Afkast fra investeringer giver positivt resultat for LD Fonde

Medlemmernes opsparinger af indefrosne feriemidler og dyrtidsmidler voksede i første halvår 2023, primært som følge af gode afkast på aktier. Men også strategiske tiltag på kreditsiden bidrog positivt.

I første halvår 2023 opnåede LD Fonde et samlet afkast på 4,8 %. Det var især aktieporteføljen, der gav gode afkast hos både Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler.

Afkastet i Lønmodtagernes Dyrtidsmidlers største investeringspulje, LD Vælger, var 4,2 % i første halvår 2023, mens det var 5,5 % for Lønmodtagernes Feriemidler. Det højere afkast på feriemidlerne afspejler, at andelen af aktier er højere end for dyrtidsmidlerne som følge af den længere investeringshorisont.

2022 var et hårdt investeringsår for alle. Det er derfor tilfredsstillende at se, at medlemmernes opsparinger igen er vokset, så der er blevet indhentet en god del af sidste års tab. Medlemmerne kan især glæde sig over de globale aktiemarkeder, der har givet pæne afkast.

Lars Mayland Nielsen

Direktør i LD Fonde

Større vægt på kreditinvesteringer viste sit værd

Det var ikke kun aktieporteføljen, der var med til at skabe gode resultater i første halvår. Strategiske tiltag på kreditsiden, som blev taget i 2022, viste sig også at falde godt ud.

LD Fonde øgede kreditinvesteringernes vægt i feriemidlernes portefølje fra 13 % i begyndelsen af 2022 til 27 % i slutningen af året. Derudover blev kreditporteføljen mere veldiversificeret blandt andet ved køb af high-yield-obligationer.

Strategien gav den ønskede gevinst i første halvår 2023, da afkastet på kreditinvesteringerne viste sig at være væsentligt højere end afkastet på de mest sikre obligationer. Det bidrog positivt til investeringsafkastet for feriemidlerne.

Afdæmpede forventninger til afkastet i andet halvår 2023

LD Fondes forventninger til afkastet i andet halvår 2023 er afdæmpede. Den amerikanske centralbank ventes at fastholde de ledende rentesatser på et højt niveau. I Europa er det tydeligt, at væksten er på vej ned, og i Kina kæmper myndighederne med en ejendomssektor, der er i krise.

”Vores vurdering er, at finansmarkederne bevæger sig på en knivsæg. I USA fører centralbanken fortsat en stram pengepolitik, som vi endnu ikke mener er slået fuldt igennem på obligations- og aktiemarkederne. Samtidig ser vi klare tegn på en afmatning i vækstbilledet i Europa. Vi har derfor igangsat en tilpasning af vores porteføljer i lyset af forventet modvind på de finansielle markeder i andet halvår 2023”, fortæller Lars Mayland Nielsen.

Fakta

  • LD Fondes samlede formue ved udgangen af første halvår 2023 var 46,1 mia. kr. fordelt på 25,5 mia. kr. hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og 20,6 mia. kr. hos Lønmodtagernes Feriemidler.
  • Hos dyrtidsmidlerne er stort set hele medlemsbestanden udbetalingsberettiget. Udbetalinger til medlemmer og afgifter til staten på 1,4 mia. kr. var derfor lidt højere end investeringsafkastet på 1,1 mia. kr.
  • Hos feriemidlerne steg formuen med 0,6 mia. kr. Det skyldes, at investeringsafkastet på 1,0 mia. kr. mere end opvejede udbetalinger og ændringer i indberettede feriemidler på 0,4 mia. kr.