmerne i LD Vælger fået et samlet afkast på 6,7 % med tabet i 1. halvår 2022 indregnet. Det er tilfredsstillende i lyset af de store skift i samfundsøkonomierne verden over.

For medlemmer med opsparede feriemidler begyndte tilskrivningen af afkast først i 2021. Investeringsporteføljen blev opbygget gennem 2021 i takt med indbetalinger fra arbejdsgiverne. Under perioden med førtidige udbetalinger var hovedparten af midlerne placeret i meget likvide obligationer. Derfor kunne der i 2021 ikke opnås et tilstrækkeligt højt afkast til at modstå den negative udvikling på finansmarkederne i 2022. Ved udgangen af 1. halvår 2022 var værdien af feriemidlerne faldet med 4,7 %.

”Vi er i gang med at opbygge en balanceret risikoprofil for Lønmodtagernes Feriemidler for at sikre en god langsigtet værdiskabelse af medlemmernes opsparede midler,” forklarer Lars Mayland Nielsen.

Afkast i procent i Lønmodtagernes Dyrtidsmidlers puljer

Investeringspulje 1. halvår 2022 2 mdr.: juli-aug 2022 2021 2 år: juni 2020-juni 2022
LD Vælger -8,5 1,5 8,3 6,7
LD Danske Aktier -18,1 7,1 17,5 23,0
LD Globale Aktier -13,5 7,8 29,0 26,6
LD Miljø & Klima -19,2 10,5 30,8 29,6
LD Korte Obligationer -3,7 -1,0 -1,2 -4,7
LD Mixed Obligationer -6,4 -0,1 0,0 -6,1
Bank Invest Vælger -14,5 3,4 15,3 6,8
Danske Invest Vælger -11,0 2,1 5,2 -0,3
Jyske Invest Vælger -12,7 4,8 12,2 3,7
Nordea Invest Obligationer -8,3 -0,8 -2,9 -10,2

Afkast i procent i Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler 2. halvår 2022 2 mdr.: juli-aug 2022 2021 jan 2021-aug 2022
Tilskrevet afkast efter pensionsafkastskat -8,9 2,5 4,6 -2,3