Positive bevægelser hen over sommeren

Efter en sommer med positive bevægelser på markederne er der atter store kursfald på tværs af alle aktivklasser. LD Fonde ser det afspejlet hos både feriemidlerne og dyrtidsmidlerne.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, er den 25. august 2022 negativt på –6,3 %. På 36 måneders sigt har puljen givet et positivt afkast på 7,1 %. Afkastet i Lønmodtagernes Feriemidler er også negativt. I starten af august 2022 var afkastet på -4,9 % - siden indfrysningen af feriemidlerne er afkastet dog -0,5 %.

Blandede markedsreaktioner hen over sommeren

Efter et svært første halvår af 2022 steg aktierne hen over sommeren. Alene i juli måned gav globale aktier et positivt afkast på 7,7 %, målt i danske kroner ud fra indekset MSCI Verden. Desværre er de positive takter ikke fortsat i august, hvor aktiemarkederne igen er faldet. Danske aktier er faldet med -13,8 % år-til-dato, mens amerikanske aktier, målt i danske kroner ud fra indekset S&P500, er faldet med -13,3 % i samme periode.

Udviklingen på rentemarkederne er en af de faktorer, der især har påvirket aktiemarkederne. I juli faldt renterne på både amerikanske og tyske statsobligationer. Det skyldtes, at finansmarkederne revurderede risikoen for høj inflation i takt med, at den amerikanske centralbank trådte i karakter og leverede en række kraftige renteforhøjelser. Frygten for inflation er imidlertid krøbet tilbage til markederne i løbet af august, og derfor er lange obligationsrenter steget på ny. Renten på 10-årige amerikanske statsobligationer er nu på 3,1 % - ved årets begyndelse var den 1,5 %. I samme periode er renten på tyske 10-årige statsobligationer steget fra -0,2 % til +1,4 %.

Højere inflation og pengepolitisk balancegang

Den primære årsag til, at renterne fortsat stiger, er en antagelse om, at centralbankerne endnu ikke har inflationen under kontrol. Det forventes, at både den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank strammer pengepolitikken yderligere de kommende 6-12 måneder.

Flere faktorer bidrager til, at inflationen fortsat er høj. Krigen i Ukraine bliver ved med at presse olie- og gaspriserne op, hvilket særligt kan mærkes i mange europæiske lande. Prisen på naturgas er f.eks. i årets første 8 måneder steget med 150 %. Arbejdsmarkedet, især i USA, er stærkt. Et stærkt arbejdsmarked bidrager potentielt til at presse det generelle prisniveau op via en såkaldt løn-pris-spiral.

Tegn på afmatning i den økonomiske aktivitet

Ledende indikatorer for økonomisk aktivitet og forbrugertillid peger imidlertid på afmatning i den økonomiske aktivitet i Europa og USA. Derudover begynder boligmarkedet i mange lande at udvise svaghedstegn i kølvandet på de kraftige rentestigninger. Et nedadgående boligmarked har historisk haft en række negative afledte økonomiske konsekvenser for især bygge- og anlægssektorer, men også for det private forbrug.

Den amerikanske dollar fortsætter med at blive styrket i forhold til euroen og den danske krone. Dollaren er steget med 14,3 % i forhold til den danske krone siden årets begyndelse.

I det nuværende scenarie, hvor renten stiger som et resultat af den høje inflation, påvirkes både aktiekurser og obligationskurser i nedadgående retning. Store udsving på børsmarkederne i de seneste måneder vidner om, at der fortsat er stor usikkerhed i forhold til, om centralbankerne er i stand til at få inflationen under kontrol og dermed undgå en længerevarende recession. Det er LD Fondes vurdering, at yderligere stramninger af pengepolitikken i USA og Europa vil skabe en vækstafmatning i løbet af de kommende 6-12 måneder. Dette vil have en negativ påvirkning af kurserne på især aktier, hvilket peger i retning af en mere forsigtig allokering til aktier og andre aktivklasser, der normalt nyder godt af økonomisk vækst.